Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Otázky do spec.pedagogiky:

Tolerance - klesající účinek stejného množství látky v průběhu času)

Úzus - společensky přijatelná konzumace; u alkoholu a tabáku od 18 let !

Misúzus - samoléčitelství, samoordinace, zneužívání léků bez doporučení lékaře či lékárníka

Abúzus - konzumace zakázaných látek; u alkoholu a tabáku pak jejich nevhodné, nepřijatelné, nadměrné užívání
Alkohol
Přehled běžně zneužívaných látek
Alkohol-podrobně
Alkohol, ethylalkohol, ethanol
Řada dětí se s alkoholem poprvé setká z rukou svých rodičů, kteří jim jej nabídnou „k ochutnání“, někdy i ve věku 5-6 let. Přibližně 20% lidí alkohol odmítá, 80% se s ním v životě setkává častěji a opakovaně, z toho 10% začne alkohol činit problémy, které se zatím nestupňují, asi u 3% se problémy vyhrotí.
Alkohol a tabák se také někdy označují jako drogy průchozí. Znamená to, že část osob po jistém čase od těchto látek přechází ke drogám “tvrdším”. Riziko škodlivého užívání drog se pravděpodobně zvyšuje u populace, která má brzké zkušenosti s pitím alkoholu a kouřením tabáku. Mediálně často zmiňovaná marihuana hraje též roli, avšak méně častou.
Na počínající problémy s alkoholem mohou upozornit brzké známky, po určité době je konzumace doprovázena známkami dlouhodobého pití.
K brzkým známkám patří:
• alkohol v dechu (někdy maskovaný bonbóny, ústní vodou, žvýkačkou apod.)
• zarudlé oči
• zhoršená pohybová souhra
• bolesti hlavy v kocovině
• nejistá chůze, ospalost
• nezřetelná výslovnost
• slovní i fyzická agrese.
Ke známkám dlouhodobého pití řadíme:
• okénka (osoba si nepamatuje, co dělala pod vlivem alkoholu ),
• svalový třes, i když nebyl alkohol požit,
• samotářské pití, ospalost, hltavé pití, ztráta nepijících přátel,
• častější úrazy, pády, popáleniny, pořezání,
• tělesné nemoci (např. jaterní, žaludeční a střevní, vyšší krevní tlak),
• snížená schopnost ovládat se a zastavit pití.
Účinky alkoholu na lidský organismus
Podle stupně porušení motorických, senzorických a psychických funkcí rozeznáváme některá základní stadia intoxikace alkoholem:
• podnapilost – nejmírnější stupeň, nemusí být okolí patrný, je zjistitelný podrobnějším vyšetřením (dochází např. k prodloužení reakční doby)
• lehký stupeň opilosti – nápadná změna chování, zvýšená psychomotorika, mnohomluvnost, protispolečenské projevy a činy, pohybová nejistota, vrávoravost, porucha senzomotorických funkcí (nejvíce zrak, později sluch)
• střední stupeň opilosti – výrazný útlum, zpomalení psychomotoriky, málo srozumitelná a blábolivá řeč, snížení pozornosti, pády
• těžký stupeň opilosti – tupost, ztráta orientace, neschopnost samostatné chůze bez opory
• následujícím stupněm je již těžká otrava alkoholem s poruchami základních životních funkcí.
Akutní otrava alkoholem probíhá v několika fázích:
V první fázi dochází k excitaci postiženého, jenž je hovorný, družný, subjektivně prožívá stav uspokojení a dobré nálady – euforii. V jejím rámci se zkresleně sebehodnotí a zejména více či méně přeceňuje své schopnosti. Při hladinách v krvi od 0,5 do 1‰ se stává intoxikovaný velice nebezpečným za volantem. Podobný účinek menších hladin (do 0,2 – 0,3‰) je sporný. Dochází k navazování náhodných známostí i sexuálních kontaktů, vedoucích někdy k přenosu pohlavní choroby či nechtěnému otěhotnění.
Další fáze otravy se vyznačuje útlumem. Někdy je rozlišována ještě na fázi hypnotickou a narkotickou, hranicí je hladina alkoholu v krvi 2‰. U postiženého se postupně dostavuje útlum, vedoucí nakonec k opileckému spánku či bezvědomí. Příčinou smrti v této fázi otravy bývají různé příhody, při nichž se projeví neschopnost opilého zvládnout situace, jaké pro střízlivého neznamenají prakticky žádné ohrožení (vyhasínání základních obranných reflexů – kašle, kýchání, motoriky).
Při hladinách alkoholu v krvi nad 3‰ se postupně dostavuje útlum mozkových center, řídících činnost hladkého svalstva ve stěnách cév, dýchání, srdeční činnost a další pro život nezbytné funkce. Hladiny kolem 4‰ bývají přežívány prakticky jen za současné lékařské péče a podpory vitálních funkcí.
Požití alkoholu vyvolává též dráždění žaludku, mnohdy doprovázené zvracením. Udušení zvratky je rovněž častou příčinou náhlé smrti po požití alkoholických nápojů.
Hladinu alkoholu Ct (v promile) v čase Bt (v hodinách) od začátku pití lze vypočítat podle vzorce:
Ct=(a/p.r)-Bt,
kde znamená:
a – množství požitého alkoholu v gramech p – hmotnost v kilogramech r – faktor pohlaví (muž přibližně 0,7, žena přibližně 0,6). Ze zmíněného vzorce lze rovněž usuzovat na nepříznivé poměry u dětí. Jsou méně hmotné a hodnota r je u nich (v závislosti na věku) ještě menší než u žen. Snadněji tedy dosáhnou vysokých, s přežitím neslučitelných, hladin alkoholu v krvi. Zejména v partě není problémem vypít smrtnou dávku alkoholického nápoje. Problémy jsou i s některými výrobky, obsahujícími vysoký podíl alkoholu jako rozpouštědlo (Okena, Iron), jejichž nákup je pro mladistvé schůdný i finančně.
Z hlediska dlouhodobého vztahu ke konzumaci alkoholu lze rozlišit čtyři typy:
• abstinent nepožívá žádné alkoholické nápoje
• konzument je požívá v souladu se společenskými zvyklostmi (pivo po mastném jídle, oslavy apod.)
• piják aktivně vyhledává společensky přijatelné příčiny k požívání alkoholických nápojů
• alkoholik je již na alkoholu závislý, má jej jako drogu.
Z postižení tělesných převládá cirrhóza (zvazivovatění) jater, někdy vedoucí k úmrtí na jejich selhání. Dále bývá postižena sliznice trávicího ústrojí se sníženou schopností vstřebávat některé živiny, což bývá ještě umocněno zpravidla velmi nekvalitní výživou alkoholiků. Časté bývají rovněž záněty nervů s výpadky citlivosti a někdy nervovou bolestí. Objevuje se alkoholický třes.
Jak plyne z výše uvedeného, jsou vůči alkoholu poněkud vnímavější ženy než muži. Alkoholismus u žen přibírá navíc aspekt možného postižení plodu. Podle nejnovějších poznatků neznamená početí dítěte v opilosti ani ojedinělá středně silná opilost v těhotenství zvláštní vliv na jeho pozdější zdraví. Daleko závažnější je opakovaná, třebas i lehká podnapilost, navozovaná během gravidity. Děti alkoholiček se rodí s tzv. FAS (fetálním alkoholickým syndromem), mají zpravidla nižší porodní hmotnost, jsou nezralé, častěji umírají v útlém věku (a nikoli jen pro nekvalitní péči v rodině) a do vínku si přinášejí i trvalé postižení mozku, přetrvávající doživotně. U alkoholu je prokázáno i teratogenní působení, poškození plodu, vedoucí ke vzniku těžkých defektů – zrůd.
Obecně jsou děti více ohroženy jak akutní otravou alkoholem, tak i vznikem návyku. Návyk se u nich rozvíjí výrazně rychleji a těžká tělesná závislost se objevuje velmi brzy. Alkoholismem rodičů jsou postiženy též starší děti. Prokazatelně se hůře učí a plně nevyužívají své inteligence. Mohou mít i nejrůznější problémy v citovém životě a při pozdějším navazování partnerských vztahů.
Patická opilost představuje těžkou opilost vyvolanou neobvykle malou dávkou alkoholu. Může být způsobena trvalou dispozicí, některými nervovými či metabolickými chorobami, podobný stav navozuje i kombinace alkoholu s některými léky (proto raději alkohol s léky nikdy nemíchat).
Velice důležité je celkové postižení osobnosti alkoholika. Alkoholik (často opakovaně) ztroskotává v manželství. Postupně se u něj objevují těžká narušení partnerských vztahů, která jsou dána nemožností plnit základní partnerské funkce (včetně sexuálních), chorobnou žárlivostí na základě alkoholických psychóz apod.
Osobnost alkoholika upadá i po morální stránce, objevují se lži, podvody, kriminální delikty. K tomu přistupuje kumulace konfliktů v zaměstnání, často spojená se ztrátou místa nebo přechodem k horší a hůře placené práci. Dostavují se rozmíšky v místě bydliště i v širší rodině.

Léčba alkoholismu se děje na několika úrovních (farmakologická, psychoterapie, rodinná terapie aj.), které je třeba vzájemně skloubit a správně načasovat. Podílejí se na ní organizace státní, církevní, soukromé, občanská sdružení.
Škola hraje významnou roli v prevenci zneužívání alkoholu. Její působení spočívá jak v celkové hodnotové orientaci, tak i v cílené protialkoholní výchově, která je rozložena do různých předmětů, kde lze využít probírané látky a navodit téma alkoholu, jeho škodlivosti, možností odmítání, účinků reklamy. Efektivně mohou být využity vrstevnické programy (tzv. peer-programy). Velice důležité je i komplexní působení učitele jako pozitivního osobního vzoru. V případě akutní otravy alkoholem (zejména na různých mimoškolních akcích) je třeba neodkladně přerušit další přívod látky, poskytnout první pomoc k udržení vitálních funkcí, volat RZP a doprovodit postiženého k ošetření.

Gamblerství

Důsledky braní kokainu
Kokain
Nejúčinnější stimulující látka přírodního původu -kokain – je extrahována z listů rostliny koky Erythroxylon coca), která je již od dávných dob pěstována v jihoamerických Andách. Listy této rostliny jsou zde žvýkány pro osvěžení a pro odstranění pocitu únavy.
Čistý kokain – základní psychoaktivní látka – byl poprvé izolován v osmdesátých létech 19. století. Byl používán jako lokální anestetikum v oční chirurgii a ORL. Do té doby neexistoval pro tyto účely žádný jiný vhodný přostředek. Ilegální kokain je distribuován jako bílý krystalický prášek, často ředěný různými dalšími přísadami. Nejobvyklejší přísadou jsou cukry, např. laktosa, inositol a mannitol a dále lokální anestetika, např. lidokain. Vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům ilegálního kokainu je na různych stupních distribuce tendence konečný produkt upravovat (falšovat) přidáním těchto přísad. Nejobvyklejší způsob aplikace je šňupání. Příznaky opakovaného užívání tímto způsobem jsou podobné jako při překrvení nosu v důsledku rýmy. Injekční podání této drogy je méně obvyklé, dosahuje však větší efekt. Další zavedenou formou užívání kokainu je kouření jeho volné base (free base) v malých dýmkách. K získání volné base je třeba hydrochlorid kokainu – což je běžná forma, ve které je kokain prodáván – intenzivně nahřát. Přeměnou hydrochloridu kokainu na kokainovou volnou basi se získává látka, která se při zahřátí stává těkavou. Inhalace této látky vede k rychlému nástupu velmi intenzivních účinků, působících krátkou dobu. Na rozdíl od LSD či heroinu je kokain omylem považován za relativně bezpečnou drogu, pokud se týká vedlejších efektů. Vzhledem k intenzitě nádherných prožitků se kokain stává látkou, která může navodit značnou psychickou závislost.
Stálí konzumenti se uchylují k větším dávkám v kratších intervalech až do stádia, kdy jsou jejich životy zaměřeny pouze na přísun drogy. Symptomy, jako je úzkost, neklid a extrémní podrážděnost mohou indikovat nástup toxické psychózy podobné paranoidní schizofrenii. Hmatové halucinace mohou vést až k poranění při snaze odstranit imaginární hmyz z podkoží. Jiní jsou zase pronásledováni strachem z toho, že je někdo pozoruje a sleduje (stihomam). Nadměrné dávky kokainu mohou zapříčinit záchvaty či smrt následkem respirační insuficience.

Když člověk bere drogy, můžeš od něj odejít nebo prostě co s ním budeš dělat
Intoxikace a první pomoc
Obecné zásady první pomoci
OBECNÉ ZÁSADY PP
 klidné chování, pomalý a tichý hovor
 jednoduché, jasné pokyny (je-li třeba)
 zábrana podchlazení (výjimka: kokain-chladit)
 zábrana poranění, sebepoškození
 zamezení dalšímu přívodu drogy, její zajištění
 DOZOR nad pacientem, doprovod při transportu, upozornění rodičům (lehčí stavy)
 neomezovat pacienta (výjimka: nezvládnutelný neklid před převozem do nemocnice)

Opiáty
Opiáty
Opiáty (opium, jeho deriváty a syntetické náhražky) jsou nejúčinnějšími známými léky pro tišení intenzivních bolestí. Pod lékařskou kontrolou jsou opiáty aplikovány buď orálně nebo injekčně. Jako drogy však mohou být šňupány, kouřeny nebo aplikovány samotným uživatelem více přímými cestami, např. podkožně nebo intravenózně. Následek aplikace může být pociťován velmi příjemně až do té míry, že lze očekávat při aplikaci větší dávky i větší intenzitu prožitku. Opakované užívání se však odráží v narůstající toleranci: uživatel musí k dosažení žádaného účinku postupně dávky zvyšovat, čímž dochází k zesílení nutkavého chování známého jako drogová závislost.
Fyzická závislost je projevem změny normálních fyziologických funkcí organismu, jenž vyžaduje neustálou přítomnost drogy, zabraňující nástupu pro všechny třídy návykových drog charakteristickému abstinenčnímu syndromu. Intenzita fyzických symptomů prožívaných během období, kdy se droga neužívá, přímo odpovídá množství narkotik, které bylo každodenně užíváno. Nedostatek návykových drog vede ke zvýšené excitabilitě (podráždění) takových tělesných funkcí, které jsou při obvyklém používání drogy potlačeny. Abstinenčnímu syndromu může být zabráněno podáváním zredukované dávky narkotika po dobu jednoho až tří týdnů. Detoxikace narkomana může být provedena substitucí (nahrazením) nelegální drogy perorálně podávaným metadonem a postupnou redukcí dávek. Avšak způsob života je u narkomana postaven na užívání drog a drogová závislost není nikdy zcela vyřešena pouhým přerušením zneužívání drogy.
Rozdělení opiátů:
1. přírodního původu
2. polosyntetické
3. syntetické
Opium
Morfin
Kodein
Heroin
Hydromorfon , Braun
Metadon

Braní drog – psychická a fyzická závislost

Do kolika let je vhodná drogová prevence? 12,16,18?

Pokud má člověk u sebe malé množství marihuany, co mu hrozí?Preventivní program
Prevence
Jak vypadá účinný program ?
Prevence v komunitě – účinný program
1. Vychází ze znalosti prostředí (demografická, kulturní a sociálně-ekonomická hlediska, nejčastěji užívané látky, problémy etnických skupin, zdroje a možnosti na místní úrovni)
2. Vytváří místní síť (místní osobnosti, instituce a organizace, oslovuje více generací, kombinuje “sváteční události” a “činnost všedního dne”)
3. Stimuluje občanskou morálku (morální hodnoty, aktivní účast místních obyvatel v pomoci)
4. Obsahuje srozumitelné poselství, využívající účinných faktorů specifické i nespecifické prevence
5. Neobsahuje zjevné či skryté podněty, které posilují předsudky vůči uživatelům drog a brání zavádění a rozvoji služeb

Prevence s žáky-program

Zákon 188
Trestní zákon – § 187a 12. 6. 1997 vláda schválila návrh novely trestního zákona zavádějícího do české legislativy trestnost držení drog.
kdo bez povolení přechovává pro sebe omamné nebo psychotropní látky nebo jed v množství větším než malém, bude potrestán odnětím svobody až na 2 léta nebo peněžitým trestem. • odnětím svobody na 1-5 let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu.
Trestní zákon – § 188 Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů
Trestní zákon – § 188a Šíření toxikomanie

Co ti hrozí, když si pícháš?-HIV,žloutenka

Žádné komentáře:

Okomentovat