Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

AUTORSKÁ SMLOUVA | Vzor od Pirátské strany s Jakubem Horákem

AUTORSKÁ SMLOUVA

I. SMLUVNÍ STRANY
Název: Česká pirátská strana
se sídlem: Řehořova 943/19, 130 00, Praha 3
IČ: 71339698
jednající: Mikuláš Ferjenčík (vedoucí – mediální odbor)
(dále jen „objednatel“)

a

autor/umělec (dále jen „autor“);
Jméno: Jakub Horák
Adresa:
Rodné číslo:
Číslo bankovního účtu:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem této smlouvy je vytvoření a užití díla (dále jen dílo):
„Volební strategie“ – souhrnný dokument, který obsahuje následující:
Získání znalosti o cílových skupinách
Systematická definice cílových skupin, definice potřeb, určení komunikačních kanálů, velikost skupiny
Měřitelné indikátory (KPI), které umožní průběžně ověřovat, že kampaň funguje
Volební potenciál Pirátů v rámci cílových skupin, plus co je v pirátském programu pro ně relevantní
Co aktivizuje skupinu z našeho programu/činnosti – co je pro ně klíčové
Způsob komunikace na určené skupiny – message, tonalita
Strategie kampaně v čase (kampaň na umístění v průzkumech v létě, ostrá kampaň na volby)
Určení cílů a konverzí a jejich měření v součinnosti s Piráty
Doporučení v rámci onlinu, outdooru, dobrovolnické kampaně, PR
Zadání pro kreativní koncept kampaně
Návrh message kampaně podložený programem a daty
Časový plán kampaně
Zadání pro sociologický výzkum
„Týdenní konzultace“, tj. plán a dohled exekuce kampaně s týdenní periodicitou a její případné korigování, týdenní feedback KPI, revize vývoje strategie a součinnost v přípravě exekuce.

III. ZÁVAZKY ZADAVATELE
Zadavatel se zavazuje svěřit autorovi vytvoření díla za podmínek stanovených touto smlouvou. Zadavatel se zavazuje vyplatit autorovi za vytvoření díla a za souhlas k jeho užití odměnu ve výši:
150.000,- Kč k datu odevzdání
15.000,- Kč měsíčně po dobu 6 měsíců od dubna do konce září 2017. V případě, že ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných na podzim 2017 získá Česká pirátská strana mandáty poslanců, náleží autorovi odměna 36.000,-Kč za každý získaný mandát na kandidátce České pirátské strany. Na tuto odměnu nastává autorovi nárok ihned po oznámení oficiálních výsledků voleb, nicméně její splatnost je 90 dnů od data konání voleb.
Způsob platby: převodem na účet.

Dodání musí být akceptováno objednatelem. Pro akceptaci je podstatné,
aby strategie obsahovala zpracované všechny body vyjmenované v bodě II. této smlouvy,
tyto body byly vypracovány v odpovídající kvalitě,
strategie byla dodána v termínu do 15. 5. 2017.

V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady, které autorovi s poskytováním plnění vzniknou, není-li dále stanoveno jinak. Autor má nárok na náhradu prokazatelně vynaložených výdajů na cesty mimo území hlavního města Prahy. Na náhradu dalších nákladů má autor právo pouze v případě, že byly vynaloženy s předchozím písemným souhlasem objednatele a pouze do stanovené výše.
Objednatel se zavazuje předat autorovi všechny potřebné informace a materiály k řádnému poskytování předmětu plnění.

IV. ZÁVAZKY AUTORA
Autor se zavazuje osobně vytvořit a odevzdat dílo v nejvyšší kvalitě, t.j. zvláště řídit se pokyny objednatele a pracovat vždy s maximálním nasazením svých nejlepších schopností. Autor prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že odměna mu bude vyplacena nezdaněna a že sám nese zodpovědnost za její řádné zdanění (včetně zálohování daně). Autor se zavazuje být k dispozici, osobně přítomen a připraven k podání uměleckého výkonu v čase a místě podle požadavků objednatele.
Autor se dále zavazuje, že předmět plnění dle této smlouvy bude provádět výhradně pro objednatele.
Autor se dále zavazuje, že po dobu platnosti této smlouvy nebude v žádném smluvním ani jiném obdobném vztahu s jinou právnickou či fyzickou osobou se stejným či obdobným předmětem činnosti, který je upraven touto smlouvou, či stejným nebo obdobným předmětem činnosti, jaký má objednatel.
Smluvní strany se dále dohodly, že bez výslovného písemně uděleného souhlasu objednatele autor nebude v takovém pracovním, obchodním a jiném podobném vztahu, ať již jednorázovém, dlouhodobém či trvalém, který by byl konfliktem zájmů objednatele, či který by k takovému konfliktu zájmů mohl vést.
Osobou oprávněnou za objednatele jednat s autorem ve věci poskytování předmětu plnění podle této smlouvy a příslušných objednávek a plnění autora kontrolovat je předseda České pirátské strany nebo osoba či osoby jím pověřené. Změní-li objednatel okruh takto oprávněných osob, je povinen tuto skutečnost autorovi sdělit.
Autor se zavazuje předat objednateli veškerou dokumentaci související s příslušným poskytnutým plněním, včetně veškerých podkladů, dokumentů, materiálů, komponentů a jiných převzatých nebo získaných věcí a veškerých jiných písemných materiálů v listinné, elektronické či jiné podobě, které byly autorovi klientem zapůjčeny, nebo jinak poskytnuty.
Autor sám obstará vše, co je k plnění této smlouvy třeba, pokud se s objednatelem nedohodne jinak. Autor bude činnost podle této smlouvy provádět samostatně, bude však přitom vázán pokyny klienta. Bude-li autor považovat vydané pokyny za nevhodné z hlediska účelu díla, jímž je volební úspěch, objednatele na to včas upozorní.

V. UŽITÍ A ŠÍŘENÍ DÍLA
Autor dává prostřednictvím této smlouvy zadavateli exkluzivní souhlas k užití a šíření díla všemi technickými a komerčními postupy, a to způsobem, v rozsahu a čase podle rozhodnutí zadavatele. Autor dává touto smlouvou objednateli souhlas k převodu práv, získaných touto smlouvou, bez dalšího na jakékoliv třetí osoby. Autor se zavazuje, že práva převáděná touto smlouvou neposkytne jiné osobě, ani je sám přímo či nepřímo nevyužije. Odměna za užití díla je součástí odměny uvedené v článku III. této smlouvy a zahrnuje veškeré odměny za jakékoliv užití díla.

VI. VADNÉ PLNĚNÍ, NEMOŽNOST PLNĚNÍ, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Autor je povinnen upravit či opravit dílo podle požadavků zadavatele ve lhůtě jím stanovené. Neodpovídá li dílo požadavkům zadavatele ani po úpravě nebo opravě, má Zadavatel právo od smlouvy odstoupit a žádat vrácení případných záloh. Vznikne li na straně autora nemožnost plnění smlouvy, ztrácí autor nárok na odměnu. Zadavatel může od této smlouvy odstoupit ze závažných důvodů (např. zrušení zakázky zadavatelem), avšak autor má v takovém případě nárok na 50% část odměny za dosud provedený umělecký výkon. S vyjímkou situací uvedených v tomto bodě smlouvy nelze od smlouvy jednostranně odstoupit.

VII. OCHRANA INFORMACÍ A MLČENLIVOST
Autor je srozuměn s tím, že veškeré skutečnosti, které se dozvěděl a dozví v souvislosti s činností pro objednatele, jsou tajné a důvěrné, mají povahu obchodního tajemství a know-how a jsou chráněny příslušnými právními předpisy (dále jen „Důvěrné informace“).
Za Důvěrné informace se nepovažují informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany, dále informace získané na základě postupu nezávislého na této smlouvě nebo druhé smluvní straně, kterým nedošlo k protiprávnímu jednání, pokud je smluvní strana, která informace získala, schopna tuto skutečnost řádně doložit, a konečně informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala v důsledku porušení povinnosti jejich ochrany, ať již touto třetí osobou či kýmkoli jiným.
Autor bere na vědomí a souhlasí, že:
není oprávněn jakýmkoliv způsobem užít, kopírovat či šířit Důvěrné informace, data a databázi objednatele, ke které bude mít jako autor přístup v rámci poskytování předmětu plnění objednateli dle této smlouvy;
bude zachovávat mlčenlivost o výši své odměny, jakož i o výši mzdy dalších spolupracovníků a zaměstnanců objednatele, obdrží-li či získá-li takovouto informaci;
bude využívat svěřené prostředky pouze k poskytování předmětu plnění;
není oprávněn umožnit třetím osobám přístup k Důvěrným informacím, tyto informace jim sdělit či předat;
Stanovená povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti a účinnosti této smlouvy, a to po dobu následujících pěti let.
Autor je povinen zajistit utajení získaných Důvěrných informací způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak.
Za porušení povinností autora stanovených tímto článkem smlouvy, je autor povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato smlouva se uzavírá na dobu od 1. 4. 2017 do 31. října 2017. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným dodatkem, podepsaným oběma stranami. Obě strany stvrzují svými podpisy souhlas s touto smlouvou, které rozumějí, a ke které nemají výhrady.
Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem, autorským zákonem a předpisy souvisejícími.
Pokud by v rámci plnění této smlouvy autor vytvořil jiný v této smlouvě nejmenovaný nehmotný statek, který je předmětem ochrany práv duševního vlastnictví (např. autorské dílo nebo databázi), poskytuje objednateli k užití tohoto nehmotného statku výhradní neomezenou licenci.
Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být učiněny písemnou formou v podobě číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Smluvní strany konstatují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy či podpisy osob oprávněných jménem smluvních stran jednat.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.


V Praze dne: 31. 3. 2017

Autor                                                                        Objednatel

Žádné komentáře:

Okomentovat