Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Dějiny kultůry, tahák

1. přednáška: Pravěk(Malířské školy,Sošky žen,Megalitická architektura-Keltové)
1)     Francie: Perigordská škola – jeskyně Lascaut – 15tis.př.n.l.
        - malby na konci jeskyně, kde byly šamanské obřady, točené umění-zvířata z boku,hlava zepředu
        Španělsko – jeskyně Altamira – Magdalénské 15-10-5tis.př-n.l-dokonalejší malby
2)     kult plodnosti – matriarchát – uctívání žen
        Věstonická Venuše – Karel Absolón, 25tis.př.n.l.-další Venuše: Lespugue /Lespiži/,Mentorská,Wileudorfská – Rakousko - Na J Moravě jeskyně Pekárna – zde sošky, vyryté kosti..
3)     vyvrcholení pravěku – Megalitická architektura - kamenná- po celém světě, kočovná-neznámá kultura z mezolitu po dobu bronzovou
Dolmény – jakási lavice
Menhiry – vztyčené kameny, možná z nich utvořena cesta - nejznámější v Bretagni(vysoký přes 20m)- ve Francii jsou jich tisíce - v ČR(Klobouky u Slaného-3,5metru)
Kromlechy – sestává z trilitů do kruhu, uprostřed je oltář, v průzorech rovnodennost,slunovraty, orientovány podle vesmírných těles - náboženská shromaždiště  - Stonehange(výtvor zřejmě Májské kultur)
Keltové
Doba železná – mladší(Latenské 400-500př.n.l.) –Starší(Halštatské)
      Do ČR přichází „protokelti“ – Bilamská kultura -Býčí skála u Adamova – nalezen  bronzový býček – břatři Feltlo - Bronzový koník z Obřan u Brna
Doba Latenská – hlavní vlna Keltů 3-5.stol.př.n.l. - Bójové – stavěli hradiště, výrobní centra, chrámy, k náboženským obřadům měli stromy  mimo hradiště
      - kolem 1. stol.př.n.l. Keltové vytlačeni Germány
2. přednáška: Řecko,Knossos (sv.Kréty)Parthenón, Feidias
4) Egejská = Minojská kultura - bezstarostný národ - velké otevřené paláce - jen malé   kapličky  - častá zemětřesení - palác v Knossosu – nejslavnější místo na Krétě –objevil ho Artur Švand - symboly hada, dvojbřité sekyry - spousta fresek – zachycují život elity, motivy zvířat, rostlin - kamarská keramika
5)  Antika - největší chrám zasvěcený Athéně( vyzdobil ho Faidras -Parthenos-socha-státní poklad, celá ze zlata)
6)   sochařství – 2 školy- a) vznešeného slohu – Polykleitos - Myrón(sochař pohybů) - Feidias (výzdoba Parthenonu) b)krásného slohu
3. přednáška: Etruská kultura od 10.stol v SJ Itáli0i (Kapitolská vlčice, Pantheon,  Sochařství – Jezdecká socha
7)  Etruská kultura(výborní mořeplavci)- památky – sošky(z terakoty = pálená hlína
      - hliněné sarkofágy = sochařské zobrazení na stropě hrobu - posmrtné masky- kapitolská vlčice(z bronzu ,Romulus a Remus,7.stol.př.n.l.)-malby(z hrobu Chiusy, zápasníci, …)
8)   Pantheon = chrám všech bohů v Římě - 2 stol.n.l. za císaře Hadriana – Hadriánův palác
9)   smysl pro realismus - za republiky(ctěné občany-reálně) - portréty císařů – reliéfy Socha císaře Augusta z Primaporty - více idealizoval - kopírovali řecké sochy- nový žánr ( jezdecké sochy Marka Aurelia)
4. přednáška: Období raně křesťanské (Největší kostel,Největší chrám,Tapiserie sv. Kateřiny ve Znojmě)
10)   Bazilika ?(Rotunda)? sv. Petra ve Vatikánu – 386 n.l. – pětilodní -nejvýznamnější  chrám raně křesťanského období
11)   Francie – Románské období – archit. školy – Burgundská škola – Chrám v Clunny
12)  malířství – náb.motivy - Tapiserie sv.Kateřiny ve Znojmě – Povolání Přemysla na trůn
5. přednáška: Gotika 12.stol -15.stol,u nás do 16.stol (opatský chrám v Saint Denis, nejkrásnější gotický chrám, významný stavitelé z Lucemburska)
13)  Opatský chrám u Saint Denis ve Franci - nejvýznamnější gotická památka
14)  Kaple Sainte Chapelle  v Paříži - nejhezčí interiér - pro uložení Kristovi trnové koruny
15)   Petr Parléř z Gmindu – dokončil po Matyášovi z Arasu  Katedrálu sv. Víta v Praze
6. přednáška:Renesance15.-16.stol(Leonardo-Michelangelo-Rafaelo,Nalezinecneviňátek=Brunelleschi, Sixtinská kaple
16) Florencie:
Leonardo daVinci-nemanž.syn, všeuměl,vědec,umělec, ponorky,helikoptéry,   malíř, sochař, architekt, hudebník, badatel, anatom-pitval, psal šifrované deníky - Traktát o malířství
    - Malířství – obrysy rozostřené, v jednotónu(tajemné, trojúhelníkové kompozice) -freska Poslední večeře páně(v Miláně, špatný podklad + nevhodné barvy, stále se restauruje)- Mona Lisa (= „džokonda“,v Louvru, vrchol jeho díla,olejomalba,významná svým pozadím,fantaskní krajina + úsměv,prý dívka namalovaná na objednávku)
 Michelangelo Buonnaroti – konkurent Leonarda,ve Florencii,rod Medičejců, spíše sochař, obrazy = kreslené sochy
      Pieta pro chrám sv. Petra(panna Marie a spol.)-  Socha Davida(z mramoru,symbol celé renesance) - Socha Mojžíše v kostele San Pietro(Řím) - pro papeže, autoportrét- náhrobky rodu Medičejců - zdůrazňuje mužskou muskulaturu, u žen plnější tvary - Stvoření světa (na stropě Sixtinské kaple,Bůh se dotýká Adama,dělal sám 40 metrů,nejdříve nazí)
      - Poslední soud(v 80 letech,barokní rysy)
Rafael Santi – ovlivněn Leonarde- maloval líbezné obrazy - 3 grácie s jablky - freska Athénská škola(ve Vatikánu,v pa-.
pežském chrámu) - vyjadřuje sympatie mezi Antikou a renesancí- Líbezné madony(Madona s dítětem,Sixtinská madona)
Manýrismus ve 2. pol. 16. stol - technická zručnost na úkor obsahu sdělení, díla a lá někdo – kopie, plagiáty
17) Filipo Bruneleschi – kaple florentského dómu - honosná stavba, vzorem římský panthéon - vytvořil geometricky konstruovanou perspektivu - Nalezinec neviňátek
18)  Stvoření světa – na stropě Sixtinské kaple – Bůh se dotýká Adama - Michelangelo- dělal sám 40 metrů - nejdříve nazí
7. přednáška: Baroko konec 16.stol-pol.18.stol(Gian Lorenzo Bernini, Michelangelo Merisi –Caravaggio, Kilián Ignác Diesenhoffer)
19) Bernini – Itálie(dynamické baroko, sochařství) – David(střílí z praku,nějakej obličej)
      - Vidění sv.Terezie(vyvolalo to skandál,přehnané duševní pohroužení- Apolón a Dafné
20) Caravago(ggio)  - Itálie – malířství (Mučení sv.Matouše,Povolání sv. Matouše,Salome s hlavou sv. Jana Křtitele) - jako první začal malovat zátiší ( i se shnilým ovocem)
21) Diesenhoffer – Stavby a)dokončil kostel sv. Mikuláše a)kostel sv. Máří Magdaleny v Karl.Varech c)Loretta (Praha) Zámky a) Dobříš – schází se zde spisovatelé b)Buchlovice

Klasicismus
22) Jacques Germain Suflot-Pantheon ve Francii
23) J. L. David-malíř Napoleon-Přísaha Horaziu-Korunovace Napoleonova-Únos Sabine
24) Antonia Canova-sochař Napoleona- socha Napoleonovi sestry Pauliny Napoleonové
Romantismus
25)Prám Medůzy -Theodore Gericaul
26)Violette le Duc-restaurátorská činnost
27)Josef Mánes-Líbánky na Hané -vyzdobil Staroměstský Orloj
SECESE
28) ANTONIO GAUDÍ-španělský architekt, představitel lyrické secese-vytvářel železné konstrukce => obaloval je různými materiály (Park v Barceloně,Sagrada Familia=Chrám Sv. rodiny)-v Barceloně, gotická katedrála, nedokončil ji, páč   ho přejela šalina)
29) GUSTAV KLIMT-r.1892 založil ve Vídni skupinu SECESIO (=moderní, nové umění, distanc mladých umělců od akademiků)- Salome(nejslavnější obraz)-erotické obrazy (na vídeňské uni si vymaloval celej strop-musel to zrušit)
30) ALFONS MUCHA-působil v Mikulově, Vídni, Paříži, USA(maloval zde plakáty pro hvězdu Tisáru Bernardovou)-vyslýchalo ho Gestapo, brzo nato zemřel-Slovanská epopej- nejslavnější dílo
MODERNISMUS
31)1905 – vznik FAUVISMU (Francie-Provance) a EXPRESIONISMU (Německo, Skandinávie) -hl. Představitel Edvard Munch -v Německu vznikly 2 školy: 1) tradiční- MOST (=die bricke) v Drážďanech 2) MODRÝ JEZDEC v Mnichově(vliv na další vývoj) =>vznik sociálních motivů v tvorbě
32)LE CORBUSIER-nejvýznamnější architekt FUNKCIONALISMU (projevuje se hlavně v architektuře,forma sleduje funkci(musí být užitečná-pak je i krásná) =opak secese)  Znaky funkcionalismu:stavby se nestavěly do “zelena“(trávy), ale měly nožičky-pásová okna-nezdobené průčelí-využití střechy-výstavba sídlišť
33) ANDRÉ BRETON-1924 a 1929( napsal manifesty surrealismu)-navazuje na S. Freuda (zdůrazňuje moc podvědomí a nevědomí na člověka, klade důraz na sny)-když čerpáme z podvědomí=>spontánní reakce=>slouží k sebepoznání-využila jich komu. ideologie - 2 proudy:1) magický= veristický-zobrazuje realitu+sny (Salvador Dalí) 2) absolutní-abstraktní (Jan Miró)
POSTMODERNA
34) ANDY WARHOL- zakladatel pop-artu (=populárního umění)
35) CHARLES JEMCKS- postmoderní architekt
36)MILAN KNIŽÁK-nejznámější představitel postmoderny u nás-pořádal happeningy, výstavy

Žádné komentáře:

Okomentovat