Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

7. SMLOUVY (POJEM, VZNIK,..)

- smlouva a její vznik:
-S je dvou (popř. vícestranný) PÚ vznikající konsensem (úplná a bezpodmínečná akceptace oferty)
-smlouvy konsenzuální (vznikají okamžikem konsenzu) a reálné (vznik odevzdáním věci dlužníkovi)
-vznik nemusí být totožný s účinností (odkládací podmínka či Z požaduje rozhodnutí příslušného orgánu dle §47) (47 - Smlouva sice vzniká konsenzem, ale zamýšlené právní účinky až od rozhodnutí orgánu)
-§ 47/2 = nevyvratitelná právní domněnka, stanovící, že pokud nebyl do 3 let od uzavření S podán návrh na rozhodnutí, platí, že účastníci od S odstoupili
-§47 se netýká nabytí věcných práv k nemovitostem, kdy je třeba rozhodnutí KÚ o zápisu do KN (§2 Z. č 265/1992 Sb.) - neuplatňuje se ani 3letá lhůta dle §47/2
47 ka se v pod. Trž.HOSP. Stala obsoletní
-proces vzniku podrobně upraven v §43a a násl.
-pozůstatek OZ 1964, neboť systematicky patří do obecné část smluvního závazkového P (1H 8Č)
- OD 1.1 2001 upravuje OZ tzv. spotřebitelské smlouvy - §52n. OT. 8
- nejsou samostatným smluvním typem
- SS jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo aj. pokud jsou stranami spotřebitel a dodavatel
-oferta + akceptace = adresované 1stranné PÚ
-ústně (bezprostřední konverzační styk) či v jiné formě (písemně, e-mailem, etc)
-ústní či jiný projev mezi přímo jednajícími subjekty je vůči adresátovi účinný neprodleně X vůči nepřítomné osobě (§45/1) působí od okamžiku, kdy jí dojde (vstup do sféry ovládané adresátem, tj. např. vhození do schrány, doručení e-mailu, etc), nikoli tedy až od okamžiku, kdy se adresát seznámil s jeho obsahem.
-ústní nabídka (resp. oferta mezi přímo jednajícími subjekty) zaniká, není-li přijata ihned (oferent jí nadále není vázán, pokud sám nestanoví jinak)
-distanční nabídka je závazná po dobu v ní výslovně stanovenou (resp. pokud nebyla stanovena, tak po dobu přiměřenou k povaze smlouvy a rychlosti prostředku použitého pro zaslání oferty)
-lhůta pro akceptaci je dodržena, pokud souhlas včas DOJDE – ve lhůtě - (tj. nikoli je odeslán) X pozdní přijetí má následky včasného, pokud s tím oferent souhlasí a bez odkladu o tom uvědomí akceptanta; podobně smlouva vznikne i pokud bylo zpoždění zaviněno v důsledku zjevného a neobvyklého zdržení dopravy (pokud O bez odkladu ústně nesdělí A, že ji považuje za zaniklou, nebo mu v tom smyslu odešle zprávu)
-O, byť označená jako neodvolatelná může být zrušena, pokud projev o jejím zrušení dojde dříve či zároveň jako nabídka sama 45/2 !!! – § 43a/2 ; pokud nebyla nabídka O označena za neodvolatelnou, může být odvolána (revokována), jestliže toto odvolání dojde A před akceptací, tj. dříve než A odeslal přijetí nabídky. 45/3 !!! – § 43a/3
-O nemůže být odvolána
a) během lhůty (v ní) stanovené k přijetí X neplatí pokud je to vymíněno či vyplývá z obsahu
b) jestliže je v ní vyjádřena její neodvolatelnost (zaniká až uplynutím stanovené doby či přiměřené doby a samozřejmě odmítnutím, resp, doručením odmítnutí)
-přijetí O může být odvoláno dojde-li nejpozději současně s přijetím (doručením A totiž již vzniká smlouva)
-ke vzniku smlouvy je třeba minimálně dohoda o podstatných náležitostech (essentialia negotii) X obsahuje-li O i jiné náležitosti, je třeba bezpodmínečný souhlas adresáta s celým obsahem. Soud nemůže chybějící souhlasný projev jejich vůle nahradit. Zároveň je takovéto odmítnutí nabídky považováno za návrh na uzavření smlouvy, tj. protinávrhem.
- po uzavření konsensu platí pacta sunt servanda (§ 493)- strany jsou vázány p&p vzešlými ze smlouvy a k odstoupení může dojít jen pokud to povoluje Z (prodlení dlužníka, odpovědnost za vady, etc) či dohodou stran

Žádné komentáře:

Okomentovat