Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

15. Fyzické osoby

právní způsobilost FO
1) způsobilost k p&p
-způsobilost mít práva – zákl. občanské P (čl. 5 L) - nelze zbavit ani omezit/obdobné i u povinností… . Z k p&p podle hmotného práva určující i pro způsobilost být účastníkem řízení před soudy.
-vznik narozením (nasciturus se musí narodit živý, (jinak se považuje, jako by nikdy práv nenabylo, pak bez omezení ) a trvá po celý život člověka - nemůže být omezena ani se nerozšiřuje
-zaniká KO (úřední zjištění smrti) a stejné právní následky má prohlášení za mrtvého:
a) KO nelze prokázat předepsaným způsobem (úředním zjištěním a vydáním úmrtního listu), ale soud zjistí KO jinými prostředky (havárie letadla)
-jiné zjištění KO

b) prohlášení nezvěstné osoby za KO (dle všech relevantních okolností – doba nezvěstnosti, věk osoby, žádné zprávy, že je naživu…)
-vysoká pravděpodobnost KO
-pokud se objeví osoba živá, soud rozhodnutí zruší ex tunc (protože skutečný zánik právní subjektivity působí jen KO) - obnovení p&p (výjimkou je manželství, pokud se již manžel znovu oženil, a to i kdyby mezitím zaniklo)
- o tom, kdo je oprávněn podat návrh na prohlášení za mrtvého – OSŘ; v rozsudku o prohlášení za mrtvého soud uvede pravděpodobný (presumptivní) den smrti.

2) způsobilost k PÚ (v novém OZ se uvažuje o staronovém pojmu svéprávnost)
-způsobilost FO nabývat vlastními PÚ p&p resp. působit jiné právní následky
-vzniká postupně dle stavu psychické vyspělosti - v plném rozsahu až zletilostí (§8/2):
a) dosažením 18 let
b) uzavřením manželství (i neplatného) před dovršením 18 let (jednou provždy)
-vedle neporušenosti vůle se vyžaduje i intelektuální vyspělost (dle §9 „rozumová a volní“) tj. rozpoznat charakter a adekvátnost jednání + ovládat dle tohoto své chování - možno omezit/zbavit: x od způsobilosti mít P & P
a) ze Z (§9) v důsledku nedostatku věku (nezletilost); omezení úpadce v konkurzu, nezávisle na své intelektuální a volní vyspělosti
-nezletilci způsobilí pouze k takovým PÚ, které odpovídají jejich intelektuální úrovni (resp. věku) - chrání nezletilce i kontrahenta (BF)
-novorozenec nemá vůbec (není vyvinuta vůle)

b) rozhodnutím soudu (§10) v důsledku nepřechodné duševní poruchy či nadměrnému požívání alkoholu či omamných prostředků a jedů lze způsobilosti zbavit či ji omezit
- o přechodnosti vypovídá znalecký posudek; alkohol.. posoudí soud, ale i zde
musí být jistá trvalost
- rozdíl mezi zbavením a omezením:
1) zbavení může být provedeno, jen není-li člověk schopen činit PÚ vůbec, kdežto omezení tehdy, nemůže-li konat jen některé

2) zbavení může být provedeno výlučně pro duševní poruchu, která není jen přechodná, kdežto omezení může být provedeno i v důsledku nadměrného požívání alkohol. prostředků nebo jedu (ale jestliže nadměrné požívání způsobí u někoho kvalifikovanou duševní poruchu → zbavení pro duš. poruchu, která tím byla způsobena, právním důvodem nebude nadměrné p.)

3) zbavení má za následek úplný zánik způsobilosti k PÚ; omezení má za následek její zánik jen potud, pokud jde o PÚ, uvedené ve výroku rozhodnutí soudu
c) ze Z (§38/2), jestliže osoba, jejíž způsobilost nebyla omezena, resp. vyloučena rozhodnutím soudu, vykonává PÚ v duševní poruše činící osobu k němu nezpůsobilou
-týká se i přechodné poruchy
-omezen či zbaven může být i nezletilec
- způsobilosti k PÚ se nabývá dle objektivních hledisek (věk) a ztrácí/omezuje dle subjektivních odchylek od normálního psychického vývoje člověka
-PÚ osoby zbavené SOUDEM způsobilosti jsou neplatné bez zkoumání, zda ,je vykonala ve stavu choroby či jasném okamžiku X u osoby nezbavené/omezené nutno posuzovat její okamžitý stav (zda byl učiněn v jasném okamžiku – lucidum intervallum – nebo stavu duševní poruchy)
-zbavení/omezení - stanovení opatrovníka (jedná za osobu v mezích nedostatku její vlastní způsobilosti) §27 odst.2 a 3
-zbavení/omezení může být změněno či omezeno, pokud odpadnou či se změní důvody
- způsobilost k PÚ dle hmotného práva je určující i pro procesní způsobilost; předseda senátu za
urč. okolností může nařídit zákonného zástupce FO, která nemá úplnou způsobilost k p&p ale v tomto případě může jednat samostatně

3) deliktní způsobilost (způsobilost k zaviněným protiprávním úkonům)
-v OZ upravena v souvislosti s odpovědností za Š (§422,423), ale není s ní totožná
-jde o způsobilost založit vlastními zaviněnými protiprávními úkony svou odpovědnost
-v plném rozsahu zletilostí (tedy stejně jako zp. k PÚ), před dosažením zletilosti se DZ posoudí dle okolností (bez zřetele na věk, duševní poruchu či zbavení/omezení k PÚ), zda byla osoba schopna ovládnout své chování a posoudit jeho následky (stejně i u osoby postižené duševní chorobou)
-výjimečně je podle zákona odpovědný i ten, kdo se do stavu dostal zaviněným, tedy vlastní vinou (§ 423)

Žádné komentáře:

Okomentovat