Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2. Evropské soukromé komunitární právo

Obecná charakteristika
- tendence ke sbližování právních řádů jednotlivých evr. států, popř. k unifikaci právní úpravy některých otázek, vč. OP
-ES (1957EHS + Euratom + Montánní unie1951) – integrace ekonomická, politická, i právní do vnitřních vztahů států
-Maastrichtská smlouva (platnost 11/1993) = prohloubení integrace států ES v nově založené EU
-novelizovala zakládací smlouvy ES, ale nikoli (v podstatě) závazky sbližovaní P (včetně OP)
-normotvorná činnost orgánů ES (resp. EU) a judikatura Soudního dvora vytvořila právní řád ES (komunitární P)
-normotvorná a výkonná moc ve vztahu k členským státům, ale i F a PO členských států
-právní prameny:
1) primární = smlouvy Společenství, vč. příloh a protokolů, které k nim byly připojeny – v zakládacích smlouvách ES a ve smlouvách, které je mění a doplňují

2) sekundární = P tvořené legislativními orgány ES (právní akty vydané na základe smluv)
a) nařízení - obecně závazná a bezprostředně použitelná; nabytím platnosti se stávají součástí pr. řádu členských států
b) směrnice stanovící cíl - prostředky k dosažení ponechány státům; může se týkat jen některých členských států
-musí být v určité a jejich textu stanovené lhůtě implementovány do národního práva
- hlavně pro oblasti, kde má být dosažena harmonizace práva v čl.státech
c) rozhodnutí - individuální právní akty závazné pouze pro adresáty
d) doporučení a stanoviska – „nezávazná“, a proto vzhledem k nedostatku právem chráněných zájmů žalobou o neplatnost nenapadnutelná
e) podpůrné vedlejší dohody – uzavírají členské státy mezi sebou a jejichž předmět je v užší věcné souvislosti s činností ES
-4 Mdohody k sjednocení práva v oblasti SP
- i nálezy Evropského soudního dvora

3) obecné právní zásady práva společenství, vč. základních práv (nepsané právo Společenství)
-stojí na pomezí mezi VP a MP (tripartice – MP, EP a VP)
-sílí tendence vypracovat „Evropský OZ“
-v SP se legislativa dotýká hl. OBP (práva společností, hospod. soutěže, etc.) a PRACKA
- hlavně se vydávají směrnice (direktivy)v oblasti OP

Vliv EKSP na české SP
-nutné přizpůsobovat pr. řádu ČR právnímu řádu EU
- Asociační dohoda mezi ČR a ES mluví o důležité podmínce pro ekonomické zapojení ČR do EU, a to o sbližování PP ČR s PP EU (v OP např. duševní vlastnictví, ochrana spotřebitele, doprava, ochrana zdraví a života lidí)
-OP hl. v obl. ochrany spotřebitele (to provedeno novým institutem „spotřebitelské smlouvy“; zmínka i v ObZ a další 3 novely) a duševního vlastnictví
-celosvětová unifikace P stále neprostou utopií, stejně tak regionální unifikace spíše výjimkou

Žádné komentáře:

Okomentovat