Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Vybrané kapitoly z dějin Štěrby českých

-ukončení testem v zápočťáku, otevřené i uzavřené otázky (20), minimum je 80% (tj.max.4 otázky špatně)


-státnost=základem ranné české státnosti jsou Češi, Moravané a jiní obyvatelé, kteří žili na našem území X moderní český národ se formoval v době Národního obrození a tento moderní český národ je pokračováním středověkého českého národa (jeho počátky 2.pol.19.stol v přemyslovském státu), který navazuje na velkou Moravu, která byla prvním státním útvarem na našem území (český národ, čeleď Sv. Václava, tj.jeden z prvních národů ve střední Evropě, který se takto formoval)
-Slované-oblast mezi Dněprem a Nitrou, keramika pražského typu, na naše území vstup Moravskou branou, příchod 1/3 6.století tj.první vlna, druhá vlna spojena 6.-7. století a je zde velmi těsná vazba na Sámovu říši a její konflikt s Avary a poté s Franskou říší (bitva u Vogastisburgu)
-pojmenování Čech, Moravan=v Kosmově kronice je první záznam o zakladatelském mýtu o praotci Čechovi (poté odvození kmene Čechů), dále Nestor 12.stol, který zdůvodňuje názvy kmenů tím, že se slovanské kmeny rozutekly po zemi a nazvali se podle toho, kam přišli (Moravané podle řeky Moravy..atd); první zmínka o pojmenování Čechů jsou už z 10. stol kdy se o nich hovoří, ale zdůvodnění tam není (historikové se snaží zdůvodnit si proč se nazýváme Čechy a došli na 16 teorií o tomto)
-Moravané podle řeky Moravy, pochází z latinského Mare (mezi) a Ava (na vodu bohaté území)
-pohřbívání Slovanů-v původní pravlasti neměli kostrové pohřbívání, ale pohřbívali pod mohyly a ostatky byly spáleny; náboženství animistických kultů, víra v nesmrtelnou duši, která se po smrti oddělí, žárové hroby; bohové: Perun, Svarog, Velen
-staří Čechové měli posvátné stromy, háje, studánky, kterým přinášeli oběti (souvisí s animistickým náb.-duchové stromů a živlů, což se nám dneska zachovalo jen okrajově v pohádkách), ale někdy i oběti lidské
-oběťmi si chtějí síly udobřit, záruka lepšího života a jistoty
-zprostředkovatelé náboženství: Žreci a Vědmy (př.na moravskoslezském pomezí až do cca 20.stol působí bohyně které jsou bylinkářky, starají se o nemocné)
-jeden z prvních dokladů přítomnosti křes.kultu je fragment slonovinové schránky z langobardské mohyly (oblast Žuráň, langobardi procházeli naším územím a pohřbili zde jednu významnou osobnost, pohřben také fragment muže s křížem v ruce)
-první křesťané pocházeli z blízkého okolí-bavorsko, franská říše, Itálie (Vlachy) i misionáři z Řecka =před příchodem Konstantina a Metoděje
-na našem území pouze hmotné důklady Irských misionářů (Kostelík v Modré, který svým půdorysem obdélníkovým s lodí připomíná ranně křesťanské kostelíky v Irsku)
-s působením křest. Přichází změna pohřbívání na kostrové (jedinec čeká na vzkříšení v hmotné podobě)
-příchod K+M-pozváni knížetem Rastislavem, kdy on chtěl vytvořit na \velké Moravě samostatnou církevní provincii, která by podléhala jenom mu, do té doby působení misionářů podléhalo Pacovskému biskupství z Franské říše, kde byli mocenské spory=provincie bude vytvořena na základě misionářů z Byzance od Michala III; možná s touto misí také Koptové (staří Egypťané, o čem máme hmotné prameny-kostra v Mikulčicích s negroidními rysy, symboly žáby, které souvisí s tímto kultem)
-K+M přišli, ale prvně museli zhodnotit situaci, hlaholice=písmena měla i číselnou hodnotu
-staroslověnština=nebyl běžný jazyk, ale bohoslužebný; ale K+M v souvislosti se staroslověnštinou dostali do několika sporů ptž sloužili mši v jazyce, který nebyl církví uznán (bohoslužba jen latinsky, řecky a hebrejsky), byli pozváni k papeži, kde měli obhájit staroslov. při bohoslužbách (ale Konstantin je ukecal a starosl. schválena jako oficiální jazyk)
-potom ale slovanští kněží vyhnání více na jih (bulharsko), ale památky př.Sázavský klášter, kde se určitou dobu zachovávala slovanská liturgie
-zánik velké Moravy spojen s nájezdem Avarů, pověst o prutech Svatopluka

Křesťanství v Českých zemích:
-845-Křest 14 českých knížat v Řezně=pronikání křes.na území Čech
-kmeny na území Čech: Lučané, Doudlebané, Čechové...ale teďka modifikovaná verze, která hovoří o jednom kmeni Čechů, který se rozdělil na několik knížectví (názvy podle hradů-Zličané...), 15 knížectví podřízených
-kníže Bořivoj (legenda o Bořivojovi, Ludmile, Svatoplukovi), z cest si přiváží kněze Kaicha a vzniká historická památka na levém Hradci; ale nesouhlas a povstání proti křesťanství a Bořivoj se musí uklidit na Moravu
-pak se Bořivoj vrací a na dnešním místě praž.hradu nechal vybudovat kostelík Panny Marie

-christianizace shora=začíná od příslušného knížete, ruku v ruce jde formování nového státu a křesťanství, které mu dává ideovou základnu
-idea modelu přijetí křtu-příchod křest.misionářů, kteří směřovali nejprve na dvůr daného knížete (sousední křest.vládce se snaží daného knížete přesvědčit o přijetí křes.a pak tam poslala misionáře)
-přijetím křest.se knížata zařadila do plnoprávného svazku křest.panovníků (legenda kdy Svatopluk hoduje u stole, ale Bořivoj-pohan, sedí na zemi)
-předkřesťanská spol.-založena na neměnné tradici cyklů, kdy se lidé snaží usmířit přírodní síly
-důležitost stavby kostelíka Panny Marie na pražském hradě=tady je knížecí stolec, kde je kníže uváděn do úřadu a na tomto pohanském místě on postavil kostel )tj.zavázal ten kmen k tomu, že přijdou nové zákony a náboženství)

kníže Václav

-patron české země, symbol české státnosti
-prameny: latinsky psaná díla: Když rostla víra křesťanská (lat.legenda)
Gumpoldova legenda
Kristiánova legenda
Vavřincova legenda
-929-klíčový v tom, protože tu měl být Václav zabit, ten podléhal, byl poddaným krále Jindřicha (tzn. Tyto dvě strany nebudou válčit); ale některé prameny uvádí, že zemřel až 936 (podle různých záznamů z kronik); také jiné informace v legendách o stavu (ženatý/svoboden) Václava
-placení tributu=poplatek za mír (placen Jindřichovi)
.legenda Ut Annuucietur-nachází se v chrámu Sv.Víta / Václav sklízí pšenici /Vražda ve Staré Boleslavi


Národnostní problémy v českých zemích (Němci a židi na našem území)

-problematika německých osadníků a židů
-německá populace na našem území: od 10.stol.přichází církevní hodnostáři z Bavorska (duchovní)
-česká společnost nikdy nebyla homogenní (dříve langobardi a keltští gójové)+1.pražský biskup byl sas Dětmar
-řada Přemyslovců měla za manželky Němky (Jitka, Kunhuta, Judita)
-usazovali se tu němečtí obchodníci v Praze (němečtí kupci z Řezna), ale hlavní příliv přišel s kolonizací=ve 13.století zakládání osad na dosud neobydleném území (Bavorsko, Švábsko) a osidlování horských a podhorských oblastí
-Morava=příchod od 11.stol, a do r.1150 se jim podařilo osídlit území kolem Mikulova a Znojma, kolem 13.stol Brno, Jihlava a Opava
-přínos tzv „městských privilegií“
Švábské zrcadlo: norimberské právo a řídila se jím města v Čechách
Vídeňské právo:pro Brno a větší část Moravy
Magdeburské právo:pro sever Čech a Moravy
-Praha vytvořila základ pro nové městské právo (16.stol) a přínosem je německé zákupní právo emfyteutické (dědičný nájem půdy)
-němečtí kolonisté nikdy nevytvořili jednotný celek
-na Moravě je příznivce Bruno (rádce PMOII) a zakládají města (Chomutov, Německý brod..), čímž se zvyšuje ekonomický a politický vliv němců což přispělo k formování národního uvědomění (Dalimilova kronika-postoj české šlechty vůči němcům)
-české národní vědomí=češi bráni jako čeleď  (země) sv.Václava (vyšší vrstva) a emancipace české šlechty
-židovská populace v českých zemích:zmínky z 10 stol. (Ibrahim Ibn Jakob-popisuje Prahu a zmiňuje žid.obchodníky)
-osídlili pražské podhradí
-působili jako dvorští úředníci (Jakub, knížecí rada knížete Vladislava)
-pogromy v 11 stol. (křížové výpravy do Palestiny)-první ochrana židů nebyla dostatečná a křižáci napadali židovské osady a majetek;=židé prezentování jako vrahové Ježíše (nepřijali ho jako pána, jsou viněni z rituálních vražd)-masakr v Mohuči
-o masakrech na našem území informuje Kosmas (zánik pražských židovských čtvrtí a byli nuceni ke křtu nebo smrt)
-Břetislav zabíral část majetku židů, kteří se rozhodli opustit naše území
-snaha o zabránění pogromů: Ludvík Bavor, Bernard z Clairvaux
-ale zhoršení postavení židů po IV.Lateránském koncilu (1215), kdy papež přikázal nosit židovským osadníkům zvláštní označení (stuhy na oděv, žlutá hvězda, nárameníky, velké špičaté klobouky)-židé nesmí zaměstnávat křesťany a vlastnit půdu
=hlavním zdrojem obživy židů jsou půjčky
-židé jsou přímo podřízeni panovníkovi (bez povolení se nesmí usadit, stěhovat, musí odvádět poplatky do královské pokladny jako platbu za ochranu)
-Bula papeže Inocence IV (1247)-právní dokument chránící židy před obviňováním z rituálních vražd bez náležitých soudů
-Statuta Judaeorum Přemysla Otakara II-1254, je základem židovského zákonodárství v Čechách a na Moravě až do 18.stol;má 32 krátkých paragrafů, cílem je stanovit pevný poměr mezi židovskou komunitou a panovníkem, reaguje na tehdejší evropskou situaci
omezovala styk židů s křesťany
zásady pro samosprávu žid.obcí
židé jsou přímí poddaní krále = král jim zaručuje ochranu a příslib svobody jejich náb.života
útok proti majetku židů brán jako útok na majetek krále
křesťan, který zabije žida má ztratit majetek
kdo zraní žida musí zaplatit pokutu králi i poškozenému
za hanobení židovského hřbitova je provinilec zabit
odmítání násilného nucení židů obci (toto přímo reaguje na tehdejší politiku v Evropě vůči židům, která je anti-judaistická, ne antisemitská)
-za tyto výsady musí židi platit králi poplatky (daně)
-v době vlády PMO II, nedocházelo k větším násilnostem a pogromům vůči židům (to změna za pozdějších panovníků)
-významné židovské osady v Čechách: Praha, Litoměřice, Příbram, Plzeň
na Moravě: Brno, Jihlava Olomouc
-osady bývají v podhradí, často odděleny řetězy, zdmi, hradbami
-od Lateránského koncilu je stanovena povinnost aby židé žili odděleně od křesťanů
-od 16.stol. Jsou tyto oddělené osady nazývány GHETTA (to vychází ze židovské čtvrti v Benátkách-Ghetto Novo)
-ta privilegia musela být obnovena s nástupem každého nového panovníka (ano u Přemyslovců i Lucemburků), ale židé jsou vždy jako „majetek“ panovníka a ten často vůči nim vystupuje nekorektně (Václav IV několikrát vyhlásil amnestii židovským dluhům=oprostil dlužníky od placení nebo bohatí židé byli uvězněni neprávem a propuštěni jen za výkupné)
-18.4.1389-velký pogrom v pražské židovské osadě, byl celkovým vyústěním protižidovských nálad v Evropě i u nás; souvisí to s tím, že židé označeni jako ti, kteří jsou odpovědni za smrt Ježíše a hodněkrát se toto obvinění vyskytne přímo v kázání a často židé obviněni, že  kradou hostie a šlapou po nich (podruhé chtějí zabít Ježíše-šlapou po „tělu“ páně), jako důvod pogromu: procesí křesťanů s hostií a hádka kdy hostie spadla – obvinění židů a křesťané do židovské osady a násilné nucení ke křtu atd..., údajně zabito až 3000 židů

Církevní vývoj středověk-doba husitská

-973-založení biskupství v Praze (podíl hlavně Boleslav I, ale přiznány Bol.II)
-1063-založení biskupství v Olomouci (kníže Vratislav)
-pojem „investitura“-částečně charakterizuje vztah mezi mocí světskou a církevní; je dokladem, který prezentuje ty spory mezi církví a světskou mocí
.postavení biskupa=ve své diecézi má právo svolat a uvádět hodnostáře, spravovat jmění, uvalovat tresty svým podřízeným (duchovním i laikům) ALE kníže jako představitel světské moci, chce uplatnit svůj mocenských vliv vůči biskupům a jejich pravomocem, knížata biskupa berou jako své „kaplany“ a proto si je vybírá (nechá si je schválit velmoži a potom to až řekne arcibiskupovi) – v našem případě Mohučský arcibiskup, který zvolení jen formálně schválil
-i atributy (berla...) jsou formální-kandidátovi je předává císař
=fce a omezení biskupských pravomocí bylo poměrně zásadní, opravdu mohli jen: suverén pouze v rámci diecéze (udělení svátostí, svěcení olejů, kostelů a oltářů; má právo výběru desátek)
-papeži se nelíbí zasahování světské moci do církevní a výsledkem byl: WORMSKÝ konkordát (1122)-kompromis udělení investitury, kdy zvolení biskupa církevní volbou a císař ji má pouze potvrdit
-situace u nás:snaha emancipace církve a významný:
Jindřich Zdík-biskup Olomoucký, snaží se vyjmout církevní poddané z pravomoci světských úřadů, snaží se, aby jeho církevní poddaní nebyli povinni robotovat a odvádět dávky šlechtě=pro své poddané chtěl „imunitu“, což se mu podařilo
-“arcijáhenství“-instituce (předtím má dohled nad kněžími arcikněz, který je závislý na knížeti) a církev chce tuto správu pod sebe, jednotliví arcijáhenové vykonávají dohled nad kázní duchovenstva, dále mohou: stíhat kacíře a předat je inkvizici, z pověření biskupa mohou vyhlašovat klatbu
-klatba=týká se jedné osoby, která po klatbě se nesmí účastnit duchovního života, bohoslužeb a kdokoliv ho mohl beztrestně zabít
-interdikt=rozšířená klatba, týká se určitého území (např. Ve městě kde se osoba v klatbě zdržuje je uvalen interdikt=nesmí se křtít, bohoslužby..)
pražský biskup Ondřej (1214-24)-problém s desátky, biskup si nechává ¼ desátků a zbytek rozdělen mezi ostatní v diecézi (na pohřby, stavby..), ale v praxi si kníže ty ¾ desátků nechá (někdy si nechá i vše); biskup Ondřej toto chce zvrátit a nakonec odchází do Říma a nad celou pražskou diecézí vyhlásil interdikt!! - v tom si PMO I. Uvědomil, že by mělo začít nějaké jednání a to vyústilo v : VELKÉ PRIVILEGIUM CÍRKVI V ČECHÁCH=biskup získal soudní pravomoc nad kněžím a právo dosadit kněze; byla prominuta povinnost klášterů zásobovat kněžské vojsko a poskytnout pohostinství feudálům; církevní poddaní se nemusí účastnit robotních povinností světských úředníků (jsou podřízeni jen králi)
-ale! Nejedná se zde vůbec o těch desátcích kvůli kterým to vzniklo
-řády:
cisterciáni-název od údolí „Sito“ ve Francii, u nás známá Eliška Rejčka nebo cisterciánské kláštery (Plazy u Plzně, Mnichovo hradiště)
premonstráti- Strahovský klášter
minorité=“menší bratři“,spojeno s Františkem z Assissi, odnoží františkánů, klášter sv.Jakuba v Praze (odnoží jsou také „klaristi“, spojeni se sv. Anežkou
dominikáni-kostel Sv. Michala v Brně
Křížovníci s červenou hvězdou – dosud je jediný původní český řád (černý erb, červený kříž a pod ním červená židovská hvězda), založen 1237 Anežkou Českou, dnes hradiště Sv.Hippolita ve Znojmě,
Anežka=1211-1282,dcera PMO I, snaha o duchovní život, řada nevydařených sňatků a zaslíbila se duchovnímu životu, svatořečena 1989, dopisuje si s Klárou (klariska)

-1344 arcibiskupství v Praze za Karla IV, i Litomyšl
-1.arcibiskup Arnošt z Pardubic
-sektářská hnutí od 13.stol, odnože církve, které se chtějí vrátit původnímu církevnímu ideálu
valdenští-hlavně Fr, chce návrat k prvotnímu křest.životu (neuznává kult světců)
bekyně-sdružení žen, které se snaží žít mnišským životem, ale nemusí skládat mnišský slib
begardi-obdoba bekyní
flagelanti-sebemrskačství, prochází Evropou, kde došlo k odpuštění hříchu protože oni sami podstoupí utrpení, tím že se mrskají; odmítají i kněze

Přehled základní chronologie vývoje české státnosti od 10.stol-husitství

Boleslav I (935-972)-upevňování tzv.hradské soustavy (kolokvia-sbor členů vládnoucího rodu, členové družiny, církevní hodnostáři); nechal razit denár; hradská soustava=soustava hradišť, kde je vykonávána soudní, politická a vojenská moc
-hradská soustava fungovala do 13.stol (ve 12.stol bylo 38 hradišť)
995-vyvraždění Slavníkovců, hradiště Libice; vyvražděni protože se chtěli vyvázat z moci Boleslava II a on to nechtěl dovolit; potom se střídaly vlády a Morava byla obsazena Poláky
1019-trvalé připojení Moravy k Českým zemím
1039-Hnězdenské dekrety=Boleslav jel do Hnězdna pro ostatky sv.Vojtěcha, které chtěl vrátit do rodiště a vyhlášení těchto dekretů je 1. duchovní dílo
-křesťanské uzavírání sňatků
-ordály=boží pravdy; ordál rodo-problematika čarodějnictví (má se potírat vodou, mečem a pak ohněm), zrušeny 1215 ale praktikovaly se i dále a definitivně zrušeny za vlády Marie Terezie (1776)
1054-stařešinský řád jako způsob nástupnictví; vládne nejstarší z rodu a ostatní vládnou v tzv.údělech; stanovil to Břetislav a údělné knížectví: olomoucké, brněnské a znojemské
1085-Vratislav II získal pro svou osobu královský titul, což znamenalo posílení postavení panovníka v hierarchii, je druhou nejvyšší hodností (první je císař)
1158-královský titul pro Vladislava II a byl přislíben dědičně (ale nebylo to dodrženo) a do erbu českého království byl vsazen lev (nahradil orlici)
1182-vznik markrabství Moravského (zrušeny údělné knížectví)
1189-statuta Konráda Oty-cílem je emancipace šlechty a zaručuje to dědičné držení půdy pro šlechtu
1212-Zlatá bula (pečeť) sicilská=potvrzení dědičného královského titulu pro Přemysla O.I., vydaná Fridrichem II.v Basileji; český král získal právo investitury=dosazování biskupů a byla uznána nedělitelnost českého království; český král také získal kurfiřtskou hrdost=podíl na volbě řecko-římského krále
1216-princip primogenitury-tj.nástup králova nejstaršího syna
1278-PMOII.zabit na Moravském poli; říkalo se mu král železný (??) a zlatý (byl bohatý, vlastnil stříbrné doly v Jihlavě)
1300-mincovní reforma Václava II., raženy stříbrné pražské groše (doly v Kutné hoře); vydal horní zákoník-   ; hodně expanzivní-získal polskou a uherskou korunu pro svého syna Václava III. Ale vyčerpal státní pokladnu a neudržel tak rozlehlé statky (Václav III.se musel vzdát uherské koruny a polskou korunu nechtěl)
1306-zabit Václav III.v Olomouci a tím vymřel rod přemyslovců po meči
-ve 13.stol.emancipace šlechty (rody Vítkovců, Romanovců, Žerotínů) a tím dualismus moci-král + šlechta
-vznikají zemské soudy ptž boje mezi šlechtickými rody, spory se řeší změnou vlastnictví šlechtických domů? A králova moc ustupuje do pozadí
-zemské desky-zde se zapisuje vlastnictví statků
-zemský sněm-navazoval na kolokvia-král+šlechta+vyšší duchovní a řeší otázky správy, přijímání nového krále, válečné tažení za hranice království
-Jan Lucemburský-vzal si Elišku Přemyslovnu (dcera V.III.) a inaugurační diplom-dosazoval příslušníky šlechtických rodů a dělal ústupky šlechtě (ta platí daně jen při zvláštních příležitostech a nemusí do boje), „král cizinec“-byl diplomat i válečníkem (válečná tažení) ale potřeboval rozprodat český majetek
Karel IV (1346-78)-46 římský, 47 český král; 55 císař římský; vystavěl: Nové město pražské, Karlštejn, úkrytem pro korunu měl být kamenný most (1357); Majestas Carolina=chtěl omezit pravomoci šlechty
-Země koruny české-svazek zemí kdy král je centrem a Morava+Lužice+Slezsko+Branibory (bez Falc)
-1356-Zlatá bula Karla IV-říšský zákoník, český král získal 1.místo mezi kurfiřty a česi si na zemských sněmech volí svobodně svého krále
-za Václava IV byl vrchol společenské krize
Dekret Kutnohorský-týká se pražské univerzity kde 4 národy-český, bavorský, saský a polský (kromě Čechů to jsou němci=ovládají univerzitu), ale tím dekretem češi získali 3 hlasy a němci odešli a založili si univerzitu v Lipsku
Konrád Waldhauser, Jan Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova=první kritici církevních poměrů
Jan Hus (1371-1415)-přejal myšlenky Jana Wiklefa, že se má církev vzdát majetku
-kritika odpustků (tj.peníze za odpuštění trestu za hříchy) ptž.ty odpustky nemají co dělat s Bohem, ale slouží pouze církvi; potom se prodávají odpustky i za hříchy které se ještě nestaly, odpustky trestů těch, kteří byli mrtví
-dílo: O církvi, Rozprava o odpustcích, Výklad viery, desatera a patéře (výklad základních motliteb), Postila, Dcerka
-Husovo pojetí církve: vycházel z toho, že rozlišil dvě církve: 1.pravá církev=Kristova, ta je neviditelná (na nebesích) a sdružuje všechny spravedlivé (ty co dojdou spasení); 2.pozemská církev=jsou tam spravedlivý kteří dojdou spasení ale i ti, kteří spasení nebudou (ti zlí)
=toto problém, s kterým církevní hierarchie nemůže souhlasit ptž to otevírá prostor pro kritiku církevních poměrů, podle tohoto pojetí nebyli papežové, preláti a kněží automaticky ti, kteří dojdou spasení (Hus říkal ne, i když budeš papež můžeš být zlý a nemusíš být spasen)
-doposud byla svatost omezena úřadem (mám úřad=jsem svatý) ale on říká že svatost dělají skutky a jednání podle Evangelií...
-ústřední dilema:odvolat / neodvolat; pokud by své myšlení odvolal zachránil by si život ale nedostal by svobodu (asi by byl uvězněn v klášteře nebo kobce aby se nemohl vrátit do českého království) takže si řekl, že neodvolá:)
-upálen 6.7.1415 (upálen i Jeroným Pražský 1416, prvně odvolal po mučení, pak to zase vzal zpátky)
-husitství (1419)-přijímání podobojí pro laiky, ve znaku kalich (stejné datum jako 1.pražská defenestrace=vznik husitství)
-nebylo jednotné od začátku, byly tam rozdílné radikální proudy (umírnění šlechtici a radikální)
-radikálové očekávají velkou změnu, příchod nového království (př.adamité-kdo nejde s námi, jde proti nám, pikarti)
-4 artikuly pražské:
svobodné kázání slova božího (svobodná interpretace Bible)
přijímání podobojí
odnětí církevního majetku
spravedlivé trestání smrtelných hříchů=rovnost, šlechtic bude trestán stejným způsobem jako poddaný

-hlavní porážkou husitského hnutí byla diplomacie (4 křížové výpravy, v boji byli dobří), církev se sjednotila a proti sobě byli poštvání radikální a umírnění (bitva u Lipan)
-Basilejská kompaktáta (1441-49)-pozváni zástupci husitů (Prokop Holý) a mohli argumentovat ve svůj prospěch; rozložení husitského hnutí zevnitř, a legát basilejského koncilu ve spolupráci se Zikmundem v Jihlavě vyhlásil tyto kompaktáta (1436)=ústupek katolické církve, která povolila na území českého království vyznávat 2 náboženství (katolictví a kališnictví); jediným bodem 4 artikul pražských bylo schválení přijímaní podobojí

Petr Chelčický (1390-1460)
-zastával koncept nenásilí, kdy jsou myšlenky prosazovány jedincovými činy, chudobou
-ideová zakladatel jednoty bratrské
-dílo: O trojím lidu, Sít viery
-Jednota bratrská-1457, mistr Řehoř v Kunvaldu; zdrojem jediného poznání je pouze Bible (J.A.Komenský byl jejím biskupem)
-24.9.1483 Druhá pražská defenestrace (byli tam katoličtí zástupci a kališníkům se to nelíbí)
1485 Kutnohorský náboženský mír mezi katolíky a kališníky, kdy se rozhodli, že se budou vzájemně respektovat
Vztah Čechů a Němců v době husitské

-postupný růst napětí mezi odlišně mluvícími národy (prameny neodlišují zda se jednalo o němce zde zabydlené=domácí nebo němce jako cizince)
-náznaky antagonismu byly posilovány posilujícími vpády z Německa=vpád Braniborů do Čech, vpád Bavorských a Míšeňských vojsk do Čech
-reformní kazatel Konrád Waldhauser nebo donátor kaple betlémské Hanuš z Mulheimu
-ani Hus neměl vlastenecké řeči proti němcům (lepší němec dobrý než Čech zlý), ale měl problém s myšlenkami, které němci prosazují
-i v husitském táboře byli mistři němečtí: Mikuláš z Drážďan
=nemůžeme zjednodušit vztah němců a Čechů do češi=kališníci a reformátoři X němci jako katolíci a protireformátoři
-křižácké výpravy Němců-oni chápali Čechy jako kacíře a měli je vyvraždit, i vraždí Čechy podle toho že kdo neumí německy je zabit
-města husity ovládnuta si nechala svůj německý ráz=husité nebyli protiněmečtí a vlastenečtí
=princip víry je u husitů na prvním místě a nejsou hnutím nacionálním (někdy nacionální spojeno s prosazování české liturgie

Osudy židů v 15. a 16.stol

-privilegia židů a jejich pobyt na našem území bylo spojeno se silnou ústřední mocí-byli poddaní krále
-uvolnění tohoto systému v souvislosti s husitskou revolucí vedlo k uvolnění vazeb, které židi měli (nemuseli nosit označení)
-zajímavý je postoj některých husitských kazatelů vůči židům: Matěj z Janova, Jakoubek ze Stříbra-odmítají ztotožnit židy s antikristem (nepřítelem); zamýšleli se nad rozdílem židovské a křesťanské společnosti kdy si myslí že rozpor je v tom, že židům byl přiznán jediný způsob obživy=lichva a řešení je aby židi mohli se živit čímkoliv jiným (řemeslo..)
-ale i tak docházelo k pogromům (vtrhnutí do žid.obcí, násilné nucení ke křtu nebo smrt)
-všude židé vyháněni, obviňování z rituálních vražd (vyhnáni z Německa, Portugalska, Španělska)=Evropou putují statisíce židů, směřovali na východ, někteří se usadili i na našem území
-1454-vypovězení židů z moravských měst, z Brna, Olomouce, Znojma; spojeno s vládou krále Vladislava Pohrobka (ve městech neměli domovské právo, usazovali se v okolí, ale do měst mohli v době trhů př.a měli zvláštní židovské mýto)
-doba pohusitská spojena s úpadkem královské moci-posílení pravomoci vrchnosti a šlechty
-snaha Vladislava Jagelonského o to, aby se židé vyvázali z podřízenosti vrchnosti a chce aby se znovu podřídili královské komoře (unikají mu peníze), ale nebyl moc silným panovníkem a tak se toto nařízení setkalo jen s částečným úspěchem (příslušníci židovského etnika, kteří nepodléhali vrchnosti nesměli takto patřit, ale ti co už jim podléhali, z nich nebyli vyvázáni)
-jejich plné vyvázání a podřízení panovníkovi až za vlády Ferdinanda Habsburského (1526-1564), byl také nucen reagovat na požadavky měšťanů (1557)=vypověděl židy z českého království; toto vystěhování hlavně z ekonomického důvodu (pro měšťany jsou židé konkurence pro jejich podnikání) a proto chtějí aby je vystěhoval; Ferdinand na to ale i trochu doplatil, protože poplatky židů byly zdrojem příjmů královské komory (tím o to přišel)
-další panovník Maxmilián (1564) dovolil židům se vrátit na české území

Církevní vývoj v pohusitské době

-reakce na situaci v Evropě – reformní proudy (kalvinismus, luteráni), kteří ovlivnili nejprve německou menšinu na našem území, které přejímali luteránské reformní názory
-luterova nauka ovlivnila i část kališníků (utrakvisti), u kterých docházelo ke štěpení
umírněný proud-snaha přiblížit se ke katolictví (jediné rozlišení je přijímání podobojí)
novoutrakvisté-přijímají luterovo učení (ten Husa přijal a souhlasil s ním)
-Jednota bratrská=ideový zakl. P.Chelčický, v počátku názorová příbuznost s kališníky, ale jakmile představitelé JB začali kritizovat přibližování se utrakvistů katolické církvi, tak se začali odcizovat, což vrcholí 1508, kdy Vladislav Jagelonský vyhlásil Svatojakubský mandát, kterým postavil JB mimo zákon; došlo k uzavření jejich kostelů, pálení jejich knih; tento mandát byl zrušen až Rudolfovým majestátem v 1609
-Novokřtěnci=habáni, od 20.let 16.stol.začali usazovat i na našem území; poměrně radikální protestantský proud, který se snaží navázat na původní křesťanské učení (chtějí společné vlastnictví, společnou výchovu dětí), hodně se usazují u  Mikulova a ve Slavkově
-Katolíci-v pohusitské době nejsou významným hnutím, netvoří velkou část populace (snad jen 20% obyvatel); rekatolizační snahy jsou spojeny s Ferdinandem Habsburským, který využil jezuity
-Jezuité-konali v souvislosti s katolickou vírou misijní činnost
-rozpory mezi katolíky a evangelíky
-1555-Aušburský protestantský mír-platí zásada koho vláda, toho víra=v zahraničních zemích, ale u nás ten vývoj trochu jiný, i když se protestanti snaží o oficiální své vyznání-dokument který není schválen písemně Česká konfese (1575, společné vyznání JB a luteránů zahrnující i husitskou tradici), ale panovník ví že pokud by to potvrdil písemně, hrozí mu exkomunikace z církve, proto schválil jenom písemně
-1609-Majestát císaře Rudolfa=písemné schválení české konfese, ale také velmi liberální zákon týkající se náboženství v Evropě, platí zde zásada, že si poddaní mohou svobodně vybrat náboženské vyznání

Stavovský stát

-katolíci a kališníci spolu provázání jen nestálou stavovskou mocí, proto šlechtické stavy zakládaly landfrídy=svazy šlechticů a měst, které se snažili aby tam byl zachováván zákon a pořádek; v čele východo a středočeského landfrídu Jiří z Poděbrad (nejprve správcem za Ladislava Pohrobka)
Ladislav Pohrobek (1453-1457)-pohrobek=narodil se po smrti svého otce;
Jiří z Poděbrad (1458-1471)-šlechtic, který se stal králem což byl zásadní průlom, kdy se také projevuje jakási moc šlechty, často je mu jeho původ vyčítán; jeho snaha vytvořit Všeobecnou mírovou organizaci křesťanských panovníků=uvědomoval si nejisté postavení českého království v Evropě (ví že zrušení přijímání kalicha je zásahem do české suverenity) proto chtěl spojit panovníky proti Osmanským Turkům ale bez papežova souhlasu; panovníci na tento návrh nechtěli přistoupit z několika důvodů:nemohli by dál rozšiřovat své území a hlavně by se měli vzdát svých vrcholných pravomocí (o jejich postavení často rozhoduje i síla) a velmi se obávají že by na ně papež uplatnil svůj vliv (exkomunikace z církve=toho člověka můžete beztrestně zbavit majetku i zabít)
Vladislav II. Jagelonský (1471-1516)-český a uherský král
Ludvík Jagellonský (1516-1526)

-stavovská monarchie-spojena s nástupem a posilováním moci stavů (=šlechty a měst)
-stav=privilegovaná vrstva společnosti, kteří se podílí na moci v daném státě prostřednictvím institucí, soudů, královské rady..
-stav=“politický národ“, zatímco poddaní nemají žádný vliv
-stavovské instituce: zemský soud, zemský sněm (vyšší a nižší šlechta a města v pohusitské době, u nás chybí jeden stav-církev, protože ta v době pohusitské vyňata z politických pravomocí), královská rada (poradní sbor panovníka, ale zde byli zástupci stavů)
-koncem 15.stol.došlo k uzavírání stavů, týká se to hlavně vyšší a nižší šlechty a dochází k vymezení toho, kdo bude patřit do vyššího-panský a do nižšího-zemani, rytíři stavu (vymezeny rody které kam patří, Čechy 47 rodů, Morava 15 rodů)
-1500-Vladislavské zřízení zemské=písemné potvrzení šlechtických privilegií, někdy označováno jako „první“ ústava, má 554 článků; ale zástupci měst vyloučeni z rozhodovacích pravomocí zemských sněmů
-1517-Svatováclavská smlouva
Ferdinand Habsburský (1526-1564)
-snažil se o omezení šlechtických pravomocí-zřídil nové orgány státní správy, které měl pod svou kontrolou: Dvorská rada (měla spravovat říši-Čechy, Morava, Uhry, Rakousko), Tajná rada (měla být jeho hlavním poradním orgánem)
-protože šlechta byla ze začátku silná, tak si nedovolil nějak měnit stavovské zákony
=dva paralelní zákonodárné orgány: stavovské a panovnické
-1547-zásadní omezení pravomoci měst (boje mezi protestantskými a katolickými knížaty-tj.panovník chce od měst finance aby bojoval proti protestantům), ale hodně veřejnosti bylo protestantské a nechtěli mu dávat peníze, ale Ferdinand vyhrál a omezil pravomoci měst (městská správa podřízena královskému dvoru, významné postavení získali zpět královští rychtáři a pražský král.hejtman), došlo ke konfiskaci majetku měst

Němci a židé v době vlády Habsburků

-za Rudolfa II.dochází k masivnějšímu usazování němců v českém království (obchodníci i šlechtické rody)
-do českým zemí i hodně protestanti (spojeno s německou populací)
-30. letá válka=jednou z jejích části je Povstání českých stavů 1618-20, jedná se o náboženský spor!! (ne národnostní), bitva na Bílé hoře-protestantská unie X katolická liga, to povstání začalo defenestrací, která byla spojena s útokem pražské chudiny na židovské ghetto
-Obnovené zřízení zemské

Židé
-v 16.stol.bylo spojeno s vypovídáním židů z našeho území
-“zlaté období“ bylo za Rudolfa II. (měl zájem o žid.náboženství, lákala ho kabala spojená s alchymií), za jeho doby i pražské židovské ghetto bylo jedním z nejznámějších center v Evropě
Mordechaj ben Šemuel Meisl-bankéř, obchodník a ve své době asi nejbohatší Pražan
Jehuda Low ben Bezael (Maharal-náš učitel rabi Low)-významný theolog, filozof a vrchní rabín
-rozmach židů jedna pro zálibu Rudolfa a habsburští panovníci sledují praktické cíle, které jim rozmach židovské obce přinesl=potřebovali židovské peníze (na vedení války, na placení žoldáků)
-židé za 30.leté války se klonili na stranu katolíků (protože Martin Luther byl silný antisemita, nejprve je chtěl obrátit na protestantismus, ale protože oni zůstali věrní svému vyznání je zavrhl)
-privilegia=větší volnost obchodu (židi nemusí v Praze platit zvláštní kupecké mýto), mohou provozovat řemesla (to dříve nesměli-ale s podmínkou toho, že to budou prodávat jen v tom ghettu)
-po bitvě na Bílé hoře 2 migrační vlny židů z východu (z Polska a Běloruska) a další vlna z jižní oblasti (Rakousko), protože tam na ně byly páchány protižidovské pogromy (ty organizoval Bohdan Chmelnický)
-silné centrum bylo v Praze
-tolerance vůči židům se zrodila z nezbytnosti (financování žoldáků), ale po válce armáda nebyla potřeba a začalo vznikat přesvědčení, že to rozšíření židovských privilegií je překážkou rozvoje křesťanské populace=znovu se objevují snahy vedoucí k omezení židovské populace (mají být vyhnání z měst a i z království-to je těžké prosadit)
-proto se přistoupilo k redukování (kontrole) židovského obyvatelstva=administrativní antisemitismus (tj.vydávání protižidovských nařízení), což vrcholí v 1726 (panovník Karel VI), spojeno s omezením počtů židovských rodů (numerus clausus)
-1726 vydán translokační reskript-přikazuje židům, aby se přestěhovali do čtvrtí a ulic, které leží dále od křesťanských míst (od kostelů a hřbitovů)
-1726 familiantský zákon-praktické nařízení, které realizovalo omezování počtu židovských rodin u nás; tj.židovský otec (otec rodiny) získal právo k pobytu (inkolát) v zemi (v Českém království), ale jeho synové, kteří zde chtěli založit rodinu, ten inkolát (občanství) nezískali; toto právo přecházelo pouze na nejstaršího syna, zbytek zde nemůže založit rodinu (museli se vystěhovat)
-inkolát byl zrušen v 1848, a až od května následujícího roku mohou svobodně uzavírat sňatky

Romové
-původ Romů byl stanoven až v 18. století na základě lingvistických studií=pocházejí z oblasti Indie, k migraci dochází v průběhu 3.-9.století, (příčiny asi lepší živobytí, války..)
-pronikají přes Asii, průnik i na Balkán, Byzancii
-vznik pojmenování Cigán=Atsinganoi, označení náboženské sekty, kdy Romové s tou sektou jsou ztotožňování
Rom=Dom, což v romštině znamená člověk
Gypsies=Egypsies
-u nás Romové doloženi ze 1417 ve Starých letopisech českých je o nich první zmínka

-panovníci vydávali romům ochranné glejty, aby nebyli ohrožováni ostatním obyvatelstvem=přístup k nim z počátku nebyl tak diskriminující jako vůči židům (židé obviněni z vraždy Krista, ale romové byli považováni za kajícné poutníky, kteří v době biblické odmítli poskytnout úkryt Marii a Josefovi, když s malým Ježichem utíkali před Herodem a proto cigáni putují krajinami)
-1427-pařížský arcibiskup romy exkomunikoval z církve, což byl důsledek toho, že nedodržovali křesťanský kult a zásady a odmítali církevní představitele jako prostředníky mezi lidem a bohem; romové byli spojeni s okultismem a magií (věštění, hádáni z ruky a karet..); navíc Evropu z východu ohrožovali Turci, kteří jsou bráni jako velmi nebezpeční a romové kteří kočují a přichází z východu, jsou považováni za špiony Turků (hlídat jak je který kraj bohatý, jaké mají kde zbraně..)
=koncem 15.století represe vůči romům, počátek 1492, kdy dochází k jejich vyhánění z Pyrenejského poloostrova, z Německa; byli na ně pořádány „hony“, kdy každý dopadený cigán mohl být zabit (každý kdo ho zabije, se nedopouští hříchu)
-u nás zprávy kolem 15.století a první represe v roce 1538 (obviňováni ze špionáže, že tráví studny..)
-v roce 1541 obviněni že zapálili Prahu nebo 1578 v Prostějově, kde došlo k požáru a obviněna z něho byla romská dvojice a prostřednictvím útrpného práva (mučení), byli nuceni přiznat spoluviníky-tj.bylo pochytáno 169 romů v okolí; jediné co je zachránilo, bylo odhalení pravého viníka (obyčejný měšťan, který byl popraven), ale i tak byli romští muži posláni na galeje a ženy s dětmi byli vypovězeny ze země
-tyto nálady se promítly i do písemných dokumentů=1545-mandát císaře Ferdinanda o výpovědi romů z českých zemí (má to dodatek, že se jim nesmí ublížit na těle-rozdíl od zahraničí)
-romové k nám hodně přicházeli ze západní oblasti (odtud vypovídáni) i z východu
-tradiční romská řemesla: kováři, kotláři, dráteníci-oprava poškozeného nádobí, hudebníci, koňské handlířství, hadačství; to jsou všechno řemesla, která mohou být prováděna na cestách
-ale i romové se v době zhoršené hospodářské situace dopouštěli drobných krádeží :), což vede k tomu, že císař Leopold II vydal sérii patentů, které negativně postihovaly romy-ti byli prohlášeni za psance (kdokoliv je beztrestně může při pronásledováni zastřelit; při chycení mají být muži oběšeni a ženy vyhnány s tím, že jim mají být uříznuty uši a na záda vypálen cejch „R“-relegatus, jako ten kdo je vyhoštěn)
-pronásledování vrcholí za císaře Karla VI., kdy dochází ke zpřísnění postihů; tj.vládnoucí místa si uvědomila, že obyčejní lidé romům pomáhají=postih stihne i toho, kdo jim pomáhá (hrozí jim pokuta nebo galeje); vrcholí i protiromské procesy (180 procesů, kdy padlo 93 rozsudků smrti)
-i přes tyto postihy se zde romové vyskytují a usazují; můžeme zaznamenat i osidlování romů na šlechtických panstvích Kouniců a Lichtenštejnů (J a JV Morava)-1698 šlechtic Dominik Ondřej Kounic povolil na svém panství usazení romské truhlářské rodině; zde byly položeny základy pro trvalé umístění romů a jejich asimilaci

Habsburský absolutismus v našich zemích

-1547-omezena samospráva měst, ale šlechta (stavy jsou stále silné)
-v důsledku porážky českého stavovského povstání dochází k posílení úřední panovnické moci a katolického náboženství (1620)
-jedním z ústředních dokumentů je 1627 Obnovené zřízení zemské pro Čechy (pro Moravu o rok později)=potvrzuje katolismus jako jediné oficiální náboženství v naší zemi a ti, kteří ho nechtějí vyznávat, se mohli vystěhovat (šlechta, měšťané, vrchnost), ale poddaní tuto možnost nemají protože jsou nevolníci (mohou jen uprchnout), údajně odešlo až 150 000 lidí do Saska, Drážďan, Lešna
-podrobení se katolické víře=rekatolizace
-člověk který vyznával katolické náboženství musel pravidelně chodit ke zpovědi, pokud ne, byli k němu nastěhováni vojáci, které musel živit, dokud nepřestoupil
-Jezuité-provozovali misijní činnost, byli to kazatelé, kteří zde vybudovali rozsáhlou síť škol a byli proti nenásilné rekatolizace, ale lidi získávají slavnostmi, poutěmi za Panu Marii, novými biskupstvími (1655 Litoměřice, 1664 Hradec králové), misijní poutě (Svatý kopeček u Olomouce); okázalá kanonizace Jana Nepomuckého (1729), který 1393 zahynul mučednickou smrtí a od této doby je téměř v každé vesnici socha Jana Nepomuckého (postava muže, který má na sobě 5 hvězd, v ruce kříž a palmovou ratolest)
-s činností jezuitů jsou spojeni:
Antonín Koniáš-znám svým seznamem protestantských knih, které měly být zlikvidovány (ze 30 000 knih zničeno jen 1233, nejčastěji se jednalo o překlady Bible), zbytek knih bylo vráceno majitelům nebo z nich byly jen vytrženy některé strany (Komenského Labyrint jen upraven)
Bedřich Bridel-básník, byl znám pro ošetřování nemocných
Bohuslav Balbín-vlastenec, kniha: Rozmanitosti království českého (dnes jako „misenália“)
-také jezuitští misionáři, kteří do ciziny: Karel Slavíček (až do Číny), Šimon Bohuhradský (až do Mexika)
-Obnovené zřízení zemské a jeho politické důsledky-český královský trůn se stal dědičný v habsburském rodě, zemské sněmy ztratily právo volby panovníka; politické otázky (zahraniční politika-dvorní rada, vojenství, finance-dvorská komora) se přesunuly na dvorské úřady do Vídně
-panovník zasáhl do politické otázky, ale vztah vrchnosti a nevolníků nechával být (vrchnost měla nad nevolníky i soudní pravomoci)
-po 30.leté válce došlo ke snížení populace (poddaných), což mělo dopad na vztah vrchnosti k nevolníkům, protože vrchnost vyžaduje robotu, dávky...a snížením počtu lidí se snížily i tyto dávky=zvýšení robotní povinnosti a robotných dávek, což vedlo k řadě vzpour a panovník byl nucen toho řešit- 1680 Robotní patent (robota-bezplatná práce), kde byla stanoveno povinnost pro nevolníky robotovat 3 dny v týdnu, což bylo stejně maximum, které vrchnost požadovala
-Pragmatická sankce Karla VI 1713, který má problémy s mužskými potomky a touto sankcí řeší nástupnictví, které umožnil i ženské linii=Marie Terezie

Osvícenský absolutismu

-za Marie Terezie (1740-80) a Josefa II. (1780-90)
-osvícenství je myšlenkové hnutí založené na rozumu a snaží se překonat pověrčivost středověku, ve státě byl snaha o jeho modernizaci (hlavně modernizace státního zřízení), prosazuje ideu rovnosti a náboženské nezávislosti (toto se promítlo do vlády Josefa II.)
-pro OA je typické že docházelo k prosazování reforem a patentů shora (z vlády)
za Marie Terezie centralizace moci, protože se snažila ovládnou celý celek zemí, což bez centralizace nejde... a toto se projevilo jako zásah do samostatnosti českých zemí=zrušení nejvyššího úřadu českého království (česká dvorská kancelář) a její pravomoci přešly pod Habsburky-zřízeno nejvyšší soudní dvůr a Úřad pro věci politické a finanční; to znamená že české země jsou pouze provincií Rakouska, ztráta svébytnosti Českých zemí v rámci Rakouské monarchie
také germanizace=němčina jako jednotný úřední jazyk a stala se výukovým jazykem na středních a vysokých školách (MT nechtěla němčinu z nacionálních pohnutek, ale pouze aby mohla ovládat všechny země)
reorganizace církevní správy 1777-vznik Olomouckého arcibiskupství a v brně biskupství
školské reformy, 1774 povinná školní docházka od 6-12 let, Felbigerův školní řád
hospodářské reformy-zavedeny první papírové peníze na našem území (bankocetle), i daňová reforma-vrchnost byla zbavena práva vybírat daně; zemské sněmy zbaveny práva na „berně“??; tereziánský katastr-vytvořen soupis půdy a majetku, který podléhal výběru daní
robotní patent-1775, nejchudší poddaní měli povinnost roboty 13 dní v roce, ti nejbohatší 3 dny v týdnu

-patenty Josefa II.
zrušení nevolnictví (1781), nevolnictví=poddaný odkázán na vrchnost, bez jejíhož svolení se nesměl ženit, stěhovat, studovat
toleranční patent (1781)-povoluje tři nekatolická vyznání: luteránské, kalvínské a pravoslavné, ale: katolictví je nadále oficiálním náboženstvím a ty tři jsou jen tolerována (nesmí mít takové modlitebny, které připomínají kostely), i svatby a pohřby vykonává jen katolický kněz; možný důvod humanizace-chce aby přicházeli studovaní lidé ze západu se svým vyznáním
rušení klášterů žebravých řádů-ty považuje za břemena pro poddané, za ostudu pro církev a proto je ruší, zachovány jsou ty, které se podílejí na chodu státu (vyučování...), zrušeni: v Brně kartuziáni, jinak benediktíni, cisterciáni, premonstráti a tyto budovy pragmaticky změněny na nemocnice, kasárna....v 1773 zrušeni jezuitského řádu, protože jsou určitou hrozbou a mají vliv na státní záležitosti
dvorská duchovní komise-církev má být plně oddána státu, tato komise dává nařízení biskupům, kteří to potom tlumočí farářům; Josef se snaží aby se církev zasadilo o obecné blaho státu
generální semináře-výchova knězů, chce aby v církvi byli vzdělaní kněží, aby lépe sloužili státu
kněží se mají zapojit do chodu státu-mají se stát státními úředníky, kazatelny mají být místem, kde se kromě duchovních tlumočí i státní nařízení
zlepšování postavení židů za vlády Josefa II.=židi nemusí nosit zvláštní označení, mohou studovat na univerzitách, provozují řemesla i mimo ghetta)
systemální židovský patent 1797-shrnuje všechna pro židovská nařízení, až 1867 dosáhli židé plné rovnoprávnosti (mají občanství, aktivní i pasivní volební právo)
pokusy o asimilaci romského obyvatelstva-dekret 1751 měli být všichni potulní romové vyhoštěni z území Rakouska, ale ti, kteří se zde narodili měli být dovedeni do města kde se narodili a tam se o ně měli postarat (chce aby z kočovného způsobu života přešli k usedlému způsobu)
pokus o připodobnění romů většinovému obyvatelstvu (sjednocení řemesel, oblečení, jazykem-chce odstranění romštiny), mají být označováni jako novomaďaři a novosedláci
osídlení-trvaleji usazeni v Bohusodově u Jihlavy, Oslavany u Brna (jinde vydrželi cca rok a pak šli zase do pryč); usedlejší život spíše na Moravě (Brno Černovice, Strážnice), v Čechách spíš kočovní (to vydrželo až do první republiky); negativa asimilace shora=přetrhání vazeb s původní komunitou a tradicemi
-domovské právo=obec se musí o takovéto obyvatele postarat a obyvatelé musí navštěvovat školy

Formování novodobého českého národa

-uvolnění feudálních struktur josefínskými reformami
-šlechtické zemské vlastenectví=v prostředí aristokracie, vlastenectví vázáno na území a region, šlechtici usilují o posílení stavovských práv, aby se situace z absolutismu vrátila ke stavovské monarchii; není důraz na jazyk (na češtinu-šlechtici mluví německy)
-čeština jako živý jazyk převážně na venkově a u nižších vrstev městského obyvatelstva; v rámci školní docházky, úřadů a vyšších vrstev převládá němčina=s tím spojeny jazykové obrany- K.I.Thám (Obrana jazyka českého proti utrhačům), B.Balbín (napsal taky obranu, ve své době ji nevydal a vydána až v době NO; Rozprava o obraně jazyka slovanského, zvláště českého)
-NO a jeho hlavní ohniska
české divadlo=snaha v Nosticově kamenném divadle realizovat české hry, které by působily na širší lidové vrstvy, ale hrají se zde i jiné hry v němčině a italštině, takže nástup českých her ze strany němců vyvolal odpor a tak čeští vlastenci založili Vlastenecké divadlo bouda, kde první hrou v češtině byla Břetislav a Jitka (1786)
noviny- také působí na širší veřejnost, V.M.Kramerius a jeho C.K.Vlastenecké noviny (C.K.=císařsko královské, vycházely dvakrát týdně v pondělí a pátek, měli zhruba 1000 stálých předplatitelů) a jeho nakladatelství Česká expedice (které se v duchu vlastenectví snažilo vydávat česky psané knihy, snaží se o osvětu čtenáře; vydali např.: knihy Josefovy-mají šířit osvícenské myšlenky císaře Josefa, reedice předbělohorských děl, cestopisy...)
Česká jazyková kampaň-snaha o rozšíření češtiny do škol a úřadů, vrcholem této snahy byl projev J.Dobrovského v němčině, kde kritizuje proběhlou germanizaci a její násilné snahy o potlačení jiných jazyků
-pod vlivem carských ruských vojsk a napoleonských tažení, se v našem prostředí začali realizovat všeslovanské myšlenky, jedním z hlavních představitelů tohoto buditelského hnutí byl Josef Jungmann (v Rozmlouvání o jazyku českém češtinu definoval jako jednu z hlavních snah národa, chtěl její zdokonalení a šíření)
-až rusofilství a obdiv k carskému Rusku, ale v 1816 vydány Jazykové dekrety, které reagují na Českou jazykovou kampaň, a podle nich se v českých městech (smíšených) měla zavést čeština jako vyučovací předmět na školách, také lékaři měli mít povinnost mluvit česky
-s tímto souvisí vydání učebnice J. Jungmanna-Slovesnost, Česko-německý slovník; Jungmann také obohatil češtinu o tisíce slov: zeměpis, hvězdárna
-rukopisné podvody=Králové dvorský (1817) a Zelenohorský, snaha posílit národní vědomí a zvýšit národní emancipaci; proti vystupovali: J.Dobrovský, Masaryk; tyto rukopisy ovlivnily uměleckou tvorbu (Mánes, Smetana)
-projevují se ideové tendence v rámci formování národa=rakušantsví (ústřední myšlenkou je vytvoření společného rakouského národa) X bohemismus (souvisí se zemským vlastenectvím, váže se k území českého království, kde ale existuje česko-německý národ; tito bohemisté od toho dvojnárodního státu směřují k vytvoření německého národa-velkoněmectví, které mělo mít cíl: začlenění českých zemí do sjednoceného Německa)
-na toto reaguje F.Palacký (historik, politik, který stál u formování „národních“ myšlenek z hlediska politického vlivu), stál u založení Matice české-šíření česky psaných děl a sdružovat českou obrozeneckou inteligenci; dílo z oblasti historie: Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě (5-ti dílné dějiny, první díl vydán německy, psáno do nástupu Habsburků 1526; nadhodil koncepci, že české dějiny jsou spojeny s němectvím-spojení slovanského demokratismu a germánského feudalismu)
-ale panslavismus v úpadku – povstání Polska proti Rusku, které krvavě potlačeno a postupně vzniká koncept „austroslavismu“=propagováno K.H.Borovským, Palackým, koncepce toho, že slovanské národy budou existovat a vyvíjet se v rámci Rakouska, které by na základě tohoto mělo být národnostně spravedlivé
-krystalizuje také česká politika, lišíme dva proudy:
liberální-F.Palacký, Rieger; prosazují austroslavismus
radikální-spolek Repeal v čele s Fričem a Sabinou, snaží se o šíření práv a svobod revoluční cestou (myšlenkovou cestou), snaha i o ideovou koncepci svržení monarchie
-v souvislosti s vývojem národů 1848=rok „jara národů“, na české scéně znamená demonstrace a projevy neposlušnosti, 11.3.1848-spolek Repeal a jeho představitelé svolaly do Svatováclavských lázní v Praze sněm, kde se snaží formulovat „první český politický program“, který byl prezentován peticí císaři (chtějí uznat jazykovou rovnoprávnost, svobodu víry, tisku, shromažďování); těchto petic bylo několik (první odpověď byla „blbá“, odpověď na druhou byla vstřícnější) a císař na ně reagoval Kabinetními listy
-zrovna v této době došlo ke shromáždění ve Frankfurtu, kde se řeší otázka vytvoření jednotného Německa, kam v souvislosti s bohemismem pozván i F.Palacký, který toto odmítl Dopisem do Frankfurtu, v němž zmínil to, že Češi jsou samostatným národem
-reakcí na Frankfurtský sněm – v Praze 2-12.6.1848 Slovanský sjezd, který se snaží o to, aby slovanské národy v Rakouském mocnářství se sjednotily na společném postupu; tento sněm ale přerušen Ozbrojeným povstáním, jediným dokumentem je Manifest sjezdu Slovanského k národům Evropským (jediným co z toho sjezdu vzešlo, ve své proklamaci avizuje a zdůrazňuje rovnoprávnost a svobodu národů, rovnost před zákonem, rovnost práv a povinností)
-to Ozbrojené povstání bylo poraženo, což avizuje nástup radikálních sil v rakouské politice (potlačují liberální síly)
-v této době probíhá Říšský sněm ve Vídni (potom se stěhuje do Kroměříže), snaží se vytvořit ústavu odpovídající myšlenkám Rakouského mocnářství, významným počinem je Patent o zrušení poddanství a feudálních povinností 7.9.1848; ale hlavním cílem je opravdu vytvoření ústavy-ta nebyl přijata i když byla skoro utvořená, ale rozehnání toho sněmu a přijetí Stadionovy oktrojované ústavy (březen 1849, oktrojovaná=ústava vzniklá bez schválení zákonodárného sněmu, tj.vnucená shora)
-tato ústava prakticky nevyšla v platnost, protože odvolána Silvestrovskými patenty 1851, které také znamenaly přechod k absolutismu=Bachův absolutismus, který ale nemá jen negativní stránky (utlumení českého národního politického života), ale i pozitivní (liberalizace hospodářství, zrušení cechovních omezení-vydán živnostenský řád)
-české národní snahy v této době nemohou být veřejně projevovány, řada představitelů (Palacký, Rieger) se stahují do ústraní, zvláště radikální členové musí emigrovat, někteří zatčeni (K.H.Borovský do Brixenu)
-změny: Říjnový diplom 1860, prostřednictvím kterého se panovník vzdává absolutistické moci, projev tendence zákonodárného sboru..., také Únorová Schmerlingova ústava, (1861) podle které vzniká zákonodárná moc Říšská rada (dvoukomorová-PS+panská sněmovna, do panské sněmovny jmenuje členy panovník, do poslanecké sněmovny probíhají volby, kam jsou delegováni jednotliví členové, delegují je zemské sněmy, do kterých teprve probíhají volby; volby založeny na „kuriovém“ systému=tzv.tři kurie-velkostatkářská, městská, venkovská a rozdělení do kurie bylo rozděleno podle výše placení daní, tzn. Volební právo tohoto typu zvýhodňuje majetné)
-je nutné mít také stranu-Národní strana, která reprezentována F.Palackým, Riegerem-ti známi jako staročeši (štěpení názorů, kdy staročeši chtějí spolupráci s historickou šlechtou, mladočeši toto kritizují); prosazuje politiku pasivní rezistence (poznali že jejich prosazované návrhy nejsou vůbec vnímány a proto se rozhodli na zasedání říšské rady nebudou docházet), ale toho zasedání se neúčastní ani uherští zástupci což vede k odvolání Schmerlingovy vlády i ústavy a prosazuje se koncept dualistické monarchie, tj. Vybudování Rakouského a Uherského celku (naši to chápou jako zdvojený centralismus) a tyto tendence mají praktické projevy (vznik Prosincové ústavy 1867, a R-U)

Žádné komentáře:

Okomentovat