Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3. Prameny občanského práva

Pojem a klasifikace pramenů
-prameny OP: PN upravující společenské vztahy tvořící předmět OP
-v ČR výlučně písemnou formou - PP
-hierarchie PN:
1. ÚZ
2. MS dle čl. 10 Ú
3. Z (obyčejné)
4. prováděcí předpisy
a) nařízení vlády
b) PP vydávané ministerstvy, jinými úřady a orgány územní samosprávy, jsou-li k tomu Z zmocněny
- pr. normy mohou být obsaženy i v MS

Ústavní základ občanského práva

-hl. některá ustanovení L, např.:
1) 11/1 = každý má P vlastnit majetek + rovnost (subjektů) v tomto vlastnictví
2) 11/3 = vlastnictví zavazuje (převzato ze ZZ BRD, který to převzal z Výmarské Ú+ teoretický původ v F a N na poč. stol., nyní na ústupu - upřesněno jen na užší smysl)
3) 11/3 = vyvlastnění či omezení vlastnického práva jen ve veřejném zájmu, na základě Z a za náhradu
4) 11 = mmj. záruka dědění majetku
5) 2/3 = co není zakázáno, je dovoleno
6) 26/1 = P podnikat (společně s 5) tvoří ústavní základ smluvní autonomie)
7) 6 = právo na život
8) 7,8 = nedotknutelnost osoby a soukromí
9) 10/1,2 = lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a jméno, právo na soukromí
10) 12 = nedotknutelnost obydlí
11) 34 = tvůrčí duševní činnost
-rozvedeno v autorském Z, etc
-7)-10) = ryze osobní (resp. všeobecně osobnostní) P a jejich ochrana
-rozvedena a konkretizována v OP, hl. v OZ (§11 a násl., odpovědnost za škodu, neplatnost PÚ, etc) i dalších PP (tiskový Z, etc)

Mezinárodní smlouvy jako pramen OP
- jimi vytvářeno psané právo v oblasti MP
- MS pramenem VP v řadě států; zvl. Postavení mají MS o lidských právech a základních svobodách
- pro OP nemají MS tak velký význam x PRACKO, OBCHOD A RODINA

Občanský zákoník
-systematicky neuspřádaný a nepřehledný
-9 částí a paragrafy číslované 1-880 (něco chybí, něco je lomené)
-struktura:
1) Část první: Obecná část (§1-51, 100-122)
a) H1: OP vztahy a jejich ochrana
b) H2: účastníci OP vztahů včetně ochrany osobnosti
c) H3: zastoupení
d) H4: PÚ
e) H5 – Spotřebitelské smlouvy
f) Hž -7 (§52-99) zrušeny a přeneseny do části osmé, H1
g) H8: promlčení
h) H9: vymezení některých pojmů

2) Část druhá: Věcná práva (§123-151v)
a) H1: vlastnické P
b) H2: spoluvlastnictví a společné jmění
c) H3: práva k cizím věcem
Věcná břemena
H3 A) Právo zástavní a zadržovací
Zástavní právo
Zadržovací právo
část 3-5 chybí

3) Část šestá: Odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení (§415-459)
a) H1: předcházení hrozícím škodám
b) H2: odpovědnost za škodu
c) H3:bezdůvodné obohacení

4) Část sedmá: Dědění (§460-487)
a) H1: nabývání dědictví
b) H2: dědění ze Z
c) H3: dědění ze závěti
d) H4: potvrzení dědictví a vypořádání dědiců
e) H5:ochrana oprávněného dědice

5) Část osmá: Závazkové právo (§488-852)
a) H1: obecná ustanovení
b) H2-20: jednotlivé druhy smluv a závazků

6) Část devátá: Závěrečná , přechodná a zrušovací ustanovení (§853-880)
-šest hlav

Ostatní prameny občanského práva
-úplná kodifikace není možná a ani praktická - vyčleněné PP v oblasti specifických vztahů
-např. IP: §1/3 výslovný odkaz na zvl. Z:
a) autorský Z 35/1965 Sb.
b) Z o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 527/1990 Sb.
c) Z o užitných vzorech 478/1992 Sb.
d) Z o ochraně polovodičových výrobků 529/1991 Sb.
e) Z o ochraně P k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat 132/1989 Sb.

-v některých oblastech OP platí vedle obecných ustanovení i specifické Z, např: 72/1194 Sb., 116/1990 Sb., 58/1969 Sb., 18/1997 Sb., 13/1997, etc
-s OP souvisejí i PP zabývající se jinou oblastí P, ale mající zároveň důležitý význam pro OP, např: 265/1992 Sb. (zápisy vlastnických a jiných práv k nemovitostem)

Výlučnost psaného práva
-v ČR je výlučné psané P - teoreticky neuznáván žádný jiný pramen P nežli formálně publikovaná psaná PN, resp. PP
-v praxi nutno interpretací vyplňovat mezery v Z - někdy překračuje Z = de facto dotváří P
-jde hl. o výklad soudní (soud nemůže odmítnout rozhodnutí pro nejasnost či neúplnost P)
-pokud Z odkazuje na obyčej (např. OBZ – obchodní zvyklosti), tak je pramenem P Z, nikoli obyčej
-podobně i bone fides v OZ
-praktický vliv literatury také neznamená, že by byla pramenem P

Žádné komentáře:

Okomentovat