Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Hlava I.

Článek 2
Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.
Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.
Článek 3
Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.
Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti.

Hlava II.
Lidská práva a základní svobody
Oddíl I.
Základní lidská práva a svobody
Článek 6
Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.
Nikdo nesmí být zbaven života.
Trest smrti se nepřipouští.
Článek 7
Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.

Žádné komentáře:

Okomentovat