Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Celkovým cílem řízení nákladů je samozřejmě snaha po jejich minimalizaci.

Řízení nákladů představuje:

určení druhů nákladů (personální, materiálové, služby aj.)

přiřazení druhů nákladů k balíkům práce (Balíky práce jsou základní jednotky, které zapříčiňují výdaje; zde je třeba plánovat, kontrolovat, řídit. Přiřazením nákladů balíkům práce mohou být analyzovány výdaje na rozdílných projektových stupních).

výsledné nákladové sestavy obsahující celkové náklady za každý balík práce, celkové náklady za každý druh zdrojů a náklady vznikající v jednotlivých časových intervalech projektu
(v milnících).

Projektové řízení musí zajistit sladění protichůdných požadavků, které jsou na projekt kladeny, tj. minimalizovat potřebný čas, minimalizovat potřebné zdroje, minimalizovat náklady a maximalizovat kvalitu průběhu i výsledku.

STRUKTUROVÁNÍ PROJEKTU

1.Problémově orientovaná dekompozice

Úkoly, které projektové řízení řeší, jsou natolik rozsáhlé a komplexní, že jsou jen zřídka řešitelné vcelku. Pro jejich efektivní řešení, možnost kontroly a řízení financí, sledování dodržování parametrů času, průběžné vyhodnocování kvality, je proto nezbytné provést dekompozici původního složitého problému na jednotlivé dílčí, relativně uzavřené části řešitelné určitým týmem pracovníků. Hovoříme pak o problémově orientované dekompozici; tato dekompozice je provedena v intencích výše zmíněného principu podrobnosti. Snaha je o vytvoření co "nejmenšího" počtu takových problémově orientovaných dílčích částí - tzv. balíků práce, které ještě jsou racionálně řešitelné a přitom zajistí co nejkvalitnější celkový výsledek projektového řešení s minimální potřebou veškerých zdrojů. Cílem dekompozice je rozčlenění projektu na plánovatelné a kontrolovatelné balíky práce jako podklad pro další organizační tvorbu, plánování průběhu projektu, termínů projektu, efektivní nasazení prostředků a nákladů. Dekompozice probíhá už do takové úrovně (detailizace), pokud na konci každé větve tzv. stromové struktury nejsou pouze jednotlivé výše definované balíky práce.

Žádné komentáře:

Okomentovat