Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

DĚJINY EKONOMICKÝCH TEORIÍ - PŘEDNÁŠKY

Přednáška č. 1

Definice
Ekonomie je společenská věda o tom, jak společnost využívá omezených zdrojů k výrobě produktů, a jak tyto produkty rozděluje mezi různé skupiny spotřebitelů tak, aby došlo k co nejlepšímu uspokojení neomezených potřeb.

Ekonomie se snaží vysvětlit, jak se chovají podniky, domácnosti a vlády. Snaží se najít řešení, které by umožnilo zvýšit efektivitu výroby a rozdělování.

Ekonomie zkoumá, jak různé společnosti užívají vzácné zdroje k výrobě užitečných komodit, a jak je rozdělují mezi různé skupiny obyvatelstva.
"Lidé chtějí spotřebovávat daleko více, než ekonomika dokáže vyrobit. Kdyby bylo každého statku možno vyrobit více než jsou lidské potřeby, neexistovaly by ekonomické statky,... statky jsou však omezené, a lidské potřeby bez hranic."  Samuelson

Ekonomie je stará asi 220 let. Mezi zakladatele ekonomie patří např. Adam Smith se svým ekonomickým spisem Bohatství národů (1776 - vznik ekonomie), ve kterém popsal tržní mechanismus a základní ekonomické principy.

Mezi další představitele patří Karel Marx, a jeho 3 díly spisu Kapitál (1867, 1885, 1894) a John M. Keynes (1936).

Ekonomie rozdělujeme na makroekonomii a mikroekonomii.

Makroekonomie se zabývá ekonomikou státu, kdežto mikroekonomie hospodařením domácností a firem.
Ekonomie jako věda vychází z ostatních věd, a to z filosofie, etiky, sociologie, psychologie, aplikované matematiky (statistika, operační výzkum,...) a dalších věd.

Ekonomie se dále dělí na normativní ekonomii a ekonomii pozitivní.

Normativní ekonomie - vychází převážně ze společenských věd (etiky a morálních hodnot) a zkoumá, jaká by ekonomie měla být. Vynáší ekonomické soudy. Hodnotí např. dopad existující daňové soustavy na rozvrstvení příjmů, a tím zmírnění nebo zesílení sociálních protikladů.

Pozitivní ekonomie - vychází z přírodních věd a definuje, jaká ekonomika je (popisuje ekonomickou realitu takovou, jaká skutečně je).
V případě daňová soustavy například odhaduje zvýšení nebo snížení přílivu daní do státního rozpočtu, podporu nebo omezení aktivity podniků,...

Žádné komentáře:

Okomentovat