Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

SMLOUVA O DÍLO | reklamní kampan

SMLOUVA O DÍLO č. 19072016/7
(056-A/16) uzavřená mezi
1. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
zastoupená: JUDr. Jiřím Malým, ředitelem
IČ: 60457856
DIČ: CZ 60457856
bankovní spojení: , č. ú.
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy
(dále jen "objednatel")
2. ADVERTISING WAY s.r.o.
se sídlem: Charvatská 25, 612 00 Brno
zastoupená: RNDr. Libuší Parolkovou, jednatelkou společnosti
IČ: 26269384
DIČ: CZ26269384
bankovní spojení: , č. ú.
Zápis u KS v Brně, odd. C, vložka 41125
(dále jen "agentura")
kterou dnešního dne strany ujednaly podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku
1.
Prohlášení stran
1.1. Agentura prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění vydaného Živnostenským
úřadem města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, č.j. MMB/0168727/2014, sp. zn.
ZU/MMB/0163647/2014), s předmětem činnosti v rámci ohlašovací živnosti volné – obor
činnosti - “Reklamní činnost a marketing, mediální zastoupení"(vznik oprávnění 26.11. 2001)
2.
Předmět smlouvy
2.1. Agentura se zavazuje provést pro objednatele a dle jeho zadání dílo, spočívající v zajištění
reklamní činnosti zahrnující PPC mediální kampaň na podporu webu Věda pro život AV ČR
– www.vedaprozivot.cz zaměřenou na veřejnost se zájmem o vědu a realizovanou s využitím
on-line reklamních systémů Google Adwords a Sklik. Dílo je podrobněji specifikováno
položkovým rozpočtem v příloze č. 1 této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené
dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu.
2.2. Dílo bude realizováno ve dvou etapách, které zahrnují v souladu s nabídkou agentury ze
dne 21. 06. 2015 (viz příloha č. 2) tyto činnosti (položky):
I. etapa – Založení a nastavení PPC kampaní, dobití kreditů potřebných pro spuštění
kampaní, t. j založení a nastavení účtu a kampaní v systému Google Adwords, založení a
nastavení účtu a kampaní v systému Sklik, kredity na kampaně (Sklik, Google Adwords)

2
II. etapa – Správa PPC kampaně, tj. správa kampaní v systému Google Adwords a správa
kampaní v systému Sklik
2.3. Objednatel se zavazuje poskytovat agentuře potřebnou součinnost k provedení díla.
2.4. Agentura je oprávněna v rámci této smlouvy použít k plnění svých závazků i třetí osoby,
ledaže by to povaha závazku neumožňovala.
3.
Práva a povinnosti účastníků
3.1. Objednatel je povinen:
3.1.1. poskytnout agentuře veškerou potřebnou součinnost pro plnění díla, zejména předat
včasné, pravdivé, úplné a přehledné informace, a předkládat veškerý materiál potřebný pro
zpracování návrhů a jejich realizaci.
3.1.2. uhradit za podmínek sjednaných v této smlouvě sjednanou cenu díla.
3.2. Agentura je povinna:
3.2.1. provádět veškeré úkony související se sjednanou činností s vynaložením veškerého
možného úsilí a odborné péče, které po ní lze rozumně požadovat
3.2.2. dodržovat stanovené harmonogramy realizace předmětu díla
3.2.3. předat objednateli veškeré podklady a návrhy realizace k předchozímu odsouhlasení a
korektuře.
3.2.4. předat objednateli do jednoho měsíce od ukončení smlouvy veškeré podklady, které od
něj převzala za účelem zhotovení díla, jakož i veškeré výsledky své činnosti či činností
spolupracujících osob na díle, bez rozdílu zda byly či nebyly na výsledném díle použity.
4.
Termín zhotovení díla, cena díla, lhůty splatnosti
4.1. Dílo bude provedeno ve dvou etapách:
I. etapa: Založení PPC kampaně, dobití kreditů: 22.08.2016.
II. etapa: Správa PPC kampaní a činnosti s tím související: 23.08.2016 - 4.10.2016.
O plnění díla bude agentura vyhotovovat pro objednatele průběžné týdenní zprávy a do tří dnů
od skončení II. etapy vyhotoví a předá objednateli písemnou souhrnnou závěrečnou zprávu o
průběhu a výsledku mediální kampaně realizované dle této smlouvy.
4.2. Celková cena díla činí 70.000,- Kč (slovy: sedmdesáttisíckorunčeských), ke které bude
připočtena sazba DPH platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Tato cena díla je
stanovena dle položkového rozpočtu v příloze 1 této smlouvy, který je úplný a závazný.
Z této ceny připadá:
a) na cenu I. etapy částka 54.000,- Kč bez DPH
b) na cenu II. etapy částka 16.000,- Kč bez DPH.
Cena díla bude uhrazena převodem na základě zálohové faktury ve výši 50% z celkové částky,
vystavené nejdříve po splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru
smluv (viz bod 8.4), jímž tato smlouva nabývá své účinnosti, a konečného daňového dokladu
(faktury), vystaveném po celkovém předání díla, o kterém bude sepsán předávací protokol.
Daňový doklad bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti a jeho splatnost bude 21 dní od
jejího doručení objednateli.
4.3 V případě, že daňový doklad nebude splňovat zákonné náležitosti daňového dokladu, není
objednatel povinen jej uhradit a není v prodlení s úhradou a je oprávněn doklad agentuře vrátit
a pro opravenou nebo novou fakturu bude běžet nová lhůta 21 dnů od doručení nového
daňového dokladu.
3

5.
 Vyšší moc
5.1. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním povinnosti stanovené touto
smlouvou, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
5.2. Za okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné
nepředvídatelné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností,
pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto
okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí,
které lze rozumně v dané situaci požadovat.
5.3. Za okolnosti vylučující odpovědnost se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z
osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla
tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo
obecně závazných právních předpisů, jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla
povinná strana již v prodlení.
5.4. Za okolnost vylučující odpovědnost se rovněž nepovažuje okolnost, kterou mohla a měla
povinná strana při uzavírání smlouvy předvídat.
6.
Práva autorů a práva související s právem autorským a osobnostní práva
6.1. Objednatel garantuje, že ke všem jím agentuře dodaným materiálům, popř. při jiných jím
přímo realizovaných činnostech, získal v souladu s autorským zákonem a občanským
zákoníkem od autorů, výkonných umělců, výrobců zvukových, obrazových a zvukově
obrazových záznamů a zúčastněných osobností oprávnění k výkonu práva užít děl, výkonů,
zvukových a zvukově obrazových záznamů, jakož i všech osobnostních práv k materiálům
předaným objednatelem agentuře k plnění předmětu této smlouvy. Objednatel garantuje, že
získal tato oprávnění v takovém rozsahu, že agentura je oprávněna realizovat reklamy a další
činnosti dle této smlouvy, aniž by byla povinna uzavírat s těmito osobami zvláštní smlouvy a
aniž by jí vůči nim vznikaly jakékoli jiné závazky.
6.2. Pokud si agentura sama opatří a v rámci mediální kampaně použije kromě materiálů
dodaných objednatelem dle odst. 6.1 této smlouvy i další materiály, zejména použije-li při
realizaci předmětu této smlouvy autorská díla, umělecké výkony, zvukové a zvukově obrazové
záznamy, či podobizny, písemnosti a jiné projevy osobní povahy, k jejichž užití je třeba získat
svolení oprávněných osob, je povinna si takovéto oprávnění v potřebném rozsahu včas obstarat.
Příslušné smlouvy podle autorského zákona uzavírá v takovém případě s oprávněnými subjekty
agentura, přičemž veškeré odměny a náhrady za vytvoření a užití děl, výkonů, záznamů a
snímků jsou hrazeny z prostředků poskytnutých objednatelem v rámci rozpočtu. To se týká také
plateb ochranným organizacím autorů a výkonných umělců. Ustanovení bodu 7.3. zůstává tímto
nedotčeno. Agentura zajistí, aby objednatel byl oprávněn k užití ve smyslu odst. 6.5 tohoto
článku této smlouvy.
6.3. Ten účastník smlouvy, který užívá reklam, děl, výkonů, záznamů, snímků a jiných činností
podléhajících autorskému zákonu, nebo práv na ochranu osobnosti chráněných dle občanského
zákoníku, odpovídá při své činnosti za dodržování těchto práv a garantuje, že jakákoli třetí
osoba nevznese vůči druhému účastníku smlouvy jakékoli nároky vzniklé porušením svých
práv v souvislosti s takovým užitím, ani jiné nároky v souvislosti s tímto užitím. V případě
porušení této povinnosti uhradí ten účastník smlouvy, který ji porušil druhému účastníku
4
smlouvy veškerou vzniklou škodu, včetně porušení dobrého jména firmy a nákladů případných
soudních sporů a tento je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy se
řídí ustanovením§§ 2001 a následující občanského zákoníku.
6.4. Každý účastník smlouvy je povinen upozornit předem na veškeré možné problémy, které
by mohly vzniknout v oblasti autorských, souvisejících a osobnostních práv, a na nutné kroky
vyplývající ze specifik autorskoprávních nebo jiných obdobných předpisů týkajících se
ochrany práv k nehmotným statkům.
6.5. Bude-li výsledné dílo, které je předmětem této smlouvy, obsahovat zejména slovní,
grafické, audio, video, audio-video či jiné prvky vytvořené či dodané zhotovitelem, které jsou
chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), poskytuje zhotovitel objednateli
výhradní licenci k užití takového díla či jeho jednotlivých částí (i nepoužitým viz 3.2.4.), a to
jako licenci bezúplatnou a množstevně či teritoriálně neomezenou, na celou dobu trvání
autorských majetkových práv k takovým dílům.
 7.
Odstoupení od smlouvy
7.1. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit dle níže uvedených podmínek:
7.1.1. objednatel: v případě porušení zákonných či smluvních povinností agentury.
7.1.2. agentura: v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystaveného daňového
dokladu déle jak 20 dnů od jeho splatnosti, nebo v případě prodlení objednatele déle jak 20 dnů
s poskytnutím součinnosti nezbytné k provedení díla přes písemnou výzvu agentury nebo z
důvodu porušení povinností objednatele dle čl. 6 a nezjednání nápravy přes písemnou výzvu
agentury.
7.2. Při zrušení smlouvy odstoupením se smlouva zrušuje s účinky od dne doručení odstoupení
druhé smluvní straně (tzv. ex nunc). Byla-li cena díla objednatelem uhrazena předem, je
agentura povinna částku převyšující cenu zhotoveného rozsahu díla objednateli vrátit. Agentuře
náleží v takovém případě cena za plnění, které do té doby již ze smlouvy řádně realizovala a
předala objednateli. Zánikem smlouvy nezanikají nároky ze smlouvy již vzniklé.
 8.
 Závěrečná ujednání
8.1. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků přejímá jedno.
8.2. Účastníci se zavazují, že v případě sporů o obsah a plnění této smlouvy vynaloží veškeré
úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou,
zejména aby byly odstraněny okolnosti vedoucí ke vzniku práva od smlouvy odstoupit nebo
způsobující její neplatnost.
8.3. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo jiných důvodů stala některá
ujednání této smlouvy neplatnými nebo neúčinnými, účastníci prohlašují, že smlouva je ve
zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o ustanovení,
která oddělit nelze.
8.4 Smlouva bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv,
v platném znění (zákon o registru smluv). Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění
zveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv se tímto zavazuje Středisko společných
činností AV ČR, v. v. i.
8.5. Ve věcech týkajících se plnění této smlouvy jsou oprávněni jednat
8.5.1. za objednatele: ( , +420 )
8.5.2. za agenturu: ( , +420 ),
5
 ( +420 ).
8.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění.
8.7. Tuto smlouvu je možné změnit pouze písemnou formou číslovaných dodatků a příloh,
přičemž podpisy zástupců obou stran musí být na téže listině.
8.8. Agentura nesmí sdělit údaje, které jsou předmětem obchodního tajemství a další údaje, na
které byla objednatelem výslovně upozorněna a které od něho získala při své činnosti dle této
smlouvy bez jeho souhlasu jiným osobám nebo je využít pro sebe nebo pro jiné osoby. Tyto
povinnosti trvají i po ukončení smlouvy.
8.9. Ustanovení předchozího článku neplatí, jde-li o běžně dostupné informace.
8.10. Obě dvě strany se při převzetí díla, event. případných reklamacích řídí příslušnými
platnými právními předpisy. Objednatel je povinen dodané dílo při převzetí řádně zkontrolovat.
O převzetí díla bude vyhotoven protokol o předání, který bude podepsán oběma stranami.
Příloha č. 1 Položkový rozpočet – PPC kampaň Věda pro život
Příloha č. 2 – Nabídka on-line kampaně Věda pro život ze dne 21. 6. 2016.

V ………… dne V …………… dne
objednatel agentura
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. ADVERTISING WAY s.r.o.

…………………………………. …..…………………………….
JUDr. Jiří Malý, ředitel RNDr. Libuše Parolková, jednatelka

Žádné komentáře:

Okomentovat