Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

23. Předmět občanskoprávních vztahů

- dvojí předmět:
1) přímý = lidské chování, jímž se realizují p&p stran neboli chování subjektů podle svých p&p
2) druhotný – to, čeho se toto chování subjektů týká (§ 118)
-dle §118:
1) věci
2) byty NP jako jednotky
3) práva, pokud to jejich povaha připouští
4) jiné majetkové hodnoty

Věci

věci v právním smyslu
-OZ nedefinuje, ale má na mysli hmotné předměty (res corporales), za předpokladu, že jsou ovladatelné a užitečné (kumulativně) tj. slouží potřebám lidí)
-ovladatelnost i užitečnost nutno posuzovat objektivně (např. nezáleží na tom, že auto je někdy neovladatelné)
-více věcí tvoří někdy 1 předmět OPV, neboť je s ním nakládáno jako s celkem - může být hospodářsky:
a) dělitelný
b) nedílný

-nutno posuzovat individuálně
-v teorii používán pojem věc hromadná
-majetek = soubor věcí a majetkových práv bez pasiv X jmění = majetek v širším slova smyslu, tzn. všechna aktiva a pasiva
- ObZ: obchodní majetek = souhrn majetkových hodnot, věcí, pohledávek a jiných práv, jakož i penězi ocenitelných jiných hodnot, které patří podnikateli, FO anebo jsou určeny k jeho podnikání neboli souhrn aktiv
obchodní jmění = soubor obchodního majetku a závazků vzniklých podnikateli v souvislosti s podnikáním
čistý obchodní majetek = výsledný obchodní majetek po odečtení závazků vzniklých podnikateli v souvislosti s podnikáním
vymezuje pojem podnik jako předmět majetkových práv podnikatele
- předměte p&p jsou i cenné papíry, hl. listinné – řídí se právním režimem věcí movitých
-některé věci mohou být vyňaty z OP styku (res extra commercium) či dispozice s nimi může být omezená (třaskaviny, drogy, jedy, devizy, etc)

Třídění věcí
1) nemovité (§119) = pozemky (část povrchu zemského, včetně pokrytí vodou, oddělená od sousední částí viditelným rozhraničením, hranicí vlastnickou, hranicí držby + označení parcelního čísla a názvu katastrál. území) bez omezení a stavby spojené se zemí pevným základem) X movité (všechny zbylé)
-OZ nedefinuje pojem „stavba“
-některé stavby jsou předmětem evidence (hl. budovy, tj. nadzemní stavby prostorově soustředěné a navenek uzavřené obvodovými stěnami), jiné nikoli - důležité pro převod (nutný zápis do KN)
-stavba není součástí pozemku (§120 odst. 2)

2) zastupitelné (hl. peníze)X nezastupitelné
-ne/záleží na identitě

3) druhově určené X jednotlivě určené
-význam pro určování smluvních typů (půjčka X výpůjčka)
-rozhodující jsou druhové znaky (váha, míra, etc)
-kvalifikace věci jako druhové může být ovlivněna i subjekty
- věci určené jednotlivě jsou určeny znaky, které je individualizují a činí nezaměnitelnými s jinými
- nemovitosti určeny vždy individuálně a jednoznačně

4) zuživatelné X nezuživatelné
-i nezuživatelné se časem zničí opotřebením X zuživatelné poskytují užitek spotřebováváním

5) reálně dělitelné X nedělitelné
- u dělitelným věcí rozdělení na části nemá za následek změnu hospodářského určení těchto věcí nebo jejich znehodnocení X nedělitelným (např. stroje, jednotlivé kusy nábytku apod.)
- významné při podílovém spoluvlastnictví (při zrušení a vypořádání)

Věc hlavní a její příslušenství
-dle §121/2 jsou příslušenstvím hl. věci věci, které náležejí vlastníkovi věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s věcí trvale užívány
-znaky:
1) jedna věc je hlavní, druhá příslušenstvím -musí být samostatná věc nikoli jen součást věci; např. klíč a zámek, rezervní kolo u automobilu

2) příslušenství musí náležet vlastníkovi věci hlavní

3) musí být vlastníkem určeno k trvalému užívání spolu s věcí hlavní

4) může být od věci hlavní odděleno či může s ní být technicky spojeno (např. obraz rámu, ale nikoli již motor auta)

-PÚ týkající se věci hl. se zásadně týkají i příslušenství X naopak nikoli => příslušenství sdílí osud věci hlavní
-některé PÚ se mohou týkat jen příslušenství (např. zapůjčení pumpičky na kolo či klíče od domu)
-ustanovení o příslušenství jsou dispositivní
-vlastník může věc zbavit právního charakteru příslušen- ství tím, že ji trvale určí k jinému užívání => charakter příslušenství věci je dán vůlí vlastníka ale důležitý je i faktický stav
-dle OZ jsou příslušenstvím bytu vedlejší místnosti (spíš) a prostory (sklep) určené k tomu, aby byly s bytem užívány
-dle OZ jsou příslušenstvím pohledávky úroky, poplatek z prodlení a náklady spojené s jejich uplatněním X smluvní pokuta ani penále nejsou

Součást věci
-vše, co k věci náleží a nemůže být od ní odděleno bez znehodnocení věci jako celku (nikoli oddělené součásti) - § 120
-není samostatnou věcí a tvoří s věcí věc jedinou
-vedle funkčního znehodnocení se připouští i vzhledové (estetické) znehodnocení
-součástí auta je motor (rezerva nikoli); součást domu jsou okna, dveře, zábradlí, etc
-dle praxe je např. i meliorizační zařízení pod povrchem pozemku jsoucí fnčně spjato s pozemkem
-porosty (keře, stromy) jsou součástí pozemku (vlastník pozemku je vlastníkem porostů na něm vzešlých)
-stavba není součástí pozemku

Byty a nebytové prostory

-dvojí povaha
a) jen prostá část domu – většinou - nejsou samostatnými předměty OPV
b) jednotky dle 72/1994 Sb.
-byt = místnost (soubor místností) určená dle rozhodnutí stavebního úřadu k bydlení
-NP = místnost (soubor místností) určená k jinému účelu nežli k bydlení
- jednotky mají řadu shodných znaků s nemovitostmi, takže na p&p k nim je třeba používat úpravu p&p týkající se nemovitostí


Právo a povinnost

-P může být předmětem p&p pokud to připouští jeho povaha (§118) a povaha PV :
a) ne každé P může být pro svou předmětem p&p - např. právo na jméno nikoli, zatímco pohledávka ano = nejčastěji
b) P nemůže být předmětem kteréhokoli p&p - např. pohledávka nemůže být předmětem V
-nejobvyklejší případy: zastavení pohledávky, resp. subpignus (podzástavní právo) či postoupení pohledávky
-předmětem p&p může být i povinnost: převzetí dluhu

Jiné majetkové hodnoty
-mohou být předmětem p&p, za podobné podmínky jako P tj. pokud to připouští jejich povaha
-OZ nevysvětluje, co se rozumí MH, ale lze vyčíst:
a) MH tj. nikoli ideální (nemajetková) hodnota
-OZ není důsledný, neboť poskytuje ochranu i zcela nemajetkovým hodnotám (§11…)
b) jiný předmět než věc, byt či NP nebo p&p
-tj. nemateriální hodnoty včetně předmětů smíšených (imateriální hodnoty vtělené ve věc hmotnou => zvl. právní režim; autorské dílo, vynález, kniha (důl. dílo, ne papír), etc)
-předmětem může být i know how = soubor znalostí a zkušeností o výrobním postupu i o složení určitého výrobku, receptura atp. bez zřetele na to, zda jsou vtěleny do materiálního substrátu či nikoli
-podobně i CP (hl. listinné, ale i zaknihované)
-nehmotná hodnota:
- nemají hmotný substrát
- §11 a násl., autorská díla (nezachycená na hmotné
médium – přednáška) či přírodní síly (jsou-li užitečné a
ovladatelné – nutno posuzovat z hlediska vývoje)
-v poslední době hl. mnoho otázek ohledně rozvoje mírového využití jaderné energie a ionizujícího záření - hl. odpovědnost za škodu (upraveno v „atomovém Z“ 18/1997 Sb., který se řídí M úmluvami – na rozdíl od OZ omezení výše odpovědnosti a promlčecí doby)
-dalším problémem je transplantace orgánů a tkání či krevní transfůze - jak daleko lze disponovat s částmi vl. těla (inter vivos i mortis causa) + hl. souhlas o odebrání orgánů
-dále je potřebná úprava v obl. genetiky, etc
- Úmluva o ochraně LP a důstojnosti lidské bytosti (1977)
- základní lidské hodnoty (život, zdraví, nedotknutelnost osoby, osobní svoboda a rovnost) nejsou běžnými OP předměty p&p – hodnoty, které jsou i součástí Ú pořádku (upraveno i MÚ)
- osobnostní práva jsou nepřevoditelná, avšak jejich porušení může mít majetkové následky ve formě sankcí


Další zdroje o tomto tématu naleznete zde:
8. Základní zásady SP
7. Občanské právo závazkové
SYSTÉM PRÁVA
13. Občanskoprávní vztahy
22. Subjektivní práva a povinnosti - Obsah občanskoprávních vztahů
23. Předmět občanskoprávních vztahů
2. ČÁST DRUHÁ - VĚCNÁ PRÁVA 1
5. ČÁST OSMÁ – ZÁVAZKOVÉ PRÁVNÍ VZTAHY 2
Druhy závazkových právních vztahů 3
OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY, PODSTATA OBCHODNÍCH ZÁVAZKOVÝCH VZTAHŮ
Články na hledaný výraz "Občanské právo" naleznete na bezuceni.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat