Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

17. Ochrana osobnosti fyzické osoby

Právní úprava ochrany osobnosti fyzické osoby

-OZ v §11 a násl.
-rozumí se jí ochrana ryze osobních P (všeobecných osobnostních P) – týká se jen FO
- ústavní základ tvoří LZPS cl. 6,7,10+ Úmluva o ochraně LP a ZS, Ú na ochranu LP a důstojnosti lidské bytosti, Ú o biomedicíně, Dodatkový protokol o zákazu klonování lidských bytostí

-rozsah ochrany stanoven §11 velmi široce a pouze příkladně:
a) takže ochrana života, zdraví a ŽP má těžiště hl. v TP a SPRÁVĚ
b) kromě ž a z uvádí § 11 obč. čest, lidskou důstojnost, soukromí, jméno a projevy osobní povahy
- výčet je pouze příkladmý, takže s OPO nejsou vyloučena ani jiná práva sloužící rozvoji osobnosti
-další možno vyčíst z §13 (ochrana proti neoprávněnému zásahu do práva na osobní svobodu, do práva na zachování listovního tajemství, lékařského tajemství, etc) X široký okruh P sloužící rozvoji osobnosti se OP ochraně vymyká  chráněny jinými odvětvími
-autorská a průmyslová P chráněna AZ, etc X není však vyloučeno subsidiární použití OZ (někdy)
-významný doplněk obecné OP ochrany tvoří tiskový Z (nepravdivý či zkreslující údaj dotýkající se cti FO; u PO ochrana dobré pověsti - goodwill) a zákon o rozhlasovém a televizním vysílání (jedná se o právo na odpověď a právo na uveřejnění dodatečného sdělení)
- uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, týkající se cti, důstojnosti nebo soukromí určité FO nebo jména či dobré pověsti PO atd. → právo na uveřejnění odpovědi, ta se musí omezit pouze na skutkové tvrzení, kterým se uvádí na pravou míru nebo neúplné či jinak pravdu zkreslující tvrzení se doplňuje nebo zpřesňuje. Po smrti právo odpovědi manželovi a dětem a není-li jich, tak rodičům.
Dále pak právo požadovat - byla-li uveřejněna informace o trestním stíhání a nebylo-li pravomocně rozhodnuto – uveřejnění informace o výsledku tohoto řízení jako dodatečného sdělení.

- ochraně os. slouží i zákon o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.- provedení čl. 10/3 L) – úprava ochranu údajů o FO, práva a povinnosti při zpracování a podmínky jejich předávání do ciziny. Vztahuje se na údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci a též FO a PO → z porušení s nakládáním vznikají zvláštní nároky : na odstranění závadného stavu, na omluvu nebo jiné zadostiučinění, či souběžně může být uplatněno i P na zaplacení peněžití náhrady (škody).
- nejde o ochranu dle §11, takže v 1st stupni je věcně příslušný okresní soud X dle §11 je to krajský soud (resp. městský)

-dalším doplňkem OPO osobnosti –
1) ochrana poskytovaná FO jako zaměstnanci (§7 ZP) a
2) právo na vydání pracovního posudku (§60 odst.1 ZP) – do 15 dnů od požádání zaměstnavatel povinen vydat posudek (nemusí však dříve než 2 měsíce před skončením pracovního poměru) PP jsou veškeré písemnosti, jež mají vztah k výkonu práce. Nesouhlasí-li z-nec s obsahem PP – ve lhůtě 3 měsíců. kdy se o jeho obsahu dozvěděl, možnost se u soudu domáhat, aby zaměstnavateli bylo uloženo přiměřeně pracovní posudek upravit.
- obdobná možnost i u potvrzení o zaměstnání – při skončení pracovního poměru je z-tel povinen vydat z-nci, popř. jinému z-teli na jeho žádost POZ. Jiné info je z-tel oprávněn o z-nci podávat pouze s jeho souhlase.

-dalším doplňkem je §49 z.č. 200/1990 Sb. o přestupcích (správněprávní ochrana) a TŘ (§ 206 - pomluva)


Obsah nároků na ochranu osobnostních práv

- rozsah ochrany osobnostních práv je vymezen prostředky, které OZ k jejich ochraně poskytuje – není úplná…
-OP prostředky se nehodí k ochraně proti všeobecnému ohrožení, resp. k všeobecnému poškozování práv uvedených v § 11. Nikdo se proto nemůže OP prostředky domáhat zlepšení závadné kanalizace nebo zákazu vypouštění výfukových plynů pod okny na křižovatce) X hodí se k určitému konkrétnímu zásahu do P (plíseň v najatém bytě)
-třídění aspektů ochrany osoby FO v OP zakotvených v §11:
1) P na tělesnou integritu (ochrana života a zdraví; 6 a 7 L)
-vztahuje se i na KO lidské tělo – srov. Úmluvu o biomedicíně; 20/1966 Sb. (důl. v souvislosti s transplantacemi orgánů a tkání – tedy s jejich přenesením z mrtvého těla na živé)
- v současné době návrh zákona: předpokládaný souhlas dárce; vytvoření registru osob, které souhlasí, aby jim po smrti byly odebrány orgány (viz. TPAZ)

2) P na osobní svobodu - §11 výslovně neuvádí; 8 a 10 L
- rušena fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem i vně ustanovení o ochr. Os. (§ 37 a 49??)
- ochrana hl. z jiných PP (TZ,TŘ, OSŘ, SP aj.)

3) P na jméno – tím se rozumí hl. příjmení + křestní a pseudonym (krycí jméno) I samostatně, je-li dostatečným individualizačním znakem…

4) P na občanskou čest a důstojnost (10 L) – právo především spočívá v zákazu různých druhů neoprávněných zneucťujících zásahů (př. pomluva)
- chráněna i profesní čest (lékaře apod.)

5) P na podobu a P k podobizně - pod. = hmotné zobrazení člověka živého i zemřelého, pokud je na ní identifikovatelný. OZ poskytuje ochranu i obrazovým snímkům, které se od podobizny liší tím, že primárně zobrazují něco jiného něž člověka.

6) P na slovní projevy (včetně záznamů) = právo uplatnit svůj slovní projev a právo k záznamům slovního projevu. Záznamy se vyskytují ve formě písemností a zvukových snímků.
-u písemností osobní povahy - korespondence, deník atd. Dopis může být písemností os.povahy především pro pisatele a příjemce, ale někdy i pro 3. osobu (syn příjemce – jako rodinná památka)
- zvukový záznam - nahrávka hlasového projevu na nějaký nosič etc
-NEOPRÁVNĚNÝ ZÁSAHA = neoprávněná dispozice či již neoprávněné zachycení hlasového projevu jiného

7) P na soukromí
- spočívá v právu jednotlivce rozhodnout podle vlastního uvážení, zda, popř. v jakém rozsahu mají být skutečnosti jeho soukromého života zpřístupněny jiným. Předmět p na s tvoří vnitřní – intimní sféra života – součástí je též rodinný život – do nich patří nejen sociální vztahy ale i materiální (vyživovací povinnost)
- specifický příklad ochrany p na os. s - je neoprávněné poskytnutí či získání INFO o FO, resp. proti zneužití takové informace; 10/2,3 L; 101/2000 Sb.)


Prostředky ochrany osobnostních práv

1) obecné (§16)
2) specifické (§13) – ten, jehož osobnostní právo bylo neoprávněným zásahem, který je objektivně způsobilý toto právo porušit se může bez ohledu na zavinění původce zásahu zejm.:

a) domáhat se, aby od pokračování neoprávněných zásahů do jeho práv bylo upuštěno, nebo-li domáhat se zdržení takových zásahů (tzv. zdržovací žaloba-negatorní)

b) domáhat se odstranění následků neoprávněného zásahu do svého práva, především obnovením původního stavu, ale i jinak – např. zničením neoprávněně poř. snímků (odstraňovací žaloba)

c) domáhat se podle povahy věci, aby bylo dáno přiměřené zadostiučinění = satisfakce (např. ve formě omluvy)
(morální – pokud nedostačující, byla-li zejména ve značné míře snížena důstojnost FO či její vážnost ve spol. → materiální /náhrada nemajetkové újmy v penězích/ → výši určuje soud, ale nemůže překročit návrh žalobce)

-byla-li neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti FO způsobena majetková újma - škoda, tak se použijí PN odpovědnosti za Š pro vznik závazku k náhradě škody, pro rozsah náhrady… (§ 420n.)

Aktivní legitimace k uplatnění ochrany osobnostních práv

- v první řadě legitimován sám subjekt dotčeného osobnostního práva
-po KO FO mohou uplatňovat děti a manžel; pokud nejsou tak i rodiče (§15 posmrtná – postmortální ochrana) – uplatňují toto právo nikoli jako dědicové ale jako zvl. právní nástupci určeni originárně zákonem

Omezení všeobecných osobnostních práv

-písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky, zvukové záznamy, etc. týkající se FO (či jejích projevů) smějí být pořízeny nebo použity (§12)
1) zásadně jen se svolením toho, koho se týkají
2) bez jeho svolení - k úředním účelům na základě Z (zákonná úřední licence)
3) bez jeho svolení (jde-li podobizny, obrazové snímky a zvukové záznamy, nikoli písemnosti), pokud mají být použity přiměřeným způsobem pro vědecké, umělecké účely anebo tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství (zákonná umělecká a zpravodajská, reportážní licence)
- žádné z těchto použití, byť i zákonem dovolené však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy FO (tj. s její důstojnou existencí); §12. Sankce dle § 13. Podobně jako pro televizi nebo tisk, je možno použít i bez svolení za účelem demonstrace v procesu výuky nebo lékař rentgenový snímek – kryto pojmem vědecké účely…

Ochrana poskytovaná PO

- PO má podobná P ale z povahy věci ne právo na ochranu osobnosti (§19b/2,3)
-ochrana názvu a dobré pověsti
- při neoprávněnému zásahu do těchto práv se i PO může domáhat soudní cestou, aby se neoprávněný uživatel jeho jména zdržel užívání a odstranil závadný stav; může se domáhat přiměřeného zadostiučinění (může být požadováno i v penězích)
-obchodní jméno chrání i OBZ – pro případ neop. užívání firmy podnikatele podle § 12 OBCH.Z, § 44-55.

Žádné komentáře:

Okomentovat