Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Tabulka:

Nástroj

Potřeba informací

Termínová listina

úlohy v projektu

konečný nebo počáteční termín

Úsečkový diagram

úlohy v projektu

termín ukončení pro každou úlohu

počáteční termín pro každou úlohu

doba trvání úlohy

Síťový graf

činnosti v projektu

termíny zahájení a ukončení projektu

doba trvání činností

technologické závislosti činností

Základní časový plán průběhu projektu musí být sestaven tak - aby mohl nejen sloužit ke kontrole realizace projektu, ale aby také signalizoval základní vnější omezení, která mají zásadní vliv na dodržování plánovaných termínů (změny cen, poptávky či nabídky, dodavatelská disciplina apod.). Uzly v grafu, tzv. milníky, které jsou limitující pro celkovou realizaci projektu (uzly na kritické cestě, termíny důležitých plateb, dodávek, termíny ukončení dílčích procesů ap.) musí být zajištěny zvláštním režimem. Doporučuje se vypracovat pro činnosti zabezpečující tyto milníky detailní rozpisy s uvedením odpovědnosti jednotlivých pracovníků. Každá fáze projektu, samozřejmě zejména konec projektu, by měla být určena jako jednoznačně definovaný milník, ke kterému se provádí podrobná analýza dodržování základních parametrů projektu - času, nákladů, kvality. Jejich plnění (či neplnění) by mělo být písemně zaznamenáno včetně přijatých opatření k případné nápravě, uvedení příčin problémů a jednotlivé odpovědnosti. Tento postup minimalizuje kompetenční spory a ve svém důsledku je nadějí úspěchu projektového řízení. Síťová analýza, nejen znázorňuje přehledně formou grafu nebo lineárního diagramu projekt, ale je schopna i řešit optimalizační úlohy vzhledem k času, potřebným zdrojům a nákladům

Žádné komentáře:

Okomentovat