Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

6. FINANČNÍ ANALÝZA

6 FINANČNÍ ANALÝZA

= metoda (přístup) ke zkoumání toho, jak se chová podnik (instituce)6.1 účel FA:

= posoudit fin. stav podniku pomocí speciálních diagnostických prostředků, metodologických prostředků, metod

fin. zdravý podnik
= ten podnik, který zvětšuje majetek, plní závazky, vytváří zisk,……
- existují příznaky, že zdraví podniku je špatné
finanční analýza:
a) nástroj poznání (umožňuje posoudit, poznat)
b) nástroj fin. řízení6.2 Použití finanční analýzy

1. uvnitř podniku
2. vně podniku

ad 1.
- zjistit, jak jsme na tom, jak na tom budeme v budoucnosti uvnitř podniku
- dobrý management podniku se dívá vždy dopředu

uživatelé FA:
- manažeři (= podnik, u kterého jsme FA prováděli)
- investoři (= současní investoři – akcionáři, společníci, i potenciální investoři)
- dodavatelé (aby věděli, jak si na tom podnik stojí, zda mu bude platit)
- odběratelé (chtějí mí jistotu, že nezkrachujeme a že nebudou muset hledat nového dod.)
- banky (zda budeme schopni splatit dluh)
- stát (fin. úřady)
- analytici, poradci a makléři
- konkurenti6.3 Zdroje dat

- je nejdůležitější, kde se dají získat informace
Finanční informace
- jsou v účetních výkazech a výročních zprávách ve vnitropodnik. výkazech, burzovní zpravodajství, předpovědi fin. analytiků v ekonom. informacích
= kvantifikovatelné údaje

nefinanční informace
- kvantifikovatelné informace - počet zaměstnanců, objem prodeje,…
2 hl. prameny:
1. interní podnikové statistiky
(FES má 20 000 studentů)
2. údaje ČSÚ (český statistický úřad)

nekvantifikovatené informace
= ostatní fin. i nefin.
- výrok odborníka, že se předpokládá růst HDP (informace)
- každý správný ekonom (manager)

hl. zdroje dat FA jsou:
1) rozvaha
2) výkaz zisků a ztrát
3) výkaz o CF6.4 Metody a klasifikace ukazatelů fin. analýzy

Metody

1) elementární 2) vyšší
- hlavní - založených na mat. metodách
a) analýza stavových ukazatelů
b) analýza tokových ukazatelů
c) analýza poměrových ukazatelů
d) analýza soustav ukazatelů
jev - pojem - ukazatel
- to co existuje – je třeba pojmenovat

Druhy ukazatelů
1. kritérium
a) absolutní (počet studentů FES)
b) relativní (poměr, počet studentů FES na celkovém počtu studentů UP)

2. kritérium
a) stavové (k určitému datu)
b) tokové (za nějaké období)

3. kritérium
a) extenzivní
b) intenzivní

4. kritérium
a) kvantitativní
b) kvalitativní

Co s výsledky?
Trendová analýza

Problémy
- 3 body málo - 4 body jsou už lepší - čím více bodů, tím lépe
- všechny ČŘ nemohou jít pod rok 93, protože zde byly jiné daně
- na jak dlouho mohu usuzovat (prognóza do budoucnosti může být pouhá x-tina údajů, z kterých vycházíme)

Procentní analýza
- pokud nějaký ukazatel porovnáváme vůči celku
- podíl něčeho na nějakém celku

Komparace
= srovnání
- jedna ze základních metod fin. analýzy
- ukazatele naše podniku srovnávám s ukazateli nejlepších podniků v daném odvětví
- ukazatele 1 provozu s 2 ve stejném podniku
- naše ukazatele s ukazateli světovými (to co beru jako měřítko porovnání není absolutní)

na ukazatele fin. analýzy klademe určité požadavky:
1) musí být v souladu s jevy, které měřím
2) musí mít vypovídací schopnost (ukazatel a jméno musí být v příčinném vztahu)
3) musí být upřednostňovaní ukazatelé obecně kvantifikovatelné
4) přiměřený počet ukazatelů
5) musí být adekvátní možnostem a potřebám řízení a využívání
6) musí být stabilní pro určité období
7) data pro ukazatele, které jsme si vybrali musí být dostupná

Žádné komentáře:

Okomentovat