Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

5) Přednáška - Marketingový informační systém

Marketingový informační systém
Předpokladem úspěšného řízení marketingové činnosti se v moderních podmínkách stále častěji stává zabezpečení pracovníků účelnými a aktuálními informacemi. Rámec pro každodenní řízení a strukturování informací shromažďování pravidelně ze zdrojů vnitřních i vnějších = systém poskytující plynulý tok marketingových informací.Informovanost usnadňuje objevování nových obchodních příležitostí, snižuje riziko podnikání, pomáhá racionalizovat rozhodování, usměrňuje řídící proces – to vše že z informací, které máme k dispozici dokážeme vybrat podstatnou.

Třídění informací
primární – jsou získávány v přímé souvislosti s cíli výzkumu a potřebami výzkumníka nebo zadavatele výzkumu. Nebyly v dané formě dříve nikde publikovány.

sekundární – takové, které již byly shromážděny pro jiný účel, ale jsou využitelné i pro výzkum vlastní. Jsou veřejně přístupné a to buď zdarma nebo za úplatu. Jejich cena bývá výrazně nižší než je tomu u primárních informací.

kvantitativní – vyjadřují hodnoty měřených veličin (množství, objem, intenzita)

kvalitativní – charakterizují zkoumané jevy pomocí pojmů a kategorií. Jde o jevy a procesy, které nejsou přímo měřitelné.

interní – jsou shromažďovány uvnitř podniku a jsou pracovníkům podniku známy. Kvalita těchto informací většinou přímo souvisí s kvalitou řízení podniku.

externí – zahrnují veškeré informace, které jsou získávány ze zdrojů mimo vlastní podnik a slouží k nejrůznějším účelům.

Informační zdroje
interní zdroje primárních dat
kompetentní pracovníci podniku, podnikový výzkum a vývoj, MIS, útvar marketingového výzkumu, techničtí prodejci, konkurenti, spotřebitelé, dodavatelé atd.

externí zdroje primárních dat
experti a konzultanti, pracovníci hospodářských orgánů, pracovníci výzkumných a vědeckých organizací.

interní zdroje sekundárních dat
jsou shromažďovány uvnitř firmy a z větší části se týkají evidování vlastní činnosti. Evidenční záznamy podniku, prodejní statistiky, objednávky, údaje o nákladech a výkonech, údaje o zákaznících, údaje o reklamacích, zprávy obchodních zástupců

externí zdroje sekundárních dat
údaje shromažďované institucemi k nejrůznějším účelům (statistické přehledy, agenturní výzkum, databáze, informační systém atd. Literatura a dokumentace, úřední statistiky, statistiky odvětví, informace marketingových agentur, vědecké a výzkumné zprávy, odborný tisk, denní tisk, výroční zprávy podniku, katalogy a prospekty, databanky

Nový, zdrojem informací se stává Internet. pro jeho rozvoj v našich podmínkách byl zlomový rok 1998, kdy došlo k neobvyklému rozvoji aktivit spojených přímo, nebo nepřímo s Internetem. Prostředek pro nové využití informací, k jejich širšímu zpřístupnění, a to pro svou vysokou pružnost a aktuálnost.
Je nutné z velkého množství informací vybrat důležité a potřebné k řešení problému. Informace musí být relevantní (vztahovat se k problému), validní (vyjadřují to, co mají vyjadřovat), spolehlivé (získávání bez chyb), dostatečně rychlé a nákladově přijatelné (aktuálnost a cena)

Pojetí a prvky MIS
MIS zahrnuje pracovníky, zařízení a informační technologie pro sběr, třídění, analyzování a distribuování potřebných, včasných a přesných informací tvůrcům marketingového rozhodnutí. Organizace toku marketingových informací směrem ke svým marketingovým manažerům. Firmy musí analyzovat informační potřebu svých manažerů a v souvislosti s tím navrhovat systémy marketingových informací tak, aby co nejvíce těmto potřebám vyhovovaly.
Smyslem marketingového informačního systému je posoudit informační potřeby manažera a poskytnout mu potřebné informace. na zpracování těchto informací se podílejí marketingové informační subsystémy. Jedná se o vnitřní informační systém, marketingový zpravodajský systém, marketingový výzkumný systém a marketingový systém na podporu rozhodování. MIS by měl především umožňovat systematické shromažďování všech marketingových informací do jednoho centra, aby byly snadno a rychle dosažitelné.
Projekt MIS je organizací toku marketingových informací směrem k marketingovým manažerům

Vnitřní informační systém
Zahrnuje informace o objednávkách, prodejích, cenách, pohledávkách, dluzích a získává informace také z vlastní účetní a statistické evidence, účetních závěrek, rozboru ekonomických činností podniku a hlášení prodejců. tyto informace mají nevýhodu, týkají se minulosti. Analýza právě probíhajících informací umožňuje identifikovat důležité příležitosti a problémy.
Cyklus OBJEDNÁVKA-DODÁVKA-FAKTURACE je srdcem vnitřního inf. systému.

Marketingový zpravodajský systém
soubor postupů a informačních zdrojů využívaných manažery pro získávání potřebných informací o očekávaném vývoji v marketingovém okolí. Poskytuje informace o každodenním i očekávaném vývoji v okolí z knih, časopisů, obchodních publikací, z rozhovorů se zákazníky, dodavateli, distributory a dalšími partnery ve vnějším prostředí, manažery a zaměstnanci jiných firem. Nejvýznamnějším zdrojem se v současnosti stal Internet, jenž poskytuje aktuální informace v obrovském množství, z nejrůznějších oblastí a ze všech částí světa.

Marketingový výzkumný systém
systematické určování, sběr, analýzu, vyhodnocování a interpretaci informací, týkajících se určitého problému, před kterým firma stojí. Výzkumné studie zaměřené na specifické problémy a příležitosti firmy. Uskutečnění formálního marketingového výzkumu:
­ specifikace problému a stanovení výzkumných cílů
­ sestavení plánu výzkumu
­ sběr informací
­ analýza informací
­ prezentace výsledků
Celková úspěšnost výzkumu závisí rovněž na tom, jak jsou jeho výsledky managementem podniku interpretovány.

Podpůrná analýza marketingových rozhodnutí
jedná se o systémy využívající počítačový SW a W k poskytování informací v procesu marketingového rozhodování. Usnadňují manažerům vytvořit lepší marketingové rozhodnutí.

marketingové řízení Marketingový informační systém Informace ze všech složek okolí

Zpracování informací
Marketingoví manažeři Marketingové okolí
Analýzy
Hodnocení informačních potřeb Vnitřní informační systém Marketingový zpravodajský systém Cílové trhy
Plánování Marketingové kanály
Realizace Veřejnost
Kontrola Síly makrookolí
Distribuce informací
Podpůrná analýza marketingových rozhodnutí Marketingový výzkumný systém


Marketingová rozhodnutí a komunikace

Aby mohli manažeři efektivně vykonávat své manažerské úkoly potřebují mít k dispozici MIS, který musí být schopen stanovit informační potřeby manažerů, shromáždit a zpracovat potřebné informace a včas je manažerům poskytnout.


Článek podporuje:
lisovna, vstřikování plastů , plastové reklamní předměty

Žádné komentáře:

Okomentovat