Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Řízení zdrojů a nákladů

Zdroje, které jsou nutné pro zajištění realizace projektu, lze členit na jednorázově užité - materiály, energie, finanční prostředky a opakovaně používané - osoby podle kvalifikace, provozní prostředky a vybavení, provozovny. Tyto zdroje jsou přiřazeny činnostem, balíkům práce a projektu jako celku. Cílem projektového řízení zde je minimalizovat potřebu zdrojů, resp. dodržet limity zdrojů a čerpat zdroje rovnoměrně. Srovnání požadovaných zdrojů podle plánu s disponibilními zdroji ukáže realizovatelnost projektu.

Pro každou činnost v projektu je nutné sledovat:

jaké zdroje jsou nárokovány

jaké množství jednotlivých zdrojů je nárokováno

kdy budou tyto zdroje použity

kde mají být zdroje nasazeny.

Každé činnosti je nutné přidělit potřebné zdroje v čase tak, aby celkové náklady projektu byly co nejnižší. Síťová analýza zde umožňuje provést důkladnou analýzu potřeb jednotlivých zdrojů včetně optimalizačních úloh vzhledem k času, resp. limitovaným zdrojům.

Časová a zdrojová analýza projektu je základem pro plánování a řízení nákladů na projekt. Cílem kalkulací v projektu je:

pomocí kalkulace orientované na nynější podmínky určit kalkulaci odpovídající ceny za výsledek projektu v budoucnosti

prostřednictvím kalkulace orientované na budoucnost odhadnout budoucí náklady

pomocí kontrolních kalkulací orientovaných na minulost provádět aktuální kontrolu dodržování plánovaných nákladů a vyvozovat opatření zjištěných odchylek.

Žádné komentáře:

Okomentovat