Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Smlouva na nákup služby PPC („Pay Per Click“ – platba za proklik) reklamníkampaně v systému Google AdWords a Facebook Ads

Toto je HTML verze souboru https://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/917657/podepsan%C3%A1%20SML%20606%20%20PPC%20reklama.pdf.

Page 1
Příloha č. 1 Požadovaný reklamní prostor v obsahové a reklamní síti Google. Vizuály vyobrazené níže mají pouzeilustrační charakter.
Page 2
2 Příloha č. 2 Požadovaný reklamní prostor na sociální síti Facebook. Vizuál vyobrazený níže má pouze ilustračnícharakter.
Page 3
3 Příloha č. 3 Ukázka vizuálního stylu náborové propagace Armády České republiky (Agentura personalistiky AČR)Poutače a videoreklamy používané v rámci náborové propagace zpravidla jako zájmový středvyužívají výrazného odkazu na hlavní (oficiální) webové stránky pro nábor „kariera.army.cz“, častodoplněného o logo, infomodul náboru do Armády České republiky. Vizuály vyobrazené níže majípouze obecný ilustrační charakter.
Page 4
4 Smlouva na nákup služby PPC („Pay Per Click“ – platba za proklik) reklamníkampaně v systému Google AdWords a Facebook Ads čj. 606/2016–2230 Čl. I.Smluvní strany 1.1.Kupující:Česká republika – Ministerstvo obrany, organizační složka státuSe sídlem:Tychonova 1, 160 01 Praha 6 – HradčanyJednající:plk. Ing. Vratislav BERAN, ředitel Agentury personalistiky AČRNa adrese:náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 – BubenečIČ:60162694DIČ:CZ60162694Bankovní spojení:Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1Číslo účtu:Konečný příjemce: Vojenské zařízení 2230, nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6(dále jen „konečný příjemce“)Kontaktní osoba:email:(dále jen „kupující“)a1.2.Prodávající:Obchodní společnost – InsiderMedia s.r.o.Se sídlem:Lednická 1533, Praha 9, 198 00Zapsaná:Zapsána u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 158497IČ:28993217DIČ:CZ28993217Zastoupena osobou: BcA. Michal MonoszonBankovní spojení:Komerční bankaČíslo účtu:Kontaktní osoba:email:Adresa pro doručování korespondence: Lednická 1533, Praha 9, 198 00(dále jen „prodávající“)uzavírají podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)tuto:kupní smlouvu na nákup služby PPC („Pay Per Click“ – platba za proklik)reklamní kampaně v systému Google AdWords a Facebook Ads(dále jen „Smlouva“)
Page 5
5 Čl. II.Předmět a účel Smlouvy 2.1. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu balíček efektivního řešení a realizace PPC („Pay Per Click“ – platba za proklik) reklamní kampaně (dále jen „reklama“ a „reklamníkampaň“) prostřednictvím systému Google AdWords v obsahové a reklamní síti Google a systému Facebook Ads sociální sítě Facebook. PPC reklamní kampaní se rozumí dynamickáreklamní kampaň v prostředí internetu.Systém Google AdWords:- obsahová síť Google, tj. internetový vyhledávač Google, google.com, resp. google.cz (URL: https://www.google.cz/),- reklamní síť Google , tj. široká selektivní síť partnerských webů Google. Systém Facebook Ads:- internetová sociální síť Facebook Česká republika (URL: https://cs-cz.facebook.com/). Reklamní kampaň je rozdělena na tyto fáze: - fáze přípravná,- fáze veřejné realizace (zveřejňování, vyhodnocování, optimalizace reklamních prostředkůatp.). Fáze reklamní kampaně zahrnují: - realizace příslušné technologickou přípravy v IT prostředí, - návrh a realizace technického zabezpečení reklamní strategie, - technické zabezpečení reklamního prostoru odpovídající požadavkům dle Smlouvy, (dále jen „fáze přípravná“) - návrh zveřejňování (aktivace) cílených reklamních prostředků, - zveřejňování (aktivace) cílených reklamních prostředků, - průběžné vyhodnocování efektivity reklamních prostředků,- optimalizace a aktualizace reklamních prostředků,- deaktivace a reaktivace reklamních prostředků, - sledování propagačních postupů dle zadání kupujícího. (dále jen „fáze veřejné realizace“) Reklamními prostředky se rozumí tyto internetové elementy, prostory a mechanismy:webový poutač (banner – dále jen „poutač“), videoreklama, textová reklama (dále jen„reklamní text“), prolink, proklik, emailing, klíčová slova a sousloví, obsahová síť (internetovývyhledávač Google), reklamní síť (partnerské weby Google), textové vyhledávání, retargeting(behaviorální reklama), zvýhodněná pozice a topování. Termín přípravy reklamní kampaně (fáze přípravná): od 21. 11. 2016 do 15. 1. 2017 Termín zveřejnění reklamy (fáze veřejné realizace): v rámcovém období od 16. 1. 2017 do 30. 6. 2017 – celková délka termínu určena objemem čerpání dílčích úkonů smluvníhoplnění (dále jen „plnění“) ze strany kupujícího. Dílčím úkonem plnění se ve smyslu Smlouvy rozumí návrh zveřejnění a zveřejněníreklamního prostředku, sledování a vyhodnocení jeho efektivity, návrh jeho optimalizace, jehoaktualizace, popř. deaktivace nebo reaktivace.
Page 6
6 Účelem reklamy je zajištění dynamické regionálně a sociálně úzce cílené propagace náborupersonálu do Armády České republiky (dále jen „AČR“) dle aktuálních potřeb doplňování,posílení image AČR coby atraktivního zaměstnavatele a zviditelnění webových stránek pronábor do AČR kariera.army.cz (URL: http://kariera.army.cz/cz/).Požadovaná návštěvnost webových stránek kariera.army.cz z odkazujících zdrojů přímosouvisejících s účelem, orientací této reklamní kampaně – požadovaná hodnota za celý termínzveřejnění reklamy: min. 26 000 unikátních návštěvníků (maximum nestanoveno). Dosaženítéto hranice je pevným kritériem reklamní kampaně.Primárnímcílemreklamyjemaximalizovatpočetnostodeslanýchonlineregistračních formulářů zájemců o povolání do služebního poměru vojáka z povolání(URL: http://kariera.army.cz/cz/kariera-vojak-z-povolani). S tím souvisí prvotní i průběžnávolba a nastavení reklamních prostředků pro dosažení nejpříznivějšího konverzního poměrumezi unikátními návštěvníky webových stránek kariera.army.cz a zaregistrovanýminávštěvníky týchž webových stránek. Predikce počtu odeslaných registračních formulářů:min. 1200 registračních formulářů.Bližší specifikace reklamy, PPC reklamou se dále rozumí:- PPC reklamní kampaní se rozumí online reklamní kampaň, která jako základní jednotkuměření efektivity kampaně započítává proklik, tedy unikátní návštěvu webových stránekkariera.army.cz uživatelem internetu,- dynamická propagace s nutností průběžné optimalizace, tedy plánovité i operativní správyreklamní kampaně,- přesné a rychlé oslovení cílových skupin uživatelů internetu dle aktuálního požadavkukupujícího,- možnost rychlého odprezentování případných „akčních nabídek“ kupujícího,- reklama cílena regionálně, sociálně i behaviorálně,- okamžitá aktivace, deaktivace i reaktivace reklamy na základě požadavku kupujícího,- platba za proklik, tedy za skutečné unikátní návštěvy webových stránek kariera.army.cz,nikoliv za hodnotu prozobrazení reklamy v obsahové a reklamní síti Googlea na sociální síti Facebook.2.2.Implicitní součástí poutačů, popř. jiných k tomu vhodných reklamních prostředků, je vloženýodkaz (prolink) na webové stránky kariera.army.cz. Poutače, videoreklamy a reklamní textybudou navrženy a vytvořeny kupujícím. Souborový formát poutačů a videoreklam, resp.reklamních textů, včetně rozměrů, resp. rozsahu, bude po podpisu Smlouvy určenprodávajícím. Poutače, videoreklamy a reklamní texty, popř. jiné reklamní prostředky vefinální podobě schválené pro zveřejnění v obsahové a reklamní síti Google a na sociální sítiFacebook, kupující vždy zašle přes elektronickou poštu na emailprodávajícímu společně se stručnou informací o definitivnosti podoby poutačů, videoreklam,reklamních textů, popř. jiných reklamních prostředků, a to včetně informace o termínu zahájenídílčího úkonu plnění. Emailová komunikace, s uvedeným termínem zahájení dílčího úkonuplnění, má váhu závazné objednávky s náležitostmi dle odst. 7.1.2.3.Za pomoci analýzy návštěvnosti (dle počtu prokliků – prolink na webové stránkykariera.army.cz, popř. počtu konverzí) budou v obsahové a reklamní síti Google a na sociálnísíti Facebook ponechávány poutače, videoreklamy, reklamní texty a další reklamní prostředkys nejvyšším počtem prokliků či nejlepším konverzním poměrem. Průběžnou analýzunávštěvnosti uskutečňuje prodávající, ale i kupující.
Page 7
7 2.4. Prodávající se zavazuje k tomu, uskutečňovat dílčí úkony plnění hospodárně, transparentněa vždy pouze po vyjádření souhlasu kupujícího, dále také umožnit kupujícímu průběžnýaudit správy reklamy dle podmínek dohodnutých před podpisem Smlouvy. 2.5. Kupující se zavazuje k tomu, nepožadovat po prodávajícím zveřejnění takové reklamy, jež nenív souladu s právními předpisy ČR, obecnou korektností, dobrými mravy apod. 2.6. Prodávající se zavazuje k tomu, aby reklama v termínu zveřejnění nebyla zobrazována natakových partnerských webech společnosti Google (reklamní síť Google), jejichž formální nebo obsahová stránka je v příkrém rozporu s doplňováním personálu do AČR (nevztahuje sena seriózní náborové kampaně jiných bezpečnostních sborů ČR) či v nesouladu s právnímipředpisy ČR, obecnou korektností, dobrými mravy (např. zobrazování erotických motivů a projevů) apod.2.7. Prodávající se zavazuje akceptovat nárok kupujícího na provádění operativních náhrad a deaktivací reklamních prostředků, vždy však při striktním respektování termínů umožňujícíchtechnickou proveditelnost takového zásahu. 2.8. Kupující si vyhrazuje právo provádět konkretizace v oblasti výběru propagace určitých složek a volných pozic v ozbrojených silách ČR ve vztahu k reklamě, avšak vždy výlučně popředchozím oznámení prodávajícímu či v rámci operativní náhrady (viz odst. 2.7.). 2.9. Prodávající se zavazuje uvádět celkovou kupní cenu za kompletní zakázku, tedy cenucelkem za reklamní kampaň ve fázi přípravné i za fázi veřejné realizace dle tohoto článkuSmlouvy.2.10. Poutače, videoreklamy a reklamní texty jsou majetkem kupujícího, ten s nimi může nakládatdle vlastních potřeb také souběžně s probíhajícím zveřejněním reklamy i po něm. Čl. III.Doba a skončení Smlouvy 3.1.Doba smluvního plnění je od 21. 11. 2016 do 30. 6. 2017.3.2.Smlouva může skončit:a) splněním všech smluvních závazků řádně a včas,b) dnem, který bude uveden v dohodě obou smluvních stran o skončení Smlouvy přivzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zánikuSmlouvy,c) jednostranným odstoupením od Smlouvy ze strany kupujícího pro její podstatné porušeníprodávajícím, kterým se rozumí ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ:- prodlení se zahájením fáze přípravné o více než 10 kalendářních dní;- prodlení se zahájením fáze veřejné realizace o více než 7 kalendářních dní;- prodlení s dílčím úkonem plnění o více než 5 kalendářních dní;- nedodržení podmínek zveřejnění reklamy ve stanovené podobě, formátu, optimalizaci a aktualizaci, období (termínu zveřejnění), četnosti a umístění, - zjištěné vady plnění nebyly odstraněny do 3 pracovních dnů od uplatnění vad plnění.
Page 8
8 Čl. IV.Výše kupní ceny 4.1.Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,dohodly na celkové kupní ceně ve výši:Celková cena včetně DPH458 590 Kč_____cena bez DPH __________379 000 Kč__výše DPH79 590 Kč4.2.Celková kupní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Kupující neposkytuje zálohovéplatby. Čl. V.Dodací podmínky 5.1.Kupující zašle elektronickou poštou na emailovou adresuprodávajícímu nejpozději tři pracovní dny před každým dílčím úkonem plnění finální podobupoutače, videoreklamy nebo reklamního textu.5.2.Kupující není povinen akceptovat reklamu, která vykazuje nedostatky a odporuje Smlouvě vesmyslu bezvadné, účinné a korektní propagace náboru do AČR dle Čl. II. a III. Smlouvy.5.3.Místem plnění (služby) je: obsahová a reklamní síť Google, sociální síť Faceboook,emailingový systém prodávajícího.Místem návrhu, vytvoření a schválení poutačů, videoreklam, reklamních textů a akceptacereklamní strategie vč. jednotlivých reklamních prostředků je: Vojenské zařízení 2230,nám. Svobody 471/4, Praha 6.Reklama je orientována na dynamickou internetovou působnost v rámci České republiky. Čl. VI.Fakturační a platební podmínky 6.1.Prodávajícímu vzniká právo fakturace nejdříve dnem 9. prosince 2016. Cena bude uhrazena zacelou zakázku, v plné výši, čímž není dotčeno ustanovení čl. III. Doba a skončení Smlouvy.6.2.Do 5 pracovních dnů po vzniku práva fakturace prodávající vystaví a doporučeně odešlekupujícímu daňový doklad (dále jen „faktura“). Faktura bude obsahovat zejména všechnynáležitosti stanovené § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen „zák. o dani“) a číslo Smlouvy.6.3.Fakturu zašle prodávající na adresu konečného příjemce nebo přes elektronickou poštu naemail6.4.Kupující zaplatí cenu dle faktury do 21 dnů od jejího prokazatelného doručení. Je-li na faktuřeodlišná lhůta splatnosti, platí ujednání podle Smlouvy.6.5.Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu kupujícího a jejímsměrováním ve prospěch účtu prodávajícího.
Page 9
9 6.6. Kupující bude na faktuře uveden ve formě:Adresa odběratele: ČR – Ministerstvo obranyTychonova 1, 160 01 PrahaKonečný příjemce: Vojenské zařízení 2230 PrahaNáměstí Svobody 471/4161 01 Praha 6 – Bubeneč6.7.Pokud faktura nebude obsahovat požadované náležitosti uvedené v odst. 6.2. a 6.6. Smlouvy,vrátí kupující fakturu prodávajícímu bez proplacení k opravě jejích náležitostí.6.8.V případě, že kupující vrátí fakturu prodávajícímu dle bodu 6.7. Smlouvy, nedostává sedo prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené fakturykupujícímu.6.9. Nová lhůta splatnosti faktury dle odst. 6.8. Smlouvy, počíná běžet dnem doručení nové fakturykupujícímu i v případě, že prodávající námitky kupujícího neuzná a s písemným odůvodněnímneuznání námitek vrátí fakturu kupujícímu v původním znění zpět.6.10. Pokud budou u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle§ 109 zák. o dani, bude konečný příjemce při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštnímzpůsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Čl. VII.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 7.1.Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení podmínek Smlouvy uvedenýchv Čl. II. Předmět a účel Smlouvy:- smluvní pokutu ve výši 0,3 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení sezahájením fáze přípravné,- smluvní pokutu ve výši 0,45 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení sezahájením fáze veřejné realizace, - smluvní pokutu ve výši 0,14 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení s dílčím úkonemplnění.7.2.Právo vymáhat a fakturovat smluvní pokuty a úroky z prodlení vzniká jen kupujícímu, a tonásledující den po marném uplynutí lhůty pro splnění závazku.7.3.Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů od marného uplynutí lhůty uplatněnívad plnění dle Čl. III. Čl. VIII.Zvláštní ujednání 8.1.Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některéhoze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.8.2.Prodávající souhlasí s uveřejněním údajů v této Smlouvě na elektronickém tržišti Tendermarketa souhlasí se zněním všeobecných obchodních podmínek na tomto tržišti.
Page 10
10 Čl. IX.Závěrečná ustanovení 9.1.Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech každý s platností originálu, z nichž jedenstejnopis obdrží kupující a jeden prodávající.9.2.Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, vzájemně odsouhlasenými, podepsanýmia vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.9.3.Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.9.4.Zástupci smluvních stran na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy připojují pod ni svépodpisy.9.5.Součástí smlouvy jsou následující přílohy.Příloha č. 1: Požadovaný reklamní prostor v obsahové a reklamní síti Google Příloha č. 2: Požadovaný reklamní prostor na sociální síti FacebookPříloha č. 3: Ukázka vizuálního stylu náborové propagace Armády České republiky (Agentura personalistiky AČR) V dne V Praze dneZa prodávajícího: Za kupujícího:……………………………. …………………………………….Ředitel ŘeditelBcA. Michal MONOSZON plk. Ing. Vratislav BERAN Digitally signed by Ing.Vratislav BeranDate: 2016.11.1513:36:37 CETReason:tendermarket.uzivatel=223000.1.beran Signature NotVerified Praze15.11.2016

Žádné komentáře:

Okomentovat