Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Tolerance - klesající účinek stejného množství látky v průběhu času

Tolerance - klesající účinek stejného množství látky v průběhu času) Úzus - společensky přijatelná konzumace; u alkoholu a tabáku od 18 let ! Misúzus - samoléčitelství, samoordinace, zneužívání léků bez doporučení lékaře či lékárníka Abúzus - konzumace zakázaných látek; u alkoholu a tabáku pak jejich nevhodné, nepřijatelné, nadměrné užívání  Alkohol, ethylalkohol, ethanol „k ochutnání“, někdy i ve věku 5-6 let. 20% lidí alkohol odmítá, 80% setkává častěji a opakovaně, z toho 10% začne alkohol činit problémy, asi u 3% se problémy vyhrotí. Alkohol a tabák drogy průchozí =>. k “tvrdším”. Znaky krátkodobé:  alkohol v dechu (bonbóny, žvýkačkou)  zarudlé oči zhoršená pohybová souhra  nejistá chůze, ospalost  nezřetelná výslovnost slovní i fyzická agrese. Dlouhodobé: okénka; svalový třes, i když nebyl alkohol požit,  samotářské pití, ospalost, hltavé pití, ztráta nepijících přátel,  • častější úrazy, pády, popáleniny, pořezání,  snížená schopnost ovládat se a zastavit pití.  intoxikace alkoholem:  podnapilost – nejmírnější stupeň;  lehký stupeň opilosti – nápadná změna chování, zvýšená psychomotorika, mnohomluvnost, protispolečenské projevy a činy, pohybová nejistota, vrávoravost, porucha senzomotorických funkcí (nejvíce zrak, později sluch) střední stupeň opilosti – výrazný útlum, zpomalení psychomotoriky, málo srozumitelná a blábolivá řeč, snížení pozornosti, pády těžký stupeň opilosti – tupost, ztráta orientace, neschopnost samostatné chůze bez opory následujícím stupněm je již těžká otrava alkoholem s poruchami základních životních funkcí.  Otrava alkoholem V první fázi dochází k excitaci postiženého, jenž je hovorný, družný, subjektivně prožívá stav uspokojení a dobré nálady – euforii. V jejím rámci se zkresleně sebehodnotí a zejména více či méně přeceňuje své schopnosti. Při hladinách v krvi od 0,5 do 1‰ se stává intoxikovaný velice nebezpečným za volantem. Podobný účinek menších hladin (do 0,2 – 0,3‰) je sporný. Dochází k navazování náhodných známostí i sexuálních kontaktů, vedoucích někdy k přenosu pohlavní choroby či nechtěnému otěhotnění.  Další fáze otravy se vyznačuje útlumem. Někdy je rozlišována ještě na fázi hypnotickou a narkotickou, hranicí je hladina alkoholu v krvi 2‰. U postiženého se postupně dostavuje útlum, vedoucí nakonec k opileckému spánku či bezvědomí. Příčinou smrti v této fázi otravy bývají různé příhody, při nichž se projeví neschopnost opilého zvládnout situace, jaké pro střízlivého neznamenají prakticky žádné ohrožení (vyhasínání základních obranných reflexů – kašle, kýchání, motoriky).  Při hladinách alkoholu v krvi nad 3‰ se postupně dostavuje útlum mozkových center, řídících činnost hladkého svalstva ve stěnách cév, dýchání, srdeční činnost a další pro život nezbytné funkce. Hladiny kolem 4‰ bývají přežívány prakticky jen za současné lékařské péče a podpory vitálních funkcí.  Požití alkoholu vyvolává též dráždění žaludku, mnohdy doprovázené zvracením. Udušení zvratky je rovněž častou příčinou náhlé smrti po požití alkoholických nápojů. Hladinu alkoholu Ct (v promile) v čase Bt (v hodinách) od začátku pití lze vypočítat podle vzorce: Ct=(a/p.r)-Bt, a – množství požitého alkoholu v gramech p – hmotnost v kilogramech r – faktor pohlaví (muž přibližně 0,7, žena přibližně 0,6). čtyři typy: abstinent  konzument (pivo po mastném jídle, oslavy apod.)  piják vyhledává příčiny k požívání alkoholických nápojů  alkoholik je již na alkoholu závislý, má jej jako drogu. Léčba alkoholismu farmakologická, psychoterapie, rodinná terapie aj. Gamblerství patologickou psychickou závislost na lákavé představě rychlého zisku peněz nebo jiné hmotné výhry  Kokain  Nejúčinnější stimulující látka přírodního původu -kokain – je extrahována z listů rostliny koky Erythroxylon cocaČistý kokain – základní psychoaktivní látka –lokální anestetikum v oční chirurgii a ORL.. Ilegální kokain je distribuován jako bílý krystalický prášek, často ředěný různými dalšími přísadami. Nejobvyklejší přísadou jsou cukry, např. laktosa, inositol a mannitol a dále lokální anestetika, např. lidokain. Nejobvyklejší způsob aplikace je šňupání. Příznaky opakovaného užívání tímto způsobem jsou podobné jako při překrvení nosu v důsledku rýmy. Injekční podání této drogy je méně obvyklé, dosahuje však větší efekt.Kkouření jeho volné base (free base) v malých dýmkách. K získání volné base je třeba hydrochlorid kokainu – což je běžná forma, ve které je kokain prodáván – intenzivně nahřát. Přeměnou hydrochloridu kokainu na kokainovou volnou basi se získává látka, která se při zahřátí stává těkavou. Inhalace této látky vede k rychlému nástupu velmi intenzivních účinků, působících krátkou dobu. Na rozdíl od LSD či heroinu je kokain omylem považován za relativně bezpečnou drogu, pokud se týká vedlejších efektů. Vzhledem k intenzitě nádherných prožitků se kokain stává látkou, která může navodit značnou psychickou závislost. Stálí konzumenti se uchylují k větším dávkám v kratších intervalech až do stádia, kdy jsou jejich životy zaměřeny pouze na přísun drogy. Symptomy, jako je úzkost, neklid a extrémní podrážděnost mohou indikovat nástup toxické psychózy podobné paranoidní schizofrenii. Hmatové halucinace mohou vést až k poranění při snaze odstranit imaginární hmyz z podkoží. Jiní jsou zase pronásledováni strachem z toho, že je někdo pozoruje a sleduje (stihomam). Nadměrné dávky kokainu mohou zapříčinit záchvaty či smrt následkem respirační insuficience. OBECNÉ ZÁSADY PP  klidné chování, pomalý a tichý hovor ;  jednoduché, jasné pokyny (je-li třeba)  zábrana podchlazení (výjimka: kokain-chladit); zábrana poranění, sebepoškození ; zamezení dalšímu přívodu drogy, její zajištění ; DOZOR nad pacientem, doprovod při transportu, upozornění rodičům (lehčí stavy) OpiátyOpiáty (opium, jeho deriváty a syntetické náhražky) jsou nejúčinnějšími známými léky pro tišení intenzivních bolestí. Pod lékařskou kontrolou jsou opiáty aplikovány buď orálně nebo injekčně. Jako drogy však mohou být šňupány, kouřeny nebo aplikovány samotným uživatelem více přímými cestami, např. podkožně nebo intravenózně. Následek aplikace může být pociťován velmi příjemně až do té míry, že lze očekávat při aplikaci větší dávky i větší intenzitu prožitku. Opakované užívání se však odráží v narůstající toleranci: uživatel musí k dosažení žádaného účinku postupně dávky zvyšovat, čímž dochází k zesílení nutkavého chování známého jako drogová závislost. Fyzická závislost je projevem změny normálních fyziologických funkcí organismu, jenž vyžaduje neustálou přítomnost drogy, zabraňující nástupu pro všechny třídy návykových drog charakteristickému abstinenčnímu syndromu. Intenzita fyzických symptomů prožívaných během období, kdy se droga neužívá, přímo odpovídá množství narkotik, které bylo každodenně užíváno. Nedostatek návykových drog vede ke zvýšené excitabilitě (podráždění) takových tělesných funkcí, které jsou při obvyklém používání drogy potlačeny. Abstinenčnímu syndromu může být zabráněno podáváním zredukované dávky narkotika po dobu jednoho až tří týdnů. Detoxikace narkomana může být provedena substitucí (nahrazením) nelegální drogy perorálně podávaným metadonem a postupnou redukcí dávek. Avšak způsob života je u narkomana postaven na užívání drog a drogová závislost není nikdy zcela vyřešena pouhým přerušením zneužívání drogy.  Rozdělení opiátů:  1. přírodního původu  2. polosyntetické  3. syntetické Opium ; Morfin; Kodein;  Heroin;  Metadon Prevence v komunitě – účinný program 1. Vychází ze znalosti prostředí (demografická, kulturní a sociálně-ekonomická hlediska, nejčastěji užívané látky, problémy etnických skupin, zdroje a možnosti na místní úrovni) 2. Vytváří místní síť (místní osobnosti, instituce a organizace, oslovuje více generací, kombinuje “sváteční události” a “činnost všedního dne”) 3. Stimuluje občanskou morálku (morální hodnoty, aktivní účast místních obyvatel v pomoci) 4. Obsahuje srozumitelné poselství, využívající účinných faktorů specifické i nespecifické prevence 5. Neobsahuje zjevné či skryté podněty, které posilují předsudky vůči uživatelům drog a brání zavádění a rozvoji služeb Zákon 188 Trestní zákon – § 187a 12. 6. 1997 vláda schválila návrh novely trestního zákona zavádějícího do české legislativy trestnost držení drog. kdo bez povolení přechovává pro sebe omamné nebo psychotropní látky nebo jed v množství větším než malém, bude potrestán odnětím svobody až na 2 léta nebo peněžitým trestem. • odnětím svobody na 1-5 let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu. Trestní zákon – § 188 Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů Trestní zákon – § 188a Šíření toxikomanie Co ti hrozí, když si pícháš?-HIV,žloutenka

Žádné komentáře:

Okomentovat