Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Token Ring, dvojitý ring, využití topologie ring v optických sítích. Management sítí, monitoring sítí, RMON a SNMP. Zobrazení kladných a záporných čísel v počítači

1)Token Ring, dvojitý ring, využití topologie ring v optických sítích

TOKEN RING
- technologie lokální sítě (LAN). Byla standardizována jako IEEE 802.5. Zpočátku byla tato technologie poměrně úspěšná, ale později začala být vytlačována technologií ethernetu.
- Principem sítě Token ring je předávání datových rámců mezi zařízeními, zapojenými do kruhu. Fyzicky je sice síť zdánlivě zapojena do hvězdicové topologie, ale ve skutečnosti centrální hub pouze uzavírá kruh. Tento způsob přenosu zajišťuje vyšší robustnost a odolnost sítě proti přetížení sítě, než může nabídnout přístup ethernetu.
- Původní přenosová rychlost této technologie byla 4 Mb/s, později vznikla zařízení s rychlostí 16Mb/s a norma byla patřičně rozšířena. Další rozšíření technologie přinesla postupně rychlosti 100Mb/s a 1Gb/s. Díky výrazně menším prodejům proti přepínanému ethernetu se ale stal tokenring cenově nekonkurenceschopným.
- Nevýhodou je skutečnost, že porucha libovolného počítače, ale i porucha některé větve sítě může způsobit její neprůchodnost. Výhodami jsou vyšší rychlosti a více uzlů v síti.
- Priorita lze nastavit. Token může převzít jen ta stanice, která má alespoň takovou prioritu, jako obsahuje prioritní pole rámce. Vysílací stanice zde zapisuje svou prioritu, po ukončení vysílání vrací původní prioritu.
- Pro síť je charakteristická tzv. kruhová topologie (hvězda – kruh) s přístupovou metodou Token Passing.
- Lepších vlastností se dosahuje úpravou fyzického kruhu pomocí zvláštních koncentrátorů MAU na logickou hvězdu. Nevýhodou této topologie je omezený počet stanic v kruhu. Pro dosažení odpovídající rychlosti 4 MB/s byl stanoven max. počet 260 stanic v jedné síti. Čím více stanic, tím déle bude trvat cyklus odevzdávání povolovacího práva pro vysílání.
- Kruh musí být za každých okolností uzavřen. Při odpojení stanice z kruhu se na místě stanice kruh propojí zvláštním kontaktem. V každém okamžiku uzavřenou smyčkou putuje buď povolovací právo Token nebo data vysílané některou stanicí.

Vlastnosti:- velikost vysílaného paketu je 4kb
- počet stanic max. 260 na STP (stíněné dvojlince) nebo 72 na UTP  (nestíněné)
- používají se UTP/STP nebo ještě koaxiální kabely, pro kruh i optické kabely 100/140µm
- perspektivní, nejrychlejší
- rychlost 4Mb/s nebo 16Mb/s
- Kódování: diferenciální, Manchester
- možnost snadné diagnostiky
- ztráta času při předávání rámce nevysílajícím stanicím

Token passing (deterministická metoda)
- představuje bezkolizní metodu s odevzdáváním povolovacího vysílacího práva. Ve stavu klidu, tj. když žádná stanice nepožaduje právo na vysílání, mezi stanicemi cyklicky putuje rámec Token. Libovolný počítač sítě může začít s vysíláním dat až tehdy, když získá vysílací právo.
- Při metodě Token Ring adaptér každé stanice přenáší všechna data ze vstupu na výstup a při tom testuje, zda je přijat rámec Token nebo jemu adresovaný datový rámec.
- Token putuje vždy ve stále stejném pořadí v jednom směru od jedné k sousední stanici. Pokud stanice o vysílání nemá zájem, odevzdá Token další stanici, která následuje v pořadí. Jakmile ho získá, může začít vysílat datový rámec. Pokud je zpráva delší, než je přípustná délka rámce vysílají se postupně rámce za sebou a to tak, že vysílající počítač uvolní Token pro vyslání rámce z jiné stanice. Po úplném cyklu v kruhu čeká stanice opět na povolení vyslat následující rámec zprávy.
- Výhodou této metody je, že každý počítač má zaručeno získání vysílacího práva do určitého času. Poněvadž data jsou dopravované jen jedním směrem, nevznikají kolize dat.
- Chybové stavy ošetřuje jedna ze stanic. Při její poruše může tuto činnost převzít jiná stanice. Při čekání na krátký rámec, může stanice vydat rámec hned po skončení vysílání.

2)Management sítí, monitoring sítí, RMON a SNMP

- S rostoucími sítěmi roste i důležitost správy sítí. Dnes je nedílnou součástí i malých sítí LAN.

RMON (Remote Monitoring).
- RMON zajišťuje efektivní a aktivní správu sítí. RMON báze dat MIB (Managment Information Base)-  se skládá ze sady statistických, analytických a diagnostických dat, která mohou být zobrazována produkty různých výrobců pomocí standardních nástrojů.
- Základem RMON je:- ukládání historických dat segmentu a jednotlivých stanic
- zaznamenává alarmy
- matrix- statistika spojení na síti
- pakety zachycené podle filtrů pro pozdější vyhodnocení
- přiřazení MAC adres k IP adresám
- Tyto data jsou získávána z aplikačního protokolu SNMP sady protokolů TCP/IP.

SNMP
- Slouží potřebám správy sítí. Umožňuje průběžný sběr nejrůznějších dat pro potřeby správy sítě, a jejich následné vyhodnocování. Na tomto protokolu je dnes založena většina prostředků a nástrojů pro správu sítě.
- Má tři verze: druhá obsahuje navíc autentizaci a třetí šifrování. Nejvíce zařízení podporuje druhou verzi.
- Rozlišuje se mezi stranou monitorovanou (dohledovaný systém) a monitorovací (sběrna dat). Tyto strany mohou běžet bud odděleně na různých fyzických strojích, nebo v rámci jednoho stroje. Na monitorované straně je spuštěn agent a na straně monitorovací manager. Na straně monitorované jsou operativně shromažďovány informace o stavu zařízení. Manager vznáší požadavky agentovi, zpravidla na zaslání požadovaných informací (zpráv). Agent zajišťuje realizaci reakcí na požadavky managera. Získaný obsah zpráv se na straně monitorovací může dále různým způsobem zpracovávat (tabulky, grafy…). Komunikace mezi agentem a managerem se označuje jako SNMP operace.
- Na straně monitorované může existovat možnost taková konfigurace, kdy agent zašle managerovi informace automaticky bez jeho požadavku. K tomu dojde zpravidla potom, kdy byla splněna předem definovaná podmínka (výpadek, kolize, dosažení hraniční hodnoty…), agent nečeká na odpověď.

3)Zobrazení kladných a záporných čísel v počítači

Žádné komentáře:

Okomentovat