Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

16. příbuzenství, osoby blízké a domácnost

-v OPV někdy význam, zda účastníci jsou os. blízké, zejména příbuzné (stejný předek)
-vymezení osob blízkých, resp. příbuzných v OZ (§116) je lex generalis i pro jiná právní odvětví
-osoby blízké (o.b. ipso facto - přímé příbuzenství, sourozenci, manžel) X osoby, které se za jistých okolností pokládají za blízké
-osoby blízké:

1) příbuzní v přímé řadě bez omezení a v řadě pobočné sourozenci - osoby blízké ipso facto (ze samého faktu příbuzenství)
-stupeň se dle §117 stanoví počtem zrození / příbuzenstvím se rozumí vztah předků a potomků (přímá) a vztah osob poch. ze společného předka (pobočná)
- řada přímá – předci (ascendenti), potomci (descendenti), řada pobočná – společný předek a nikoli příbuzní v řadě přímo. 1. stupeň v pob. řadě není → vždy jsou min. dvě zrození (bratr – sestra – 2.stupeň)
-plnorodí příbuzní (oba rodiče) X polorodí (1) - nemá právní význam, stejně jako ne/zrození v manželství
-o osvojení platí fikce o vzniku příbuzenství X nevzniká vztah mezi příbuznými osvojence a osvojitelem, naopak příbuzenství zde zaniká mezi osvojencem a jeho vlastními pokrevními příbuznými (obnoví se při zrušení zrušitelného osvojení)
-genetické příbuzenství je tedy v tomto případě bezvýznamné, ale může být relevantní např. pokud jde o uzavření manželství
- příbuzenství založené osvojením zakládá všechna P & P jako pokrevní p. – i v právu dědickém

2) ipso facto také manžel/ka po dobu trvání M, bez zřetele žijou-li společně, či nikoliv.

3) jiné osoby
-blízké pouze za 2 podmínek (kumulativně):
a) jsou navzájem v rodinném či obdobném poměru a
-např. i vzdálenější příbuzní (strýc, teta), osoby žijící ve společné domácnosti (druh, družka), event. rodiče a ostatní pokrevní příbuzní osvojence či sešvagřené osoby (OZ nezná tento pojem)
- švagrovství samo právně relevantní vztah nezakládá

b) jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní
-rozhoduje soud
- ot. zda se má či nemá speciálně právně regulovat partnerský vztah spolužijících osob stejného pohlaví; nakonec převážil názor, že dosavadní úprava dostačuje
- někdy také názor na regulaci druha a družky
-domácnost (§115) = FO trvale žijící a společně uhrazující náklady na své potřeby
-není závislé na blízkosti / determinující znaky jsou kumulative – soužití FO, trvalé, společně uhra…
-zpravidla předpokládáno i společné bydlení, nejen žití (ale např. nezaniká na vojně či VŠ)

Žádné komentáře:

Okomentovat