Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Business Systém Planning (BSP) 3., Etapy plánování IS – BSP 2. část

4. Definování podnikových dat

- identifikace a definice podnikových entit – entita představuje vše, co je trvalým zájmem pracovníků podniku – znamená to, že zde mohou být zahrnuty jako vnitřní podnikové , tak i externí mimopodnikové objekty a nichž chtějí mít pracovníci informace (osoby, místa, prostředky….)
- určení dat potřebných a vznikajících v procesech – pro každý definovaný proces stanovíme data, která tento proces zpracovává a data, která v procesu vznikají
- identifikace a definice datových skupin – datová skupina sdružuje všechna data, jenž se vztahují k dané entitě – musí být zajištěna podmínka, že pro konkrétní data existuje pouze jediný jejich zdroj, který je odpovědný za jejich pravdivost, platnost; každá podniková entita musí mít alespoň jednu datovou skupinu; formy datových prvků odpovídá normám ISO

5. Definování informační architektury
- cílem tohoto kroku je popsat vztah mezi datovými skupinami
- při definování postupuje dle následujících kroků:

- sepíšeme všechny procesy
- sepíšeme všechny dat. Skupiny, které jsou danými procesy vytvářeny (T)
- projdeme jednotlivé datové skupiny a označíme pro daný proces, ty jenž jsou procesem využívány (U)
- prověřím, že všechny datové skupiny máme zaneseny a že v každém sloupci je jen jedno T

6. Analýza dosavadní podpory podnikových činnosti IT
- cílem tohoto kroku je zachytit stav jak jsou výpočetní technikou podporovány jednotlivá organizační místa podniku, jednotlivé podnikové procesy a jako jsou počítačově řízeny datové skupiny
- pro vytváření onoho stavu vytvoříme tři incidenční matice a to matici systém – organizace, systém – proces, systém – data, do průsečíků pak vepisujeme označení stavů jako:
P – systém uspokojuje proces úplně
C – uspokojuje částečně
A – nevyhovuje
- z matic je pak dále zřejmá možná redundance zpracování, aplikací datových zdrojů a v důsledku lze definovat

Žádné komentáře:

Okomentovat