Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

5. Právní skutečnosti

Pojem a druhy právních skutečností
- subjektivní p&p VZZ na základě důvodů:
1) ekonomických = kauza (je motivem, vedoucím ke VZZ p&p, resp. účelem, k jehož dosažení se právo zřizuje)
2) právní (právní titul)
-působí VZZ p&p jako svůj právní následek,
-může jím být:
a) Z sám - práva mohou vznikat přímo ze Z – nepodmíněně, tzn. že Z sám vytváří právo,aniž by jeho vznik vázal na další podmínku; výjimečně
b) na základě Z (tzn. podmíněně) – zákon určité následky předvídá a aprobuje je, ale k jeho splnění vyžaduje nějaké další skutečnosti právně relevantní:
I. konstitutivní rozhodnutí SO
II. chovní subjektů P
III. skutečnosti nezávislé na chování subjektů P
SUB b) = právní skutečnosti (působí VZZ p&p)
-PS = skutečnost, která na základě Z působí pr. následky
-dělení:
1) PS závislé na lidské vůli
a) právně relevantní úkony
-v OP nejčastější a nejpraktičtější
b) vytvoření věci a vytvoření díla (hmotného (včetně např. opravy) či nehmotného)
c) pravotvorné (konstitutivní) rozhodnutí soudu či jiného oprávněného SO
-např. přikázání pohledávky soudem

2) PS nezávislé na lidské vůli = právně relevantní události
-PS jsou i protiprávní stavy

Právní následky předvídané zákonem, či zamýšlené vůlí stran se někdy vážou pouze k 1 PS (jednoduché PS), jindy se aktivizují na základě dvou či více PS (komplexní PS).


Úkony

Pojem a druhy
-PS spočívající v určitém lidském chování (vědomém a volním)
-dělení Úk dle ne/schvalování obj. právem na:
1) právní Ú
2) protiprávní Ú
-může být uskutečněno konáním subjektu (komisivní Ú) či nekonáním subjektu (omisivní Ú)
-konání = aktivní volní činnost subjektu (tj. nikoli např. neovladatelný pohyb člověka vyvolaný nervovou chorobou či slova pronesená ve spánku, etc = není konání ve smyslu P)
-nekonání = nečinnost (ale ne jakákoli, ale vždy relativní jako negace určitého předpokládaného konání, ke kterému byl subjekt povinen či oprávněn)
-nemá vždy stejnou povahu:
a) opomenutí (omittere) – zdržení se něčeho
b) strpění (patti)

Žádné komentáře:

Okomentovat