Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Státověda - Přednáška 1 Znaky státu

Právo – soubor pravidel chování stanovených a vynutitelných státem
Stát – forma organizace společnosti na určitém stupni jejího vývoje
Organizace – sjednocení lidí za účelem společných zájmů a cílů v ucelenou a semknutou jednotu s vnitřním řádem a systémem orgánů. (např. prvobytně pospolná společnost – cíl přežít, náčelník, rada starších, šaman)

Organizace, jejíž forma zahrnuje:
- sociální a ekonomickou nerovnost
- orgány vytvořené k řízení společnosti
je státní formou organizace společnosti


Znaky státu
jsou:
- existence státní moci
- územní organizace obyvatelstva
- existence práva
- suverenita a výlučnost
- existence daní a poplatků

Státní moc
je zvláštním druhem veřejné moci. Stát řídí profesionální aparát, kterému společnost delegovala pravomoci aby je uplatňovala navenek i uvnitř. Státní aparát by měl využít pravomoci tak, aby zabezpečil celému státu blahobyt.

Pravomoc
- normotvorná – výkon státní moci je prováděn prostřednictvím vydávání právních norem
- výkonná a nařizovací (správa) – zákony a ostatní právní normy jsou vykonávány a výkonné orgány mají oprávnění nařizovat podřízeným subjektům určité činnosti
- zřizovací – příslušný státní orgán je oprávněn zřizovat jiné orgány nebo organizace
- schvalovací – oprávnění určitého orgánu schválit či neschválit rozhodnutí nebo postup jiné organizace
- rozhodovací – řešení sporů

„Dělba moci a systém brzd“
Na přelomu 17. a 18. století jej propracoval francouzský filosof Charles de Montesquieu. Ústava musí být taková, že jedna moc omezuje druhou.
Dělba moci ve státě mezi různé orgány, osoby či skupiny osob s vymezenými pravomocemi.
- moc zákonodárná – obecně vyjadřuje vůli státu a tvoří zákony
- moc výkonná – vykonává tuto obecnou vůli
- moc soudní – trestá zločiny a rozhoduje spory
Každá z nich má Ústavou vymezené pravomoci, které nesmí překročit.
Systém brzd – jakkoli jsou totiž tři moci samostatné a nezávislé, přece jen nemohou být naprosto neomezené. Zaručuje každou z mocí dostat do hranic svých pravomocí.

Státní mechanismus
- státní orgány - složky mající pravomoc dávat závazné pokyny jiným státním orgánům, organizacím, PO, FO (FÚ, ÚP, Obecní úřad,…)
- úřední osoby – osoby oprávněné dávat závazné pokyny pracovníkům státního aparátu, kteří nejsou státními orgány (hygienik, velitel vojenského útvaru, notář,…)
administrativní aparát státních orgánů – policie, soudy, vyšetřovatelé, ozbrojené složky

Územní organizace obyvatelstva
Stát je tvořen občany, kteří se nacházejí na vymezeném území. Státní moc a právo určitého státu se vztahují na území tohoto státu, na všechny, kdo pobývají na tomto území – princip teritoriality. Do výšky 10km, hloubka k předpokládanému jádru

Státní suverenita a výlučnost (samostatnost)
Suverenita – nezávislost státní moci na jakékoliv jiné moci působící zvenčí (sjednocováni Evropy??, závislost malých států na větších!!)
Výlučnost - nezávislost státní moci na jakékoliv jiné moci působící uvnitř státu (stát je někdy korigován nestátními organizacemi – k blahobytu svému!!)

Existence práva
Právo musí existovat – obecně závazná pravidla chování, které regulují vztahy mezi lidmi, regulují lidské chování, tím, že především stanoví jaké toto chování má být. Relativní dokonalost pravidel je žádoucí. Nutnost existence aby mohla fungovat státní moc

Existence daní a poplatků
Základ státního rozpočtu – zaplacení státního aparátu

Funkce státu
stát si vytvořil pro zajišťování blahobytu hlavní směry činnosti
obranná fce – zajištění suverenity
vnější: zahraniční obchod – ekonomické vztahy
politické vztahy – diplomaté, vyslanci

ekonomická fce – existence centrálně řízeného hospodářství nebo tržní hospodářství - pravidla trh (hospodářská soutěž, antimonopolní zákon, …). Je nejdůležitější – vede k prosperitě – k blahobytu lidí ve státu
vnitřní:
sociální fce – pravidla pro vzdělávání, důchodové, zdravotní i nemocenské pojištění, pro zaměstnanost, ochranu živ. prostředí a sankce při jejich porušení. Sociální problémové situace může přinést ek. situace státu. Stát má nezastupitelnou úlohu vytvořit minimální sociální standard.

Stát má prostředky k donucení plnění povinností

Žádné komentáře:

Okomentovat