Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Smlouva o spolupráci | PPC smlouva

Smlouva o spolupráci
(dále jen „Smlouva“)
uzavřená dle § 1746, odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)


I. Smluvní strany

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Se sídlem Technická 5, 166 28 Praha 6
Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxx, kvestorkou
IČ: 60461373
DIČCZ60461373
(dále jen Objednatel)

a

Sun Marketing, s.r.o
Se sídlem Hybernská 1271/32, 110 00, Praha 1
Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 27454568
DIČ: CZ27454568
(dále jen Dodavatel)

každý jednotlivě dále jen „Smluvní strana“
oba společně dále jen „Smluvní strany“

II. Předmět smlouvy

 1. Předmětem Smlouvy je spolupráce při zajištění reklamní on-line kampaně pro VŠCHT Praha v období 1. – 31. 12. 2016 (dále jen „předmět Smlouvy“).

Struktura a cíle kampaně jsou následující:

a) PPC kampaň v AdWords a Sklik – vyhledávání + remarketing
 
b) PPC kampaň Facebook + remarketing
 
c) Minimální cíl kampaně – 16.000 prokliků na dopadovou stránku studuj.vscht.cz a 4 000 000 impresí.
 
d) Dodavatel provede nastavení kampaně, zajistí správu kampaně i tvorbu reklamních bannerů užitých v kampani, týdenní reporting, AB testování. 
 
e) Cílová skupina: Studenti 4. ročníků středních škol a gymnázií (maturanti), studenti 1. ročníků vysoký škol, lidé, kteří v uplynulém roce studovali VŠ a nyní nestudují (přerušené studium). Společným rysem by měl být zájem o přírodní vědy/chemii/techniku. Okrajově nás zajímají také rodiče těchto studentů ve věku 18 – 21 let.


              III. Doba platnosti

  1.                Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2016.
    
 1.       Objednatel je kdykoliv oprávněn odstoupit od této Smlouvy důvodu porušení rozsahu poskytnutých služeb Dodavatelem. Odstoupením od Smlouvy se tato Smlouva od počátku ruší. Odstoupení je účinné ke dni doručení písemného vyhotovení odstoupení od Smlouvy příslušné smluvní straně. Objednatel i Dodavatel mají právo odstoupit od této Smlouvy před zahájením čerpání služeb bez udání důvodu, avšak ne v době kratší než měsíc před začátkem prvního termínu. Tuto Smlouvu nelze zrušit jinak než způsobem uvedeným v tomto ustanovení.


              IVPodmínky spolupráce
 

1.                 Dodavatel je vždy povinen požádat Objednatele o písemný souhlas (e-mail) s konkrétní grafickou a obsahovou podobou kampaně před jejím uveřejněním.
 
2.                 Objednatel se zavazuje konzultovat podobu kampaně s pověřeným zástupcem Dodavatele –xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kontaktníosobou za Objednatele je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.     
 

V. Cena


 1. Celková cena za služby uvedené v předmětu této Smlouvy je 150.000,- Kč bez DPH. K této částce bude připočteno DPH v sazbě platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

 1. Celková cena odpovídá cenové nabídce Dodavatele podané v rámci Průzkumu trhu, který objednatel realizoval v listopadu 2016.


VI. Platební podmínky


 1. Dodavatel je povinen vystavit fakturu do 14 dnů ode dne účinnosti smlouvy.

 1. Objednatel je povinen uhradit řádně vystavenou fakturu Dodavateli nejpozději 14 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení.
   
 2. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad nesplňující předepsané náležitosti bude Objednatelem vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.


VII. Smluvní pokuta


 1. Dodavatel odpovídá za včasné, řádné a kvalitní plnění předmětu Smlouvy.
 1. Objednatel je oprávněn v případě zjištění pozdního nebo nekvalitního plnění předmětu Smlouvy, nejpozději však do deseti dnů po termínu stanoveném pro splnění jednotlivých segmentů, písemně požadovat okamžitou nápravu, a to na náklady Dodavatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn požadovat slevu ze smluvní ceny, a to ve výši 5% z celkové smluvní ceny za každý jednotlivý případ. Nápravu nemůže požadovat v případě, že pozdní, respektive nekvalitní plnění bylo zaviněno opožděným dodáním podkladů k jednotlivým mediím, respektive jejich špatnou kvalitou.

 1. V případě zaviněného prodlení při realizaci kampaně je Objednatel oprávněn uložit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,0% z celkové ceny za každý den prodlení. Smluvní strany tímto vylučují použití §2050 občanského zákoníku.


VIII. Závěrečná ustanovení
 

1)      Všechny ceny jsou konečné.
2)      Strany této Smlouvy se zavazují uchovat v tajnosti veškeré informace, které by druhá Smluvní strana mohla považovat za důvěrné. V rámci tohoto ujednání budou Smluvní strany dbát na ochranu takových informací a zavazují se tyto informace nezpřístupnit třetím osobám a nevyužít jich ke svým potřebám či potřebám třetích osob.
3)      Tato Smlouva skončí splněním povinností obou Smluvních stran ze Smlouvy vyplývajících.
4)      Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel i Dodavatel obdrží po jednom stejnopise.
5)      Právní vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vznikající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory vyřešeny u příslušného soudu. Dispozitivní ustanovení obecně závazných právních předpisů, platných v České republice, která jsou v rozporu s ustanoveními této Smlouvy, se nepoužijí.
6)      Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahraditdo pěti (5) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany tento neplatný nebo nevymahatelný závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku.

7)      Smluvní strany výslovně potvrzují, že podmínky této Smlouvy jsou výsledkem jednání Smluvních stran a každá ze Smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této Smlouvy. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. Odpověď Smluvní strany této Smlouvy, podle ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření či změnu této Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Smluvní strany považují tuto Smlouvu za odvážnou Smlouvu a tudíž se na závazky z ní vzniklé nepoužijí ustanovení občanského zákoníku o změně okolností (§1764 až 1766) a neúměrném zkrácení (§1793 až 1795). Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 a 1805 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejich smluvní vztah upravený touto Smlouvou. Smluvní strany považují jakékoliv oznámení uvedené v této Smlouvě za řádně doručené:

                            a) při doručování osobně nebo kurýrem:
 
aa) dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
 
ab) dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo
 
ac) dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít.

                                          b) při doručování poštou:
 
ba) dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
 
bb) dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování.

8)      Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou Smluvních stran ve formě písemných, vzestupně číslovaných dodatků. Změny v jiné než písemné formě se vylučují a budou považovány za neplatné. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
9)      Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
10)   Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle.

11)   Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva naplňuje požadavky, uvedené v zákoně č. 340/2015 Sb. a podléhá tímto povinnosti zveřejnění v registru smluv, a s tímto uveřejněním v zákonném rozsahu souhlasí. V registru smluv nebudou uveřejněny informace, které nelze poskytnout v souladu s předpisy upravující svobodný přístup k informacím (zejm. zákon č. 106/1999 Sb.), stejně jako obchodní tajemství Smluvních stran. Zadat smlouvu do registru smluv v zákonné lhůtě se zavazuje Objednatel.

             

V Praze dne                                                                                               V Praze dne.............................................              ......                                                         ..................................................
Dodavatel                                                                                                                             Objednatel
Sun Marketing, s.r.o                                                                                    VŠCHT Praha             
                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jednatelka společnosti                                                                                  kvestorka

Žádné komentáře:

Okomentovat