Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

21. Smluvní zastoupení

-FO i PO (na obou stranách)
-udělením plné moci
-rozsah oprávnění musí být uveden (pod sankcí neplatnosti) přímo v PM
-může být jeden i více (pokud nevymezeno ve smlouvě, tak musí jednat společně – kolektivní plná moc) zástupců zároveň
-PM = jednostranný PÚ adresovaný osobám, jímž se osvědčuje existence a rozsah zástupcova oprávnění
1) generální
2) speciální (skupina, druh či 1 PÚ)
-nezbytnost písemné moci (§31/4):
a) všeobecná či na určitý druh PÚ (např. uzavírání kupních smluv) - omezená moc
b) pr. předpis či dohoda stran vyžadují pro PÚ učiněný zástupcem písemnou formu
- ústní pouze při určitém PÚ nevyžadujícím zvl. formu
-zmocněnec může udělit plnou moc jiné osobě:
a) výslovné oprávnění v Z či S
b) zmocněncem je PO
- z PÚ dalšího zmocněnce je zavázán přímo zmocnitel (§33a)
-vnitřní pokyny (=omezení PM nejsoucí patrné z PM, ale dané zmocnitelem zmocněnci) zavazují zmocněnce, nikoli 3rd stranu (pokud o nich nevěděla)
-překročení oprávnění zmocněnce:
-dle §33 váže zmocnitele pouze při ratihabici, ztn. dodatečném schválení (zmocnitele bez zbytečného odkladu po zjištění překročení mezí neoznámil svůj nesouhlas dotyčné 3rd osobě) X jinak je vázán zmocněnec (může na něm být požadována náhrada škody či splnění závazku), což neplatí, pokud o tom věděla (objektivně) jednající osoba
-prokura
-nejširší forma smluvního zastoupení v obchodněprávní oblasti (§14… OBZ)
-zmocnění prokuristy podnikatelem ke všem PÚ, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvl. PM
-lze udělit jen FO
-pokud není výslovně uvedeno, tak nezahrnuje oprávnění zcizovat a zatěžovat nemovitosti
-zánik PM:
1) provedením vymezeného PÚ

2) jednostranným PÚ zmocnitele (odvolání – pro zmocněnce účinné okamžikem, kdy se to dověděl – do té doby působí právní následky pro zastoupeného) či zmocněnce (výpovědí)

3) KO zmocněnce či KO zmocnitele (pokud S nestanoví jinak)

4) zánikem PO bez sukcese

5) uplynutím času na který byla omezena (ač Z výslovně neuvádí)
-ve vztahu k 3rd osobám účinné od doby, kdy se to dověděly
-po zániku výpovědí či KO zastoupeného je zástupce povinen učinit to, co nesnese odkladu, aby nedošlo k újmě na právech - stejné právní následky, jako by zastoupení stále trvalo (nesmí ale odporovat nařízení zastoupeného či jeho právních nástupců)

Žádné komentáře:

Okomentovat