Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1. Národohospodářský produkt

1. Národohospodářský produkt, jeho deriváty a jeho měření. Vztah mezi produkční funkcí a hranicí produkčních možností.

Hrubý domácí produkt (gross domestic product)
-zobrazuje jak příjmy, tak výdaje (příjmy se vždy rovnají výdajům)
HDP = tržní hodnota všech finálních statků vyrobených v ekonomice za dané časové období
-nezapočítávají se mezistatky, výjimka je pouze u mezistatků do zásoby = investice firem do zásob (při pozdějším užití zásob je tato investice záporná, vyruší se)
-měří se v rámci geograficky určené země

Hrubý národní produkt (gross national product)
- přihlíží se k tomu, kdo vlastní výrobní statky, produkce příslušníků státu na cizím území

Čistý národní produkt (net national product)
HNP – amortizace
Znehodnocení = míra opotřebení všech zařízení a budov, „spotřeba fixního kapitálu“

Rozdíl HDP a HNP = čistý příjem z majetku v zahraničí

Čistý domácí produkt (net domestic product)
-podobně jako u ČNP, od HDP odečteme amortizaci

Čisté ekonomické bohatství (net economic welfare)
-snaha korigovat nedostatky HDP
-k HDP přičteme : 1. stínovou ekonomiku (drogy, prostituce, melouchy)
2. výrobky, které poskytneme sami sobě (zelenina ze zahrádky)
3. volný čas k odpočinku
4. růst kvality výrobků a služeb
-odečteme záporné externality (poškozování životního prostředí)


MĚŘENÍ PRODUKTU
1. výdajová metoda
-zahrnuje výdaje jednotlivých sektorů
a) výdaje domácností na spotřebu (na služby, na statky krátkodobého i dlouhodobého užití)
b) výdaje firem na investice – investice do fixního kapitálu (stroje, budovy, výdaje na bydlení, zařízení)
- investice do zásob
c) výdaje státních orgánů na nákup výrobků a služeb (ne na transfery!)
d)čistý export (export – import)
HDP = C + I + G + NX

2. produkční metoda
-finální tržní ocenění, které nezahrnuje meziprodukt, nebo součet všech přidaných hodnot ve všech odvětvích

3. důchodová metoda
-součet veškerých důchod v ekonomice
a)hrubé mzdy a platy před zdaněním W
b)čisté úroky (přijaté – vydané) i
c) renty R
d) zisky firem π
= čistý důchod
dále přičteme e) amortizace
f) nepřímé daně
= HDP

DŮCHODY
1. národní důchod (national income)
-veškeré důchody z výrobních faktorů, které jsou ve vlastnictví rezidentů bez ohledu na místo působení
ND + amortizace = HND (hrubý národní důchod)
HND + nepřímé daně = HNP (hrubý národní produkt)
2. osobní důchod (personal income)
ND – položky, které nedostanou (nerozdělené zisky, daně podniku, SZZP)
+ transfery, úroky od státu
3. disponibilní důchod (disposable personal income)
OD – osobní daně (DPPO, DPFO, daň z majetku)

ROZDÍL MEZI NOMINÁNÍM A REÁLNÝM PRODUKTEM
Nominální HDP = současná produkce zboží a služeb v běžných cenách Σ p1*g1
Reálný HDP = produkce zboží a služeb ohodnocená stálými cenami Σ p0*g1

-když se změní celkové výdaje, znamená to změnu cen nebo změnu množství
-chceme zjistit jak se změnilo množství statků bez vlivu změn cen, při reálném HDP tedy ceny fixujeme k minulé úrovni

Deflátor = měřítko hladiny cen vypočítané jako podíl nominálního a reálného důchodu * 100
-porovnává současnou cenovou hladinu s cenami základního období (sleduje pohyb cen)

Index spotřebitelských cen = měřítko nákladů na zboží a služby průměrného spotřebitele
-nejprve určíme spotřební koš a nalezneme ceny za jednotlivá období, poté vypočteme Σp1*g0 … náklady na pořízení spotřebitelského koše v jednotlivých letech
-vydělíme Σp0*g0 a výsledek je CPI
-procentuelní změna CPI od minulého období = míra inflace

Index výrobních cen
-měří náklady na koš zboží a služeb, jež kupují firmy (ceny ve firemních nákladech se promítnou do finálních cen, tudíž tento ukazatel je predikce CPI)

-poslední dva indexy jsou explicitní ukazatele, deflátor je implicitní

VZTAH MEZI PRODUKČNÍ FUNKCÍ A HRANÍCÍ PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ
Hranice produkčních možností = graf, který ukazuje různé kombinace výstupů, které může ekonomika vyrobit při daném množství VF
=volba mezi výrobou různých statků v daném časovém intervalu, v čase se může měnit (posouvat) díky technologickému pokroku, atd.
- při posunu po křivce se uplatňuje volba mezi alternativami a náklady ztracené příležitosti

Produkční funkce = vztah mezi množstvím vstupů použitých při výrobě a množstvím výstupů, vztah produkt produkt

Žádné komentáře:

Okomentovat