Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3) Přednáška - Vývoj marketingu

Vývoj marketingu

Pragmatický marketing
50. léta. Masový marketing. Prudký rozvoj marketingových nástrojů – uvědomění si, že marketing je nástrojem strategického řízení. Přechod od procesu vzniku nabídky a její prezentace na druhou stranu trhu – k poptávce. Příliš zdůrazňuje to, aby zákazník věděl, co chce.
Pravděpodobný vývoj poptávky – inovační politika.
Chyby – připravím na trh něco, co nikdo nechce. Špatné informace z trhu.

Klasický marketing
poč. 60. let. Cílený marketing. Pracuje s tržními segmenty a cílovými skupinami zákazníků. Použití soustavy teorie nástrojů, poznatků a metod. Nejdříve je uplatněna před vstupem do spotřeby až později nalézá své aplikace např. ve strojírenství a velkoobchodě. Vznik prvních učebnic. Vypěstování konzumní stylu života – bez myšlenky na efekt v budoucnosti. Absence mezigenerační solidarity. Materiální blahobyt!! Pocit dostatku má za následek plýtvání. Nové technologie ve všech oblastech.

Spotřebitelské hnutí
Tržní a společenský marketing. Zesílení spotřebitelského hnutí. Pragmatičtí lidé (zkušenost, dozrání) si uvědomují následky a poškození. Nová generace (70.léta) řídí ekonomiku. Technika vnáší nové, již negativní, prvky do života a poškozuje přírodní prostředí – hledání šetrnějších řešení. Uvědomění si, že se na hmotném blahobytu nedá dlouho stavět – vznik etické, ekologické a sociální marketingové koncepce. Přínos nové generace na základě své životní zkušenosti.

Obtížnější nasměrovat produkci – široká masa zákazníků . Země třetího světa jsou potenciálem čekajícím na využití. Kapitál se přesouvá za levnou pracovní silou, infrastrukturou, nezaměstnaností a také z politických důvodů do Asie. Firmy uvažují nové příležitosti. Jdou za nižšími náklady.

Odliv industrializace z Evropy má za důsledek nezaměstnanost. Postupné přelévání zaměstnanců do služeb. Obohacení marketingové strategie. Rozvoj služeb
Asie, jiná hierarchie hodnot, jiná kultura. Industrializace se zde nevyvinula byla implantována. Dočasně se uplatňuje výrobní koncepce, marketing je v Evropě a zde se realizuje prodej.
Velký nepokrytý trh – bývalé kolonie – velký zájem o produkci. Evropa chce už výrobky lepší,…

Globální marketing
90. léta Výzbroj marketingu. Naučit se pracovat s poptávkou v jiných prostředích. RVHP – specifické hospodářské pomoci mezi vých. zeměmi.
Původně industriální prostředí je nezkušené v tržním prostředí, je bez infrastruktury (materiální ale i zákony, banky,…), Vůle po tržní ekonomice. Je třeba prokázat, že marketing bude i v tomto prostředí použitelný. prvky globalizace

Marketingové prostředí
Organizace je obklopena prostředím, které jistým způsobem, kladným či záporným, na tento organismus působí a ovlivňuje jeho chování. Chce-li být podnik úspěšný, pak musí tyto vlivy analyzovat, poznat směr jejich působení, využívat jich a tedy přizpůsobit své chování jak současnému, tak i očekávanému vývoji prostředí, v němž existuje. Marketingové prostředí firmy tvoří mnoho faktorů, které jsou často vzájemně závislé a prolínají se.Jsou charakterizovány značným stupněm nejistoty a svou dynamičností. Podnik hledá výhody a možnosti daného prostředí a jak korespondují se silnými či slabými stránkami podniku.

Marketingové prostředí zahrnuje jak faktory, které firma do jisté míry určitý,i postupy ovlivnit může, tak faktory na které nemá téměř žádný vliv a jež legálními formami ovlivnit nelze. Podle kriteria - ovlivnitelný nebo neovlivnitelný faktor – rozeznáváme mikroprostředí a makroprostředí. Mikroprostředí jsou ty vlivy, které bezprostředně ovlivňují možnost podniku realizovat svou hlavní funkci – uspokojovat potřeby svých zákazníků. Makroprostředí tvoří širší okolí podniku, takové vlivy, které působí na mikroprostředí jako celek. Působení trvá déle a efekt přijde a projeví se až později.

Žádné komentáře:

Okomentovat